उगें – सांग्यार सरकारी जमनीची विक्री

पत्रकार परिशदेंत उलयतना उषा नायक. कुशीक बोमी झोरे.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंया भायल्यांक जमीन विकिल्ल्याची जावची चवकशीः उषा नायक

सांगेंः उगें पंचायत वाठारांत विकासनगरांत व्हड प्रमाणांत सरकारी जमनीची विक्री जाता. उगें पंचायतीचे सरपंच गोंया भायल्यांक मेळत तशी जमनी विकता हाची बेगोबेग चवकशी करची आनी हें प्रकरण हांगाच थांबोवचें अशी मागणी सांग्यार घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत उषा नायक हांणी केली. ह्या वेळार तांचे बरोबर बोमी झोरे हाजीर आशिल्ली.

उषा नायकान म्हणलें, आपली आजी (विधवा) बोमी झोरे विकासनगरांत 20 पाॅयंट जाग्यार घर बांदून एकटीच रावता. शेजारचे तिच्या जाग्या भितर येवन आदनेरी करतात. तिका त्रास करतात. तिका काळजाचें दुयेंस आसा. तिका कितेंय जालें जाल्यार कोण जापसालदार? आपणें पुलीस स्टेशनार कागाळ केल्ली, पूण पुलिसांनी कानामनार घेतलें ना. दुसरी कागाळ मामलेदार आनी उपजिल्हाधिकारी हांचे कडेन पत्राच्या रुपान केल्ली. तांणीय हाचेर नदर मारली ना. जाल्यार आमकां न्याय कोण दितलो? आमी न्याया खातीर भीक मागतात जाल्यार कोणूच आमची चवकशी करिनात अशें उषा नायक हांणी म्हणलें.

निमाणें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां कळयलें. मुख्यमंत्र्यान सांगेंच्या पुलिसांक फोन करून लेगीत पुलिसांनी चवकशी केली ना. 29 डिसेंबराक मामलेदाराचो सीआय आमचे सुवातेंत भितर सरून आमचो प्रस्न सोडोवचे बदला शिमे वेलो फातर काडटा आनी आमच्या जाग्या भितर मारता, आनी आमचो जागो दुसऱ्यांक दिता. वेल्यान फातरांचे पयशे दिता अशेंय सांगता. हें कितले मेरेन योग्य. कोणालोय जागो कोणाकूय दिवपाक जाता काय कितें? बोलसां भरपा खातीर एके जाण्टे बायलेक अशे त्रास करप सोबना. हातूंत पुरायपणान राजकारण आसा, आनी तें राजकारण उगेंची सरपंच भारती नायक करतात असो आरोप उषा नायक हांणी केलो.

थळावे आमदार तशेंच समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी हालींच सांगिल्लें, जांणी कोणी सरकारी जमीन बळकायल्या ती काडून घेतले. ही बऱ्याची गजाल. पूण आमदाराक हे जाण्टे बायले खातीर अर्दवर दिवपाक वेळ ना. जाल्यार हे प्रस्न सुटावे कोणे करप? असो प्रश्न करतना मुख्यमंत्र्यान बेगोबेग विकासनगराचेर नदर मारची. ह्या वाठारांत घरां कितलीं आसात? कोणाच्या नांवार आसात? हीं घरा कोणे कोणाक विकल्यांत? प्लाॅट विकून पयशे कोणे खाल्यात? हाची चवकशी करून आशा फटींग लोकांक ख्यास्त दिवची अशी मागणी ह्या वेळार उषा नायक हांणी केली.

विकासनगरांत कितलेशेच सरकारी प्लाॅट विकल्यात. जमनी विकून लाखानी रुपयांची लूट हांगा चल्ल्या. आतां हे बायलेच्या घराचेर सरपंचाचो दोळो आसा. हें घर मोडून सरपंचाक हाॅटेल बी बांदपाचें आसा काय कितें असोय प्रस्न उषा नायक हांणी केलो.