उरिल्लें बील दियात; उदक शुद्धीकरण पावडर घेयात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पुरवणदाराची भुमिका; गोंया मुखार उदकाची समस्या

म्हापशें: गोंयांतल्या उदक शुद्धीकरण प्रकल्पांक उदक शुद्धीकरणा खातीर लागपी टीसीसीए आनी अ‍ॅल्यूम पावडर सोंपल्या. ह्या पावडरीच्या पुरवणदाराची 23 लाख रुपया रक्कम सरकारा कडेन थकबाकी आसा. रक्कम भरली ना जाल्यार पावडर दिवचे नात अशी भुमिका ह्या वितरकान घेतल्या. हाका लागून चालू सप्तकांत गोंयांत उदकाची व्हड समस्या उप्रासपाची भिरांत निर्माण जाल्या.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांतल्या सगल्या उदक शुद्धीकरण प्रकल्पांनी येवपी न्हंयचे उदक शुद्ध करून ते पियेवपाक पुरवण करपा खातीर टीसीसीए आनी अ‍ॅल्यूम ह्या पावडीरचो वापर करतात. सरकाराच्या भौशीक बांदकाम खात्यान ही पुरवण करपा खातीर एका पुरवणदाराची नेमणूक केल्या. पूण ह्या वितरण पुरवणदाराचें 23 लाख रुपयांचें बील खात्यान दिवप बाकी आसा.

बिलाची रक्कम दिली ना जाल्यार वयल्या उदक शुद्धीकरण पावडरीची पुरवण बंद करपाची शिटकावणी पत्रा वरवीं ह्या वितरकान एप्रील म्हयन्याच्या दुसर्‍या सप्तकांत भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिक्षक अभियंत्याक दिल्ली. गोंयांतल्या सगल्या उदक शुध्दीकरण प्रकल्पांत वयल्या पावडरीचो सांठो चडसो सोंपत आयला. ताका लागून एप्रीलाच्या निमाण्या दिसांनी 8 लाख रुपया थकीत बिलाची रक्कम ह्या पुरवणदाराक दिल्या.

पूण ताणें आपल्याक मूळ दिवपाची रकमे मदली 70 टक्के म्हणल्यार 15 लाख रुपया रक्कम दिवची. पयशे दियात आनी पावडर घेयात अशी अट वजा पवित्रो तांणी घेतला.

हे अटी प्रमाण अजून खात्यान तांकां 7 लाख रुपया दिवंक जाय. पूण हे विशीं खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कसलोच निर्णय घेतिल्लो ना अशी म्हायती खात्याच्या गोपांनी दिली.

ह्या थकीत बील प्रकरणाचो फटको मंगळारा अस्नोडें उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाक बसलाे. टीसीसीए आनी अ‍ॅल्यूम ही पावडर सोंपिल्ल्यान उदक शुद्धीकरणाचेर परिणाम जाला. आनी अक्षय तृतिया आनी ईद परबेच्या दिसा बार्देस म्हालांत चडश्या घरांतले नळ सुकेच उरले. लोकांक उदका खातीर धांवपळ करची पडली. पूण प्रकल्पांतल्यान तशेंच उदका पुरवण विभागांतले अधिकारी वर्गान वीज पुरवणेचो प्रस्न मुखार केलो. उदक शुद्धीकरण प्रकल्पांत विजेची समस्या निर्माण जाल्ल्यान उदकाचे पुरवणेंत आडमेळीं आयिल्ल्याचें अधिकाऱ्यांनी सांगलें. तशेंच वयर म्हणिल्ली ती पावडर एकठांय करपा खातीर हेर प्रकल्पांनी मात धांवपळ केली.

अशीच परिस्थिती फुडल्या कांय दिसांत साळावली आनी ओपा सयत हेर उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाचेर येतली. कारण ह्या प्रकल्पांतूय वयले पावडरीची पुरवण सोंपल्यात जमा आसा. हो थकीत बिलाचो प्रस्न सरकारान सोडयलो ना जाल्यार मे म्हयन्याच्या सुरू आशिल्ल्या सप्तका सावनूच गोंयांत उदकाची समस्या निर्माण जावपाची शक्यताय उदका पुरवण खात्यांतल्या कर्मचारी वर्गान उक्तायल्या.

सद्या गोंयांत गरमेन तेंगशी गांठल्या. लोकांक पियेवपा खातीर व्हड प्रमाणांत उदक लागता. टीसीसीए आनी अ‍ॅल्यूम उदक शुद्धीकरणा खातीर उपेगी आशिल्ले पावडरीची पुरवण मेळ्ळी ना जाल्यार मात उदक शुद्धीकरण करचें पयलींच उदक लोकांक दिवपाची पाळी सरकाराचेर येतली अशी भिरांतूय खात्याच्या गोपांनी उक्तायल्या.