उगवेंतल्या शेतकारांक अजून जमीन लुकसाण भरपाय ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पेडणेः मोपा विमानतळ वाठारांतलें उदक उगवें वाठारांतल्या व्हाळांत सोडून पोरूं शेतकारांची व्हडा प्रमाणा लुकसाण केल्लें. होच प्रकार फाटल्या 4 आनी 5 जुलयाक जालो. ताका लागून व्हाळाक आयिल्ल्या हुंवाराक लागून शेतकारांच्या शेतांनी माती, फातर आनी लांकडां वचून ताचें लुकसाण जालें. सरकारान पोरूं आमकां लुकसाण भरपाय दिली. आतां तरी आमका न्याय दिवचो अशी मागणी एकनाथ महाले आनी उदय महाले ह्या शेतकारांनी केल्या.
मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आवाठांत आशिल्ल्या शेतांची पोरूं तौवक्ते चक्रीवादळाक लागून सामकें लुकसाण जाल्लें. ताची भरपाय ह्या वाठारांतल्या शेतकारांक अजून मेळ्ळी ना. विमातळाच्या सकल वाठारांतल्या काजू बागायतींनी हुंवाराचें उदक वचून काजू, तशेंच आबें, पणस आनी हेर झाडां हुमटून पडल्ली. पेडणेच्या उपजिल्होधिकाऱ्यान लुकसाणेचो नियाळ सरकाराक धाडल्लो. मात अजून शेतकारांक लुकसाण भरपाय मेळूं ना अशें महाले हांणी सांगलें.
विमातळ बांदकाम कंपनी जीएमआरान लुकसाण भरपाय दिवपा संबंदी हात वयर केल्यात. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उगव्यांत येवून पळोवणी करून शेतांतली मात काडून उडयतले तसेंच शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिवपाचें जाहीर केल्लें. आता राज्यांत परत भाजपाचें सरकार आयिल्ल्यान लुकसाण भरपाय दिवपाच्या प्रश्नांत मुख्यंत्र्यांनी लक्ष घालचें अशी उगवेंतल्या शेतकारांची मागणी आसा.