उदक सांबाळुया !

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गांव थंय तळें आनी काॅलनी, वाडो थंय भौशीक बांय ही संकल्पना चालीक लायल्यार बरी. पावसाचें उदक सांठोवपाक जाय. प्रत्येक इमारत प्रकल्पांत बांय सक्तीची आसची!

मनशाक अन्ना परस चड म्हत्वाचें तें उदक. आंगांतलें उदक 10 टक्क्यां परस उणें जालें जाल्यार मनशाचो जीव वचपाक शकता खंय. पूण, हें उदक शुद्ध रुपांत मेळटा व्हय. संवसारांत 70 टक्क्यां वयर उदक आसा, मात तें खारें, बुरशें. थोडेशेंच उदक बरें आसां, तें आमी पिवपाक आनी हेर कामां खातीर वापरतात. तेंय शुद्ध करून. खारें उदक आसा तें दर्याचें. पूण न्हंयो, व्हाळ, तळयांच्या रुपान आमकां धर्तरीमायेन उदक दिलां, तें आमी बुरशें केलां. उदकाच्या प्रदुशणाक लागून हेर स्रोत सोडात, पूण बांयचें उदक पसून तापयनासतना पिवपा सारकें उरूंक ना. हालींच वास्को तर उदकांत रसायन झिरपुपाचो प्रकार घडलो, हें सगल्यांक खबरुच आसतलें. हरशीं मार्चांत उदकाची टंचाय जाणवपाक लागता. मात आतां बार्देस आनी पेडणें म्हालांक उदकाची समस्या सतावंक लागल्या. कारण जालां, तिळारी कानालाची दुरुस्ती. ती बेगीन सोंपतली अशें जाहीर जाल्लें. कारण डिसेंबरांत सगल्यांत चड पर्यटक गोंयांत येतात. ह्या दोनूय म्हालांक दुसरे कडल्यान उदक दितले, अशेंय उदका पुरवण अधिकाऱ्यांनी सांगिल्लें. पूण, कितलें म्हूण उदक दितले? मुळांत भोवतेक लोक आतां नळांतल्यान येवपी सरकारी उदकाचेरूच निंबून आसात. सरकाराक बेगीन कितें तरी उपाय काडचो पडटलो! गोंय मुक्ती दिसा पयलीं लोक उदका टंचाये पसून मुक्त जाल्यार बरें.
दुरुस्तीची घोशणा जाल्ली तेन्ना एक दिसा आड उदक दितले अशें जाहीर जाल्लें. मात, आमकां जाय तितलेंय उदक मेळना, अशी बार्देसकारांची कागाळ. मुळांत अस्नोडें प्रकल्पांतल्यान उणें उदक मेळटा. कारण थंय तांकांय हेर कडेन पुरवण करपाक जाय. आमठाणें धरणांतल्यान अस्नोड्यां उदक येता. मागीर तें पेडणें, बार्देस म्हालांनी धाडटात. बार्देसांतली लोकवस्ती पळयल्यार तांकां तें उदक पावतलें हाची खात्री दिवं नजं. पेडण्यांचीय लोकवस्ती मोपा विमानतळाक लागून फुडल्या पांच वर्सांच्या काळांत वाडपाची आसा. तातूंत ह्या दोनूय म्हालांनी दर्यावेळो आसात. त्योय नांवाजत्यो. म्हणटकूच पर्यटकांची गर्दी. तांची सरबराय करपाक हाॅटेल, शॅकांक उदक जाय पडलें. तांचे टँकरूय लागिल्ले आसतात. मात आतां टँकर धनयांनी उदकाचो प्रेस वाडयला. देड हजार रुपया केला. तो सगल्यांकूच परवडपा सारको ना. लोक पयशे दिवन तो विकत घेवपाची शक्यताय उणीच. तरीय कांय काॅलनींनी तो घेतात, पूण एक वा दोन टँकर उदक कोणाक पावता? कांय घरांक 16 हजार लिटर उदक फुकट मेळटा, पूण तें इमारतींत फ्लॅट घेवन रावप्यांक मेळना. तांकांय तें मेळपाक नाका? कारण बंगलो, फ्लॅट आसा म्हणटकूच तो गिरेस्त आसतलोच, अशें ना!
उदकाची टंचाय जावपाचें एक म्हत्वाचें कारण म्हणल्यार वाडटीं बांदकामां. दर्यादेगांच्या गांवांनी, थंयच्या दोंगरांचेर नवीं बांदकामां उबीं जावपाक लागल्यांत. हेर कडेनूय तीं जातात. पेडणें, मोरजे, मांद्रें, पर्वरी, म्हापशेंकारांक हें कोणें सांगपाची गरज ना. तांकां एकान एक बांदकामाची खबर आसतली. ती कायदेशीर काय बेकायदेशीर तेंवूय ते जाणांत. ह्या बांदकामांक उदक लागता. ताचेर निमणो हात भोंवडाय मेरेन उदकाचो शिंवर करचो पडटा. तातूंत लोक रावपाक आयले काय तांकांय उदक जाय. उदका भायर कोयर विलो, लायट, रस्ते हांचे वयलें वजें वाडटा. मेळत थंय घरां जाल्ल्यान संडासाचे सोकपीट वाडल्यात. तांचो उदकाच्या स्रोताचेर परिणाम जाला. सरकारी यंत्रणांनी तपासणी करून उदक शुद्ध आसा काय तातूंत रसायनां, बॅक्टेरिया आसात, तें पळोवपाक नाका? जमीन वेतभर आनी घरां हातभर. आतां आमी दोंगरांनी, रानांनीय जागो सोदपाक लागल्यात. बंगले, इमारती वसोवपाक!
गांव थंय तळें आनी काॅलनी, वाडो थंय भौशीक बांय, ही संकल्पना चालीक लायल्यार बरी. पावसाचें उदक सांठोवपाक जाय. प्रत्येक इमारत प्रकल्पांत बांय सक्तीची आसची! टांकयांचेर अनुदान दिवचें. जमनींतलें उदक कोण हिस्पाभायर उसपुचो ना, हाचेरूय लक्ष जाय. कारण, आतां गोंयांतूय उदक माफिया तयार जाल्यात खंय! उदकाक जिवन अशें दुसरे नांव आसा. सारकें समर्पक तें. उदक सांबाळून वापरुया, नाजाल्यार जिवन सोंपतलें!