इस्रोच्या युविकान खूब कितें शिकयलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुर्लाच्या सरकारी शाळेंत शिकपी ब्रिजाली देरगुणकर इस्रोच्या पयल्या युविका ह्या युवा विज्ञानिक कार्यावळींत वांटेकार जाल्लें. ताचो हो अणभव हेर विद्यार्थ्यांक उपेगी पडटलो, हातूंत दुबावूच ना. 

इस्रोन पयलेच फावट आयोजित केल्लो युविका, युवा विज्ञानीक कार्यक्रम. तातूंत गोंयचीं आमी तीन भुरगीं वांटेकार जाल्लीं. हांव ब्रिजाली देरगुणकर, सनद बालिगेरी आनी स्टीव नाथन डिसा.

हांव सुर्लाचे सरकारी शाळेंत शिकतालें. म्हजे शाळेच्या मुख्याध्यापकान जेन्ना म्हाका सांगलें की म्हजी ह्या युविका कार्यावळीक निवड जाल्या, तेन्ना हांव खूब म्हळ्यार खूबच खुश जालें. तिगां भुरग्यां मदीं हांव एकलेच चली आसलें. तातूंत पयसुल्ल्या राज्यांत. म्हणून आवयबापायन धाडस करून म्हाका ह्या कार्यावळीक वचपाची अनुमती दिली. म्हज्या पालकांनी, सगल्या शिक्षकांनी म्हाका धीर दिलो. प्रोत्साहीतूय केलें की हांवें थंय वचून नव्यो नव्यो गोश्टी शिकच्यो.

शिक्षणा वांगडा आमी बाकीच्या सर्तींनी भाग घेतालीं. तशेंच सायन्स प्राॅजेक्टसूय केल्ले. ताचे वयल्यान आमची निवड जाल्ली. तांचो हेतू तोच आसलो की ज्या भुरग्यांक सायन्स मळाची खरेंच आवड आसा तांणी थंय वचून ते विशीं जाणून घेवचें आनी आपलें गिन्यान वाडोवचें. 

इस्रोंत वचप म्हळ्यार एक उमेदीची गजाल. थंय आमकां खूब गोश्टी पळोवपाक मेळ्ळ्यो. अणभवपाक मेळ्ळ्यो.  आमी थंय वरिश्ठ विज्ञानिकांक मेळ्ळीं. तांणी आमकां खूब म्हायती दिली. आमचे वयर जे सादेशें मळब आसा तातूंत कितलीशींच बारीक बारीक गोश्टी लिपिल्ल्यो आसात. तांचे बद्दल आमकां म्हायती गावली. तांणी आमकां वस्तुसंग्रहालय, तांची प्रयोगशाळा, तांचें केंद्र दाखोवपाक व्हेले. इस्रोंत गेल्लें थंय सगल्यांत चड आवडीचो किस्सो म्हणजे राॅकेट लाँच. तें आमकां प्रत्यक्ष दाखयलें. श्रीहरीकोटा गांवांत आसा तें सतीश धवन स्पेस सेंटर हें देशांतलें एकमेव लाँच स्टेशन. जंय आमकां अंतराळांत राॅकेट सोडटना पळोवपाक मेळ्ळें. 

निमाणे सुवातेर हांव इस्रोचें आनी सगल्या विज्ञानिकांचें उपकार मानतां. कारण तांणी युविका कार्यावळी आयोजित केली म्हणून आमकां इस्रो विशीं खूब म्हायती मेळ्ळी. बऱ्योच गजाली कळ्ळ्यो, ज्यो आमकां मुखार शिकतना आनी फुडारांतूय उपेगी पडटल्यो. 

इस्रो पळोवन येत सावन म्हजी विज्ञाना विशींची आवड, रूच आनीक वाडल्या. इस्रो संस्था युविका हो कार्यक्रम दरवर्सा आयोजित करता. हांव भुरग्यां लागीं मागता की तांणी हातूंत वांटो घेवन आपली विज्ञाना विशींची उर्बा वाडोवची. 

ब्रिजाली बाबुराव देरगुणकर

95797 09486