उदक तापलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अन्न, वस्त्र, आसरो हांचे वांगडाच उदक, वीज, शिक्षण, रोजगार, येरादारी, भलायकी (आतां इंटरनेट नेटवर्क) अश्यो कांय गरजो आसात भारतीयांच्यो. ते खातीर ते दीसभर घाम गळयतात. कश्ट, मेहनत करतात. शारिरीक आनी मानसीक त्रास जाले तरी पोटाक लागून ते सोंसतात. सगल्यांकूच हें शक्य नासता. निदान आमच्या भारतांत तरी. आयज आमची अर्थवेवस्था इंग्लंडा परस मुखार आसा, अशें फाकिवंत अर्थतज्ञ सांगतात, तर रुपया डाॅलराचे तुळेन सकयल निसरत आशिल्ल्यान आमकां वायट दीस आयल्यात, अशें नामनेचे अर्थतज्ञ म्हणटात. नेमके कोणाचें खरें मानून खोस/ दुख्ख मनोवचें काय पोटांत दोन घास उडोवपाक हात- पांय हालोवचे हो प्रस्न लाखांनी भारतीय कुटुंबां मुखार उबो आसा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी ही परिस्थिती नेमकी टिपल्या आनी देखून ते मुफत येवजण्यों, अनुदानां, सवलतीं जाहीर करीत सुटल्यात. तामिळनाडू, आंध्रांतले थळावे पक्ष हातूंत खांपे. देश स्वतंत्र जाले उपरांत तांणी रोखड्योच सवाय तांदुळ, मदले सुटयेंतलें खाण…. अश्यो एकापरस एक येवजण्यो जाहीर केल्यो. हेर राज्यांनी तांचें मागीर अनुकरण केलें. हालींच्या तेंपार आम आदमी पक्षान हातूंत कुशळटाय हासील केल्या. उदक, वीज, शिक्षण, भलायकी, बशी…. सगलें फुकट. प्रधानमंत्री हाका ‘रेवडी संस्कृताय’ म्हणटात. 40 वर्सां पयलीं गडगडेकार आड्डटाले, ‘येयात येयात, लायात, खायात, मजा करात’. तसलोच कांयसो हो प्रकार. ही सवलत दिवप बरोबर काय चुकीचें. तो वादाचो मुद्दो. पूण फुडारी आनी तांच्या लागींच्या मनशांच्या बोल्सांत वचपी पयसो आडावन आमी तो गरीबांचेर खर्च करतात, असो सवलती दिवपी फुडाऱ्यांचो दावो.
हालींच गोंयांत वीज, उदक मुफत दिवपाची घोशणा जाल्ली. आपान केली म्हूण भाजपान केली. भाजपा सत्तेर आयली. ती घोशणा तांणी चालीक लायल्या, अशें आयकूंक येता. आतां स- सातजाण सोडल्यार बाकी सगले भाजपांत गेल्यात. देखून कसलेय गजालीक खर विरोध जावपाची शक्यताय उणींच. हालींच सरकारान उदकाचें मोल 5 टक्के वाडयलें. 1 आॅक्टोबर सावन ही वाड लागू जाल्या. हाचे मुखार नव्या वर्साक खोशयेन येवकार दित नाचतना हो उदक दरवाडीचो तापिल्लो कायलाथो गोंयकाराच्या xxx क ल्हवूच चुरचुरून दाग दितलो, अशें दिसता. सध्या कांय जाणांक 16 हजार लीटरां मेरेन मुफत उदक मेळटा, पूण 16,001 लीटर जाले जाल्यार पुराय बील फारीक करचें पडटा. म्हारगायेन हुलपुपी गोंयकारांक उदक ‘जगपाकूय दिवचें ना आनी मरपाकूय दिवचें ना’, अशें दिसता.
विरोधी पक्षांनी सरकारान केल्ले हे वाडी आड आवाज काडला. आपाचो एकलो म्हणटा, काँग्रेसीचे उरिल्ले तीन आमदार विकत घेवपाक निधी एकठांय करपाचो हो प्रकार. दुसरो म्हणटा, आठजाणांक विकत घेवपाक खर्च जाला तो भरून काडपाक ही वाड केल्या. विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा, सरकाराची तिजोरी रिकामी आसा. तेच खातीर उदकाच्या मोलांत पांच टक्के वाड केल्या. तें कितेंय आसलें तरी ही वाड बऱ्याच लोकांक मारक थारतली, अशें जाणवता. गोंयचीं भोवतेक कुटुंबां नळाच्या उदकाचेर अवलंबून आसात, हें वेगळें सांगपाक नाका. व्हाळ- न्हंयांचेर, बांयचेर वचून कपडे, आयदनां धुंवप, न्हावप आतां उणें जालां. गांवांनी पसून हे प्रकार उणे जावपाक लागल्यात. जांच्या घरांनी बांयों आसात, तांकां हे वाडीचो व्हडलोसो फटको बसचो ना. मात नळ वापरपी लाखांनी कुटुंबांच्या बोल्साक खार पडटलो. ताका लागून सरकारान उदक तापोवपा बदला, दुसऱ्या कसल्याय पेयाचें मोल वाडयत जाल्यार लोकांक थाकाय मेळटली.
मार्च ते माय मेरेन गोंयचो उदका पुरवण विभाग सगल्या घरांक 24 वरां उदका पुरवण करपाक शकना. मुळात आमचे कडेन आसा तो उदकाचो सांठो सगल्यांक पावता इतलो ना. तातूंत आमी मेळटा तशें उदक वापरतात. कसलोच धरबंद उरूंक ना. पावसाचें उदक दर्या गिळटा. तें वापरपी थोडे आडवाद आसात. म्हादय न्हंय आदले सारकी उरूंक ना. उरिल्ल्यो न्हंयो, उदका स्रोत बुरशे जाल्यात. शेजराच्या दोनूय राज्यांनी धरणांचो फांस घालून गोंयचो गळो धरला. तो आंवुळत जाल्यार उदक, उदक म्हणीत जीव सोडचो पडुये! गोंयांतले उदका स्रोत आमी जिते करपाक जाय, कोमांत गेल्ले व्हाळ, तळयो परतून साबुदीर हाडूंक जाय. फाल्यां ताळ्यार घालपाक लेगीत उदकाचे चार थेंबे मेळचें नात, अशी परिस्थिती येवची न्हय!