उटंगारः न्हंयांक हुंवार, धरणां भरलीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

साळावली धरण ‘ओव्हरफ्लो’, राज्यांत 24 वरांत 6.68 इंच पावस

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजीः राज्य हवामान विभागान बिरेस्तारा उक्तायिल्ल्या अदमासा प्रमाण शुक्रारा घोग्यांनी पावस पडलो. दीसभर पडिल्ल्या पावसाक लागून न्हंयांक हुंवार येवन जायते वाठार उदकापोंदा गेले. विवीध वाठारांनी झाडां पडून लुकसाणी जाली. साळावली धरण ‘अोव्हरफ्लो’ जालां. तशेंच राज्यांतलीं हेर धरणांय ‘ओव्हरफ्लो’ जावपाचे वाटेर आसात. फुडले दोन दीस पावस कायम उरल्यार आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय आसा.

हवामान विभागान शुक्रारा खातीर रेड अलर्ट जारी केल्लो. पूण उटंगाराच्या पावसान बिरेस्तारा रातीं पसुनूच सुरवात केली. पुराय रात आनी दीसभर घोग्यांनी पावस पडलो. उत्तर गोंयांतल्या पेडणें, बार्देस, तिसवाडी तशेंच दक्षीण गोंयांतल्या केपें, सांगें, काणकोण वाठारांत घोग्यांनी पावस पडलो. बिरेस्तार आनी शुक्राराच्या 24 वरांत राज्यांत वट्ट 6.68 इंच पावसाची नोंद जाली.
उटंगाराचो पावस अानी तिळारी धरणांतल्या उदकाचो विसर्ग सुरू केल्ल्यान तेरेखोल, बैलपार, शापोरा न्हंयांक हुंवार येवन उदक आशिकुशीच्या शेती-बागायतींनी घुसलें. सत्तरींतल्या रगाडा, म्हादय, वेळूस, व्हाळवाट न्हंयचो धोक्याच्या पातळेचेर व्हांवतात. जाल्यार कुशावती न्हंयेक हुंवार आयिल्ल्यान केपें, सांगेंत भिरांतीचें वातावरण आसा.
मजगतीं, अंदूंच्या मॉन्सून हंगामांत गोंयांत शुक्रारा सकाळीं 8.30 मेरेन 59.16 इंच पावसाची नोंद जाल्ली. पूण दीसभर पावस सुरूच उरिल्ल्यान तो 62 इंचाचेर पावपाची शक्यताय आसा.

बिरेस्तार-शुक्रारच्या 24 वरांत पडिल्लो पावस (इंचांत)

म्हापशें 6.73 55.82
पेडणें 4.75 64.33
फोंडें 5.78 56.76
पणजी 5.95 53.74
पोरणें गोंय 6.63 52.00
सांखळी 3.33 48.07
वाळपय 4.58 60.00
काणकोण 8.41 63.60
दाबोळी 7.62 54.52
मडगांव 7.42 52.91
मुरगांव 7.11 56.83
केपें 7.11 81.09
सांगें 9.18 61.87

तिळारी धरण ‘ओव्हरफ्लो’ जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान धरणांतल्यान उदक सोडपाक सुरवात केल्या. फुडले दोन दीस पावस कायम उरल्यान तिळारी धरणांतल्यान चडांत चड उदकाचो विसर्ग सुरू करतले. ताचो फटको पेडणें, बार्देस आनी दिवचलच्या लोकांक बसपाची शक्यताय आशिल्ल्यान जिल्होधिकारी आनी आपत्कालीन यंत्रणा सादूर जाल्या.
हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्यार बेगोबेग मजती खातीर हेल्पलायन क्रमांक सुरू केल्यात.
उत्तर गोंय आपत्कालीन वेवस्थापन केंद्रः 0832-2225383, तिसवाडी : 0832-2225611, बार्देस : 0832-2262038, दिवचल: 0832-2362058, पेडणें : 0832-2201142, सत्तरीः 0832-2374090.