आश्वें मांदऱ्यां चिऱ्या खणींत रशियन नागरिकाक बुडून मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें: आश्वें मांदऱ्यां चिऱ्या खणींत आर्थूर मिसागीको ह्या 31 वर्सां पिरायेच्या रशियन तरणाट्याक बुडून मरण आयिल्ले घडणुकेची थळावे आमदार जीत आरोलकार आनी पेडणेंचे उपजिल्होधिकारी रोहन कासकार हांणी पळोवणी केली.

मांद्रें पंचायत वाठारांत व्हड प्रमाणांत चिऱ्या खणी आसात. पावसाच्या दिसांनी उदक भरून ह्या खणींचेर लोक पेंवपा खातीर येतात. असोच पेंवपाक आयिल्ले कडेन ह्या रशियन नागरिकाक बुडून येवपाची घडणूक नदरेक आयली.

हो रशियन नागरीक हरमला रावतालो. फाटल्या दोन तीन दिसां पयलीं तो बुडून मेलो बी आसत अशी शक्यताय पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायल्या. ताची कूड कुशिल्ले अवस्थेंत आशिल्ली. पेडणें उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी प्रशांत धारगळकार आनी तांच्या वांगड्यांनी तेच अवस्थेंतली कूड उफेत आशिल्ल्या चिऱ्या खणींतल्यान भायर काडून पुलिसांचे सुवादीन केली.

पेडणेंचे पुलीस उपनिरिक्षक विवेक हलरणकार हांणी घडणुकेचो पंचनामो करून कूड बांबोळे फुडले तपासणी खातीर धाडून दिल्या.

हे घडणुकेची खबर कळटकूच थळावे आमदार जीत आरोलकार आनी पेडणेंचे उपजिल्होधिकारी रोहन कासकार हांणी घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. चिऱ्या खणीचेर येवपा खातीर ज्यो पांयवाटो आसात त्यो बंद करपाचे आदेश उपजिल्होधिकारी रोहन कासकार हांणी ह्या वेळार दिले.

मजगतीं, अश्यो खूबश्यो चिऱ्या खणी पेडणें म्हालांत घातक स्थितींत आसात, आनी आतां मेरेन ह्या खणींनी 12 परस चड तरणाट्यांक मरण आयलां. ताका लागून ह्यो खणी पावसा पयली बंद करच्यो अशी दर वर्सा थळावे नागरीक मागणी करतात. पूण सरकारान कसलीच दखल घेवंक नाशिल्ल्यान ह्या खणींचेर तरणाटे पेंवपाक वतना दिसून येतात.