आवडट्या फाट्याक पसंती

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

तेन्ना ताणें सांगलें की म्हाका व्हड जातकच समाधानी, खुश जावपाचें आसा. आमी खुश केन्ना जातात? जेन्ना आमका आवडटो फांटो मेळटा तेन्नाच न्हय?

फोंडेंच्या अमेय उच्च माध्यमिक विद्यालयांत करियरचे कार्यावळींत थंयच्या मुखेल्यांनी एके चलयेची काणी सांगली. गोंयांतली एक चली. बारावेक भरपूर मार्क्स घेतले. गणितांत तर 99 गुण. सगळ्यांनी ताका गणित घेवन फुडें शिक्षण थाराय अशें सांगिल्लें. तें चली भुरगें लेगीत ह्याच विचारांचें. पूण तांणे एप्टीट्यूड परीक्षा घेतली आनी थंय ताका सांगलें, तू गणित घेवं नाका. ताणें गणित सोडून जिओलॉजी घेतली. ते आतां ह्याच विशयांत एमएस्सी करता. दुसरे उदाहरण एका चल्याचें. ताणें आवड आशिल्ली म्हूण शेतकाम डिप्लोमा केलो. आतां तो वेवसाय करता आनी समाधानी आसा. अमेय उच्च माध्यमिकांतल्या करियर फाट्याचे मुखेली आसात प्रा. सुभाष जाण. बरेपैकी निवेदक, उत्कृष्ट शिक्षक म्हूण राज्य पुरस्कार तांकां फावो जाला. ते लेखकूय आसात. तांचेच शाळेंतले मार्गदर्शक प्राचार्य संदीप शिलकर, ग्रंथपाल सौ. बुवा- गुरव हांचे मजतीन करियर कॉर्नर सुरु केला, जातूंत सगळीं करियर विशयाचीं कात्रणां आसात. तीं सगल्यांनी वाच्चीं, अशे आवाहन. जायत्या शाळांनी रिडींग कॉर्नर सुरू केला तसो करियर कॉर्नरुय आसचो.
ते कार्यावळी उपरांत एका भुरग्यान सांगलें की, नव्या शिक्षणिक येवजणेन स्थानिक भाशांक म्हत्व दितले अशें आयकला. मागीर आमकां शिक्षणिक अभ्यासक्रम पुस्तकां थळावे भाशेंत मेळटलीं? ताचो हो प्रश्न खरोच आशिल्लो. आयज ब्रिटिश वचून कितलींशींच वर्सां जालीं. स्वातंत्र्याचे अमृत वर्स आमी मनयतात, पूण अजुनूय आमचीं अभ्यासाचीं पुस्तकां इंन्ग्लीश भाशेंतूच आसात. हातूंत हे भाशेचो दुस्वास करपाचो ना, कारण ती ज्ञानभास जाल्या. हे भाशेचें ज्ञान जरूर आसचें, पूण तिच्याच वांगडा जांकां ती कठीण वचूं शकता, तांकां थळावे भाशेंतलीं पुस्तकां दिवपाक कितें अडचण? जपान, तिबेट सारक्या देशांनी यत्न केलो आनी तातूंत ते येशस्वी लेगीत जाले. भांगरभूंय दिसाळ्यान लेगीत हाची नोंद अग्रलेखांत बरेपैकी घेतल्या. (तारीख १ फेब्रेर). तुमी तो अवश्य वाच्चो.
भुरग्यां मदीं एखाद्या फाट्याची आवड निर्माण जावं शकता, पूण भाशेक लागून अडचण येवं शकता. आमचे कडे सरकारी मान्यता आशिल्ले थळावे भाशेंत अणकार करपी आसात. कोंकणी, मराठींतल्यो अकादेमी आसात. दोनूय भाशांचो वावर उखलपी संस्था आसात. जपानान इंग्लिशीची अडचण तेन्नाच पैस केली. आमी मात सुशेगाद रावले. गोंयांक मुक्ती मेळपाक उगोद जालो, हाची चर्चा जाता, पूण थळावे भाशेंत अभ्यासक्रम अजुनूय हाडूंक ना हांचेर कोणूच उलयनात. जाली तरी ती प्रभावी आसना. आतां राष्ट्रीय शिक्षण येवजणेन संद दिल्या, ताचो आमी लाव घेवंक शकता.
करियर करतना पयलीं आवड लक्षांत घेवंक जाय. समजा, तुमकां दुसऱ्या विदेशी भाशेंत करियर करपाक जाय तर तुमी ते भाशेंत जरूर करियर करात, पूण जाका ती भास जड वचूं शकता ताचो विचार आमी केन्ना करतले? पर्याय दिलो ना तर विद्यार्थी करतलो तरी कितें? थळावे भाशेंत शिक्षणाचें साहित्य आमी व्हड प्रमाणांत उपलब्ध केलें तर विद्यार्थ्यांक त्या विशयांतलें गिन्यान मेळपाक सोंपें जावं शकता. बरेच फावट एखादो पयशे दिवन वा वळखीन एखादी नोकरी घेता तेन्ना तो समाधानी आसता काय ना, देव जाणा. मागीर तो दुसऱ्याक समाधानी कसो दवरतलो? आयज यो, फाल्यां यो अशें म्हणपाक ताका कित्याक वायट दिसतले? कांय भुरग्यांक खंय तांचे शिक्षिकेन एकदां विचारलें, तुमका व्हड जातकच कितें जावचें अशें दिसता? तेन्ना जायत्या भुरग्यांनी सांगलें आमका दोतोर, शिक्षक, बँकर, वकील जावंक जाय. पूण एका विद्यार्थ्यांन कायच जाप दिवंक ना. ते पळोवन शिक्षीकेक अजाप दिसलें. तिने विचारलें, तू ओगी सो? तूं कोण जातलो? तेन्ना ताणें सांगलें की म्हाका व्हड जातकच समाधानी, खुश जावपाचें आसा. आमी खुश केन्ना जातात? जेन्ना आमका आवडटो फांटो मेळटा तेन्नाच न्हय? तेन्ना मना पसून आवडटा त्या फांट्याक पसंती दियात.

प्रा रामदास केळकार
9822583275