उसगांवां मोटारीक अपघात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: उसगांवच्या म्हारवासडा वाठारांतल्या म्हारू देवस्थानाच्या कठड्याक शुक्रारा राती 10.30 वरांच्या सुमाराक ब्रिझा मोटारीचो धपको बसलो. तातूंत मोटारचालक किरकोळ जखमी जखमी जालो. तातूंत मोटारीचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण निसार जीए 04 ई 0354 नंबराची ब्रिझा मोटार फोंडेंच्या उसगांव वटेन वताली. ह्या वेळार चालकाचें नियंत्रण गेल्ल्यान मोटार थेट वचून देवस्थानाच्या कठड्याक आपटली. हे आदीं लेगीत ह्या कठड्याक खूबशा वाहनांचो धपको बसला. तशेंच देवस्थानाची शेड लेगीत गाडयांच्या धपक्याक लागून मातये भवरण जाल्ली.