इंग्लंडाक जैताची संद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारता आड चालू आशिल्ले पांचवे टॅस्टीच्या चवथ्या दिसाचो खेळ सोंप मेरेन इंग्लंडान मोखीचो फाटलाव करतना 3 विकेटी वगडावन 259 धांवड्यो केल्यात. अशे तरेन ताका पांचव्या दिसा जैता खातीर फक्त 119 धांवड्यांची गरज आसा. भारतान जैता खातीर येजमान पंगडाक 378 धांवड्यांची मोख दिल्ली.

आदलो मुखेली जो रूट (खेळटा 76) आनी जॉनी बॅयरस्टो (खेळटा 72) हांणी चवथे विकेटी खातीर नाबाद 150 धांवड्यांची भागिदारी करून इंग्लंडाक जैताची बरी संद तयार करून दिल्या.

ते पयलीं भारतान आपल्या दुसऱ्या डावाक 3 बाद 125 धांवड्यां वयल्यान मुखार केळपाक सुरवात केली. चवथ्या दिसाच्या पयल्या सत्रांत भारतान आक्रमक बॅटींग करून आघाडी वाडोवपाचो यत्न केलो.

पूण, ह्या यत्नांत चेतेश्वर पुजारा 66 धांवड्यांचेर स्टुअर्ट ब्रॉडाच्या बॉलाचेर बाद जालो. पुजारा बाद जाल्या उपरांत आयिल्ल्या श्रेयस अय्यरान आक्रमक बॅटींग करपाक सुरवात केली. दुसरे वटेन पंतान लेगीत आपले सदचे भशेन आक्रमक रूप आपणायिल्लें. ह्या दोगांयनी पंगडाचो वट्ट स्कोर 300 वयर व्हेलो. पंत अर्द शेंकड्याची खेळी केली.

श्रेयस अय्यर बाद जालो. तो 19 धांवड्यो करून तंबूंत परतलो. ताच्या फाटोफाट पंत लेगीत तंबूंत परतलो. त्या वेळार भारताच्यो 198 धांवड्यो जाल्ल्यो.

शार्दुल ठाकूर आनी रवींद्र जडेजा हांणी भारताच्यो 200 धांवड्यो पुर्ण केल्यो. शार्दुलाक फक्त चार धांवड्यांचें योगदान दिवप शक्य जालें. ते उपरांत रवींद्र जडेजा आनी मोहम्मद शमी हांणी जेवणाच्या विसवा मेरेन 7 बाद 229 मेरेन मजल मारून दिली. 

आदलो मुखेली विराट कोहलीचो बाबत फॉर्म चालूच आसा. ताणें 40 बॉलांनी 20 धांवड्यो केल्यो. ताका बेन स्टोक्सान बाद केलो. स्टोक्सान पांचवे खेपे कोहलीक बाद केलो.

कोहलीन जे तरेन सुरवात केल्ली ती पळयिल्ली जाल्यार तो व्हड खेळी करतलो अशें दिशिल्लें. पूण, ताणें निर्शेणी हाडली. पयल्या डावांत लेगीत कोहलीक खास प्रदर्शन करपाक जमूंक नाशिल्लें.