उदक म्हायती केंद्र सुरू जावपाक लागतलें एक वर्स

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

उदका पुरवण खात्याचे अभियंते पीबी बदामी हांची म्हायती

पणजी : उदक म्हायती केंद्रा वतीन तरेकवार अहवाल तशेंच उदका स्रोतां विशीं म्हायती उपलब्ध जावपाक एका वर्साचो काळ लागतलो. केंद्र सुरू जाल्ल्याची अधिसुचोवणी जारी जाल्ली आसली तरी म्हायती घेवन ताचो डेटाबेस तयार करपाक वेळ लागतलो अशें उदका पुरवण खात्याचे मुखेल अभियंते पीबी बदामी हांणी सांगलें.

राज्यांतल्यो न्हंयो, तांच्या उदकाची पातळी, तळयो, बांयो, पावसाचें प्रमाण हाची तपशीलवार म्हायती एकठांय करून ती एकाच थळाचेर उपलब्ध करपा खातीर सरकारान राज्य उदक म्हायती केंद्र स्थापन केलां. उदका पुरवण खात्याचे मुखेल अभियंते हेच ह्या केंद्राचे मुखेली आसतले. केंद्र सरकाराचे सुचोवणे वेल्यान हें केंद्र स्थापन जालां. सगल्यो संस्थां तशेंच हेर राज्यांक गोंयांतल्यो न्हंयो तशेंच उदका स्रोतांची म्हायती संकेतथळाचेर उपलब्ध जावची म्हूण हें केंद्र स्थापन जालां. दरेका राज्यांत अशें केंद्र स्थापन जातलें. सगल्या राज्यांतल्यो न्हंयो, पावस, उदकाची उपलब्धताय हाची म्हायती लोकांक उपलब्ध जावची हो हाचे फाटलो हेत आसा अशी म्हायती मुखेल अभियंते पीबी बदामी हांणी दिली.

कृशी खातें, भौशीक बांदकाम खातें, ग्रामीण उदरगत यंत्रणा, एनआयओ, नियोजन आनी सांखियकी, अभियांत्रिकी म्हाविद्यालय, गोंय विद्यापीठ ह्या खात्यांचे प्रतिनिधी केंद्राचे वांगडी आसतले. सगल्या खात्यां कडल्यान आंकडेवारी आनी म्हायती घेवची पडटली. ताचेर चर्चा जावपाची गरज आसा. ते भायर खात्याच्या अभियंत्यांक बांयो तशेंच तळयांची पळोवणी करून म्हायती घेवची पडटली. कांय उदका स्रोतांची खात्या कडेन म्हायती आसा. ही म्हायती एकठांय करची पडटली. केंद्रा कडल्यान सॉफ्टवेर उपलब्ध जाला. म्हायती मेळोवन सॉफ्टवेरांत लोड करपाक वेळ लागतलो. तज्ञां कडल्यान तंत्रीक आनी वैज्ञानीक सल्लो घेवचो पडटलो. हाका लागून एका वर्साचो काळ लागतलो अशें तांणी सांगलें.

न्हंयो, उदकाचे स्रोत हांची म्हायती आनी अहवाल एकाच संकेथळार उपलब्ध करपाचो हेत, म्हायती केंद्रा फाटल्यान आसा. न्हंयांतल्या उदकाची पातळी तपासपा सयत पावसांत हुंवाराची स्थिती कळपाक म्हायती पुरक थारूं शकता.