उत्सवांतल्यो काजूबियो, आंबे

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विदेशांनी काजू, आंबे गोंयच्यान धाडचे आदीं ते सैमीक प्रक्रियेंतल्यान पिकिल्ले आसचे, तांचेर वखदां मारिल्लीं आसचीं ना हें शिक्षण अन्न आनी वखद प्रक्रिया प्रशासनान शिकोवपाक जाय.

पावस लागीं येता तेन्ना शेतांत उजो घालपाचो व्हड वावर आसता. पावस तुमकां आमकां अन्न दिवपी, शेतकारांचें पोट पावसार निंबून. पावसाची वर्सपटी सैम ठरयता, चंद्र आनी सुर्याचे दिसपटे प्रमाण उत्सव जातात. वेंचणुकां वेळार सैमचक्र रावना ते धांवता, मनशांनी इबाडावपाचो यत्न केल्यार सैम रागार फुगार जाता. त्या रागांतल्यान उबाळाचीं ल्हारां रात दीस येतात. त्या ल्हारांतय भाजिल्ल्या काजूबियांनी, गीतांच्या तालार हजारांनी धोलतात, तोरां, आंबे कलेच्या आंगणांत पावतात.
गोंयांत लोकसभेची वेंचणूक जाली, पूण मतदान करात अशें सांगपी जायरातीचे बोर्ड अजून जळींमळीं दिसतात. मतां खातीर घराघरांनी भोंवपी पर्येची आमदार देविया राणे, पिरवळाचे आमदार, कला आनी संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे हांचो पणजेंतल्या काजू उत्सवांतलो वांटो, भाशणां उमेद दिवपी. काजू फेस्तांतली गर्दी, भाजिल्ल्यो काजूबियो आनी आंब्याच्या फेस्तांतले आंबे, आमरस, घोटां पळोवपीय हजार मोलादीक. वेंचणुकेक लागून वेळापत्रक फाटीं फुडें जालें पूण काजू, आंब्याची फेस्तां सरकारी पावंड्यार जालीं. काजू, आंबे फेस्तावरीं गोंय फळां फेस्त पणजेंत फुडल्या वर्सासावन जावचें. फेस्तां पासत नव्यो सुवातीय स्मार्ट सिटींत जाल्यात, येणावळ आसाच. फळांचीं, भाज्याचीं फेस्तां वर्साक चार वेळार तालुको पावंड्यार जाल्यार शेतकाराक, वेवसायांत आशिल्ल्यांक उद्येगांचे म्हत्व कळटलें. स्वयंपूर्णा येवजणेत एक गांव एक उत्पादन, एक गांव एक फळ ही मोख केंद्रीय येवजणेचो आधार घेवन दवरची.
काजू फेस्तांत पर्येच्यो आमदार दिव्या राणे घुस्पून घेतात, मनरिजवणे सावन काजूबियो खपचे पासत तांचें नियोजन उपेगी पडटा. आंब्याचें फेस्त मात्शें उसरां जालें, गर्देंतलें काजू फेस्त आनी आंब्याच्या फेस्ताची तुळा नाका पूण दोनय फेस्तां येणावळीक मजत करपी. आंब्याच्या फेस्तांत आमरस, पन्हे, लोणचें, लाडू, आमचूर, साठाक मागणी व्हड, पणसाचे पापडय खपले. मानकुराद विकूंक फेस्तांत स्टाॅल ना पूण आंब्याच्या कलमांतल्यान थोडो पयसो येतलोच. शिका, शिकयात, चार पयशे मेळयात हे येवजणे प्रमाण आंबे काजूच्या कुळागरांततल्यान, उत्पादनांतल्यान गिरेस्तकाय येवंक येता हें शिक्षण अस्तुरेक मेळ्ळें.
गोंयच्या राजभवनांतल्यान एका तेंपार मुखेलमंत्र्यां सयत सगल्या मंत्री, आमदारांक आंबे पाटल्यांनी पावताले. राजभवनात आंब्याचीं झाडां कमी जावंक लागल्यांत, पणसाच्या झाडांक बरे दीस आयल्यात ? राजभवनात आदलेवरी अंदू विंगडविंगड प्रकारचे आंबे लागिल्ले ना? तोतापुरी, लंगडा, दूदफेणे, पायरी आंबे मानकुराद, मुसरादाक फाटीं उडयतात. घोटांचे प्रकारय राज्यांत वाडत आसात हें उत्सवांत दिसलें.
गोंयचो आंब्याचो राजा मानकुराद रुचीक, पूण तो पिकतकीच रोखडो खावपाक जाय. मानकुराद लावप उणे जालां? काजू लावाचो ना, तरणाट्यांचे शेतां, भाटांत येवपाक मन सवकासायेन तयार जावपाक लागलां. फळां पासून हेर उत्पादनांची वाट आसा, एकादरे तीच तरणाट्यांक भाटां, शेतां कडेन व्हरतली.
फेस्तांतल्यान आंबे, काजू विकपाची संद शारांत चड आसात. फकत फळांचे उत्सव, कृषी प्रदर्शनां व्हड नाजाल्यार ल्हान पावंड्यार शारांनी दिवाळी, चवथ उत्सवांवेळारच न्हय म्हन्यांतल्यान एकदां जावपाक उर्बा जाय. आंब्याच्या उत्सवांत सर्तींक उपाट येवकार मेळ्ळो, तोरां, आंब्या पसून विंगडविंगड खाणां जावंक येतात, तीं इबाडचीं न्हय, तांचो दर्जो वाडोवचो, तीं तिगचीं हें अधिकाऱ्यांनी शिकोवचें.
संगिताचे कार्यावळींतल्यान काजू फेस्ताक जाल्ले गर्देक पावस थांबोवंक शकलो ना. भाजिल्ल्यो, उकडिल्ल्यो काजू बियो, निरो, फळांक हुर्राकाची जोड दिवप फायद्याचें ठरता? हुर्राकाची आनी फळांची मूळ रुच तशीच उरपाक जाय. काजूच्या फेस्ता बराबरीन गोंयच्या फळांचीं फेस्तां शेतकाम, वन, पर्यटन, उद्येग खात्यांनी एकठांय येवन करचीं. अन्न, फळ प्रक्रिया उद्योग स्वयंपूर्णा येवजणेंतल्यान एके उद्येगिक वसाहतींत हाडपाचे येत्न जातात? विदेशांनी काजू, आंबे गोंयच्यान धाडचे आदीं ते सैमीक प्रक्रियेंतल्यान पिकिल्ले आसचे, तांचेर वखदां मारिल्लीं आसचीं ना हें शिक्षण अन्न आनी वखद प्रक्रिया प्रशासनान शिकोवपाक जाय. काजू उद्येजक, प्रकारय वाडत आसा तरी हुस्को कित्याक? भेसळ जाता? करपी कोण?
आंबे, काजू, पणस, पोपायो, बिमलां, अननस, चिकू, भिण्णांबराबरीन केळींच्या उत्पादना कडेन सरकारान लक्ष दिवपाक जाय. कितल्या प्रकारचीं केळीं गोंयांत जातात? मयंडोळीं केळीं तिगल्यांत? स्वयंपूर्णा ३ फुडें व्हरतना गांवांचे खाशेलपण, हवामानाचो अदमास घेवन फळ उत्पादनाचो नवो आरंभ करचो. लिंबू उत्पन्न दिता, पूण लिंबाचें उत्पादन गोंयांत व्हड प्रमाणात जाता?
काजू, आंब्याच्या फेस्तां, उत्सवांची नवी वाट खात्यांनी मनार घेतल्यार परंपरा, शिक्षण, अणभवाची. राज्याची भलायकी, अर्थकारणाक वेगळी दिका दाखोवपी आसतली.

सुहासिनी प्रभुगांवकार
9881099260