उदकाची थकबाकी भरपाची निमाणी संद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

थकबाकी फारीक केली ना जाल्यार जोडणी तोडपाची शिटकावणी

पणजी : उदकाचें थकीत बील भरपाची निमाणी संद दिवपी एकरकमी बील फारीक करपी येवजणेचो रितसर शुभारंभ जाला. जानेवारी म्हयन्यांत येवजणे खातीर अर्ज केलो ना जाल्यार फेब्रुवारी सावन उदकाची जोडणी तोडपाक सुरवात जातली. फेब्रुवारी सावन नोटीस दिनासतना उदकाची जोडणी तोडपाक सुरवात जातली अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें.

राज्यांतले 44 हजार उदकाची जोडणी आशिल्ली गिरायकां नेमान बील फारीक करिनात. सगल्यांची थकबाकी आसा. 44 हजार जोडणी धारकांचे 92 कोटी रुपयांची थकबाकी आसा. हातूंत 32 कोटींची मूळ रक्कम आसा जाल्यार 60 कोटींची दंडाची रक्कम आसा. ही रक्कम वसूल करपा खातीर एकरकमी बील फारीक करपी येवजण तयार केल्या अशें मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें.

260 फोंडकुलांचे फोटे आयले

फोंडकुलांचे फोटे धाडपाचो अॅप सुरू जाले उपरांत भौशीक बांदकाम खात्या कडेन 260 फोटे आयल्यात. तरेकवार 15 जाग्या वेल्यान हे फोटे आयल्यात अशें भौशिक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें.

संकेतथळाचेर वचून गिरायकांक जाय तो पर्याय क्लीक करचो पडटलो. येवजणेची पुराय म्हायती संकेतथळाचेर आसा. थकबाकी एका हप्त्यान फारीक केली जाल्यार पुराय दंडाची रक्कम माफ जातली. दोन हप्त्यांनी फारीक केली जाल्यार दंडाची (डीपीसी) 80 टक्के रक्कम माफ जातली. तीन हप्त्यांनी फारीक केल्यार 60 टक्के रक्कम माफ जातली. चडांत चड स हप्त्या मेरेन थकबाकी फारीक केली जाल्यार दंडाचे रकमेंत सूट मेळटली. उपरांत मेळची ना. चडांत चड धा हप्त्यांनी थकबाकी भरपाची मेकळीक आसा. हातूंत पुराय दंडाची रक्कम फारीक करची पडटली. जानेवारी म्हयन्या खातीर ही येवजण आसतली. जे कोण हे येवजणेचो लाव घेनात तांच्यो जोडण्यो तोडपाची प्रक्रिया फेब्रुवारी सावन सुरू जातली. थकीत बील भरपाची ही निमाणी संद आसा. हाचे उपरांत ओटीएस येवजण येवची ना. येवजणे खातीर घरगुती गिरायकांक 500 रुपया शुल्क आसतलें. हेर गिरायकां खातीर 1 हजार रुपया शुल्क आसतलें. येवजणे खातीर जानेवारींत नोंदणी करची पडटली.

उदकाचे थकीत बील फारीक करपा खातीर फाटल्या वर्सा लेगीत येवजण आशिल्ली. हे येवजणेंतल्यान 74.26 कोटी रुपया वसूल जाले. हाचेर 62 कोटी रुपयांच्या दंडाची रक्कम माफ करची पडली. हे खेपे पुराय दंडाची रक्कम माफ जाली तरी हरकत ना. सरकाराचे तिजोरींत 32 कोटी रुपयांची भर पडटली.

16 हजार लिटरा मेरेनचें उदक फुकट दिवपी येवजण सुरू आसा. येता त्या दोन वर्सांत दिसाक उण्यांत उणे 4 ते 5 वरां उदक दिवपाचे यत्न आसात. तिळारीच्या कालव्याची दुरुस्ती जाल्ल्यान आतां उदक येवपाक लागतलें. ते भायर साळावली धरणाचेर 100 एमएलडी प्रकल्प उबारपाचो प्रस्ताव आसा. हाचे खातीर 397 कोटी रुपयांचो निधी सिडबीन मंजूर केल्या. गोंय सरकाराक पयशे खर्च करचे पडचे नात, अशें काब्राल हांणी स्पश्ट केलें.