इब्रामपूरा  बागायतीचें गव्यांनी केलें लुकसाण

गव्यांनी केल्लें केळम्याचें लुकसाण (निवृत्ती शिरोडकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पेडणेः इब्रामपूर हागचो शेतकार सुभा, सावंत हांच्या बागायतीचें गव्यांनी व्हडा प्रमाणांत लुसकाण केला. राना खातें आनी कृशी खात्यात ताची पळोवणी करून लुकसाण भरपाय दिवपाची मागणी ताणे केल्या. सरकारान गव्यांचो बंदोबस्त करून थाकाय दिवपाची मागणी इब्रामपूर आनी लागींच्या वाठारांतल्या शेतकारांनी केल्या.
पेडणे तालुक्यांत फाटल्या 10 वर्सां सावन चांदेल, हसापूर,  इब्रामपूर, हळर्ण, तळर्ण, पत्रादेवी, कासारवर्डे, हाळी ह्या वाठारांत रानवटी प्राणी लोकवस्तींत येवन शेतां, बागायती आनी फळ तशेंच फुलांच्या झाडांची नासधूस करतात. गव्यां कडल्यान केळम्याचें लुकसाण जाता. माकड आनी खेतीं हांचो उपद्रव सदचोच आसता.  रानां खातें रानवटी जिवांचो बंदोबस्त करपाचीं आस्वासना दिता मात प्रत्यक्षांत कांय करना असो शेतकारांचो आरोप आसा.
रानां- झाडां मारून लोकवस्त्यो वाडत चल्ल्यात. ताका लागून खावडीच्या सोदांत रानवटी प्राणी लोकवस्तींत येवपाक लागल्यात. सध्या काजीचो सिझन सुरू जाला. लोक काजी एकठांय करपाक वतात आनी थंय आशिल्ले माकड लोकांचे भिरातेन लोकवस्तींत येतना दिसतात.