उपाय चालीक लागचे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कांय आमदारांनी मुखार धुकिल्ल्या पक्षांतराचे फाटभुंयेर विधानसभा अधिवेशन सुरू जालें. तातूंत पयल्या दिसा साबार प्रस्नांचेर भासाभास जाली. मोपा विमानतळा विशीं दक्षीण गोंयांतल्या कांय वेवसायिकांक हुस्को आसा, ताचेर सरकारान आपली भुमिका विधानसभेंत स्पश्ट केली. खंयचेच परिस्थितींत दाबोळी बंद करचे नात, अशें मुख्यमंत्री सावंत हांणी सांगलें. मात, ल्हवू ल्हवू करून दाबोळी विमानतळाचेर येवपी विमानां बंद जातलीं, मागीर तो दाबोळी बंद करपाचो वयल्यान आदेश येतलो असो दुबाव कांय आमदारांनी उक्तायला. गोंयांत सध्या 50 लाखां वयर पर्यटक येतात. अर्थांत सगलेच विमानांनी येनात. पूण, फुडाराक विमानांनी येवपी पर्यटकांचो आंकडो वाडपाचो आसा. दाबोळे जागो उणो आसा. तातूंत कांय वरां ताचो वापर करपाक मेळना. मोपा जातकच देडश्या वयर विमानां देंवतलीं, असो विस्वास सरकारान उक्तायला. मोपा लागून इतलीं वर्सां उदरगतीचे बाबतींत फाटीं उरिल्लो पेडणें तालुको मुखार वतलो. पूण, हें करतना दाबोळे विमानतळाच्या जिवार फाटलीं कितलींशीच वर्सां घर चलोवपी टॅक्सीकार आनी हेर वेवसायिक उपाशी पडपाचो वेळ येवपाक फावना, हेंय तितलेंच खरें. ते नदरेन सरकाराक बेगीन पावलां उबारचीं पडटलीं. कारण वर्स अखेरेक मोपा गजबजपाक लागतलो.
विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो हांणी खेळां प्रकल्प, इमारतींतलीं सभाघरां हांचो वापर खेळा परस खाजगी प्रदर्शनां खातीर चड जाता, अशें टिका केली. गजाल खरी. खेळां प्रकल्पूच न्हय, तर मैदाना पसून आतां वेवसायिक प्रदर्शनां खातीर वापरतात. हाचे फाटलें कारण म्हणल्यार येणावळ. फक्त खेळां खातेंच न्हय, हेर प्रकल्पांनीय हेंच पळोवपाक मेळटा. ज्या उद्देशान ते बांदल्यात त्या कारणा खातीर तांचो वापर जाताच असो ना. गोंयांत साबार तरणाटे खेळांत करियर करपाक सोदतात. मात तांकां शिकोवपी कोच खेळां प्रकल्पांनी हाजीरुच नासतात. तांची हजेरी मात लागिल्ली आसता, असो गंभीर आरोप लोबो हांणी केलो. खेळा मंत्र्यान हातूंत लक्ष घालपाक फावो. भोवतेक खेळगडे आपल्याक लागीं पडटा, त्या खेळां प्रकल्पांत सप्तकांतल्यान किमान 3-4 फावटीं वतात. तेन्ना थंय प्रशिक्षक आसल्यार तांकां खेळांत सुदारणा करपाक मेळटली. खेळां प्रकल्प जिवे उरल्यारूच आमकां क्रिकेट आनी फुटबाॅल सोडून हेर खेळांनी बरे खेळगडे घडोवपाक मेळटले. कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा हीं राज्यां राष्ट्रीय सर्तींत खोटल्यांनी इनामां व्हरतात, हें भाग्य गोंयच्या वांट्याक येवचें.
नोकर भरती हाचे मुखार चड करून गोंय कर्मचारी भरती आगोगा वतीन जावं येता. फाटल्या काळांत नोकरी भरती वादांत सांपडल्या. न्यायालयानूय ताका हरकत घेतल्या. तेन्ना हाचे मुखार सरकारी नोकऱ्यो दितना वाद जावचो ना, हाची जतनाय सरकार घेवची पडटली. शिक्षण सोंपलें काय दरेक मनीस काम, धंदो, वेवसाय, उद्देग करता. भोवतेक नोकरी करतात… आनी सगल्यांक सरकारी नोकरीच जाय आसता. हाचे फाटल्यान कांय कारणां आसतलीं. सरकारी नोकरी दितना 40 जागे आसल्यार ते चाळीसूय मतदारसंघांक वांटून वतले, हें पळोवन संबंदीतांची लागणूक. थारावीक मतदारसंघांतूच नोकऱ्यो वतात, अशें विरोधक उलयतात, तें बंद जावचें.
स्वयंपूर्ण मित्र, ही येवजण बरी. दरेके पंचायतींत वचून ते गांवच्या लोकांक विवीध येवजण्यांची म्हायती दितात. तांकां स्वताच्या पायांचेर उबे करपाचो यत्न करतात. थळावे पंचायतीन तांकां सहकार्य दिल्यार गांवांची उदरगत नेटान जातली. जायत्यो सरकारी येवजण्यो शिकिल्ल्या गोंयकारांक खबर नात, हेरांची गजालूच सोडात. विशेशांगी लोकांक सरकारी मजत मेळची, तांकां स्वावलंबी जावपाक मेळचें, हे खातीर युडीआयडी कार्डांची मोहीम सरकारान चालू करून वर्सां जालीं. मात गोंयांत हीं कार्डां दिवपाचें काम कांसवा गतीन जाता. ताका गती हाडपाक सरकारी कर्मचाऱ्यांक जागे करचे पडटले. विशेशांगी व्यक्ती जावं वा हेर कोणी गरजेवंत व्यक्ती, ताका सरकारी मजत मेळपाक जाय, जाल्यार सरकारी यंत्रणांक सक्रीय जावचेंच पडटलें. सायब च्या पिवंक गेला, फाल्यां यो, ही मानसिकताय जो मेरेन वचना, तो मेरेन प्रशासना विशीं लोकांक जी तिडक आसा, ती उणी जावची ना.
विधानसभेंत साबार प्रस्न येतात, ताचेर भासाभासूय जाता. ह्या एकान एक प्रस्नांक जाप मेळटली, आडकल्ल्यो समस्या सुटाव्यो जातल्यो, उपाय चालीक लागतले, तेन्नाच गोंय उदरगतीच्या मार्गाचेर आनीक वेगान धांवूंक लागतलें.