उत्तर गोंयांत 1 जानेवारी ते 2 जून 2022 मेरेन नोंद जाल्ले गुन्यांव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

715 गुन्यांवांची नोंद, 485 प्रकरणांचो तपास पूर्ण

प्रसाद काणकोणकार
पणजी : गोंयांत 1 जानेवारी ते 2 जून 2022 ह्या काळांत उत्तर गोंय पुलिसांच्या विवीध गुन्यांवांचो तपास लावपाच्या प्रमाणांत 6.15 टक्के वाड जाल्या. अंदूं गुन्यांवांचो तपास लावपाचें प्रमाण 90.07 टक्के जाल्यार 2021त 83.92 टक्के आशिल्लें. अंदूं 715 गुन्यांवांतल्यान 485 प्रकरणांचो तपास पुराय जाला. ह्याच काळांत 2021त 485 गुन्यांवां मदीं 407 प्रकरणांचो तपास पुराय केल्लो.
वयल्या काळांत उत्तर गोंयांत खून, बलात्कार, अत्याचार, चोरयो, फटवणूक, अपहरण, दरोडे हांचे 715 गुन्यांव दाखल जाल्ले. हातूंतल्या 644 प्रकरणांचो तपास पुराय जाला. हें प्रमाण 90.07 टक्के आसा. जाल्यार 2021त वयल्या काळांत 485 गुन्यांव दाखल जाल्ले. हातूंतल्या 407 गुन्यांवांचो तपास पुलिसांनी पुराय केला. हें प्रमाण 83.92 टक्के आसा. ते खातीर अंदूं 2021 चे तुळेंत अंदूं 6.15 टक्के गुन्यांवांचो तपास लावपाच्या प्रकरणांनी वाड जाल्या.
गोंयांत फाटल्या एका म्हयन्यांत गुन्यांवांनी वाड जाल्या. हातूंत उत्तर गोंयांत हाचे पयलीं केन्नाच घडूंक नाशिल्लो गुन्यांवाची नोंद जाल्या. आवयचे अंधश्रद्धेक लागून 13 वर्सांचे सान चलयेचेर दुबावीत भोंदू घाडया कडल्यान बलात्कार जावपाची घडणूक घडल्या. तशेंच एका गेस्ट हावसांत एके बायलेक विखारी रसायन पियेवन खून करपाची घडणूक घडल्या. कराटेचे प्रशिक्षण दिवपी एका पुलीस प्रशिक्षकान 8 वर्सांच्या सान भुरग्याचो विनयभंग करपाची घडणूक घडल्या. तेच प्रमाण गोमॅकॉच्या विद्यार्थ्यांच्या वसतीघरांत गांजो सांपडप, सुरक्षा रक्षकानूच कोलवाळे बंदखणींत कैद्यांक ड्रग्साची तस्करी करप, दुयेंसांतल्यान बरे करपाचें सांगून बळजबरी धर्मांतरण करप, पर्यटकांचो छळ करून तांची फटवणूक करप अशा प्रकरणांचो आस्पाव आसा.