उदकाच्या बिलाच्या ओटीएस येवजणेक उणो प्रतिसाद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येवजणे खातीर आयल्या लागीं लागीं 2 हजार अर्ज

2 कोटी 74 लाखांंची रक्कम जमा

पणजी : उदकाचें थकीत बील भरपाची मेकळीक दिवपी ओटीएस येवजणेक गिरायकां कडल्यान उणो प्रतिसाद मेळटा. आतां मेरेन लागीं लागीं 2 हजार गिरायकांनी येवजणे खातीर अर्ज सादर केल्यात. 92 कोटींंचे थकबाकी मदले 2 कोटी 74 लाखांंची रक्कम जमा जाल्या. येवजणेची मुजत अजून सोंपूंक ना. येवजणेची मुजत सोंपले उपरांंत चित्र स्पश्ट जातलें अशें भौशीक बांंदकाम खात्याचे अभियंते संंतोष म्हापने हांंणी सांंगलें.

राज्यांतल्या 44 हजार उदकाची जोडणी आशिल्ली गिरायकां नेमान बील फारीक करिनात. सगल्यांची थकबाकी आसा. 44 हजार जोडणी धारकांचे 90 कोटी रुपयांची थकबाकी आसा. हातूंत 40 कोटींची मूळ रक्कम आसा जाल्यार 50 कोटींची दंडाची रक्कम आसा. ही रक्कम वसूल करपा खातीर एकरकमी बील फारीक करपी येवजण सरकारान तयार केल्या. 30 डिसेंबर 2022 ह्या दिसा येवजणेचो शुभारंंभ जालो.

जे कोण हे येवजणेचो लाव घेनात तांच्यो जोडण्यो तोडपाची प्रक्रिया फेब्रुवारी सावन सुरू जातली. थकीत बील भरपाची ही निमाणी संद आसा. हाचे उपरांत ओटीएस येवजण येवची ना, अशी शिटकावणी भौशिक बांंदकाम खात्याचे मंंत्री निलेश काब्राल हांंणी येवजणेचो शुभारंंभ करतना दिल्ली. हे येवजणेची मुजत जानेवारी पुरती आशिल्ली. मुजत वाडोवची काय ना ताचो निर्णय फ्रेबुवारीत जातलो अशी म्हायती भौशीक बांंदकाम खात्या कडल्यान मेळ्ळ्या.

थकबाकी एका हप्त्यान फारीक केली जाल्यार पुराय दंडाची रक्कम माफ जातली. दोन हप्त्यांनी फारीक केली जाल्यार दंडाची (डीपीसी) 80 टक्के रक्कम माफ जातली. तीन हप्त्यांनी फारीक केल्यार 60 टक्के रक्कम माफ जातली. चडांत चड स हप्त्या मेरेन थकबाकी फारीक केली जाल्यार दंडाचे रकमेंत सूट मेळटली. उपरांत मेळची ना. चडांत चड धा हप्त्यांनी थकबाकी भरपाची मेकळीक आसा. हातूंत पुराय दंडाची रक्कम फारीक करची पडटली. येवजणे खातीर घरगुती गिरायकांक 500 रुपया शुल्क आसा. हेर गिरायकां खातीर 1 हजार रुपया शुल्क आसा. संकेतथळाचेर वचून गिरायकांक जाय तो पर्याय क्लीक करचो पडटलो. येवजणेची पुराय म्हायती संकेतथळाचेर आसा.

उदकाचें थकीत बील फारीक करपा खातीर फाटल्या वर्सा लेगीत येवजण आशिल्ली. हे येवजणेंतल्यान 74.26 कोटी रुपया वसूल जाले. हाचेर 62 कोटी रुपयांच्या दंडाची रक्कम माफ जाल्ली. आतां हे येवजणे खातीर कांय जाणांनी एका हप्त्यान रक्कम भरपा खातीर नोंंदणी केल्या. कांय जाणांंनी चड हप्त्यांंनी बील फारीक करपी पर्याया खातीर नोंदणी केल्या. निमाणी तारीख सोंपले उपरांत पुराय म्हायती उपलब्ध जातली.