आयज सावन केरळांत ‘गोवा@60’

पत्रकार परिशदेंत हाजीर आशिल्ले पांडुरंग तळगांवकार, विशेष नायक आनी सिद्धेश सामंत.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पांडुरंग तळगांवकारः उदयपूर, वासाणसी, मदुराय जाल्यात कार्यावळी

भांगरभूंय । खबरां मेज

पणजीः दोळे दिपकावपी सुवाळ्या उपरांत ‘गोवा@60’ च्या तीन दिसांच्या उत्सवा उपरांत 7 ते 9 ऑक्टोबर ह्या काळांत मॉल ऑफ त्रावणकोर, विमानतळ मार्ग, आंतरराष्ट्रीय विमानतळा लागसार इनचक्कल तिरुवनंतपुरम केरळांत सुरू जातलो.

म्हायती आनी प्रसिद्धी विभागाचे जोडसंचालक पांडुरंग तळगांवकार, वरिश्ठ विपणन वेवस्थापक , गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळ, विशेष नायक म्हायती सहाय्यक सिद्धेश सामंत हांणी बिरेस्तारा केरळांतले नियोजीत कार्यावळी संबंदांत पत्रकार परिशद घेतिल्ली.

गोंय सरकारान पुर्तुगीज राजवटी सावन गोंय मुक्तीचीं 60 वर्सां पुराय करपाचो निर्णय गोवा@60 म्हूण मनोवपाचो निर्णय घेतला. 19 डिसेंबर 2021 सावन सरकारान तेन्नाचे राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद हांचे हाजिरेंत आयोजीत केल्ले कार्यावळी वरवीं आपले मुक्तीचो हिरक महोत्सल येसस्वी तरेन मनयला. ते उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे अध्यक्षते खाला कार्यावळी आयोजीत केल्यात.

गोंयांतल्या दोळे दिपकावपी उत्सवा उपरांत गोंयकारां सयत गोंय सरकार हे वर्सभर चलपी पुराय देशांत मनयतलें. अहमदाबाद सावन सुरू जाल्लो हो देशव्यापी उत्सव आतां मेरेन उदयपूर, वासाणसी, मदुराय ह्या वेगवेगळ्या शारांनी मनयला. मदुराय उपरांत तिरुवनंतपुरमांत 7 ते 9 ऑक्टोबर ह्या काळांत गोवा@60 चो तीन दिसांचो उत्सव सुरू जातलो. लोकांक तातूंत गोंयची झलक पळोवपाक मेळटली. विवीध कार्यावळीं वरवीं गोंयची पाककृती, संगीत, नाच, संस्कृती आनी परंपरा दिसतली. हे कार्यावळीचें मुखेल आकर्शण म्हणल्यार गोंयांतले देशी बँड द क्लिक्स, स्टीलचे सादरीकरण तशेंच गोंय नाच मंचळाचें नाचाचें सादरीकरण आसतलें. तातूंत द किंग मोमो- गोंयच्या कार्नवालाची मिरवणूक लेगीत दाखयतले.

गोंयाक संवसाराच्या नकाशाचेर हाडपाचे यत्नः मुख्यमंत्री

गोंय मुक्ती सावन गोंय सरकाराच्या भोवआयामी कामगिरीचें प्रदर्शन करतना आमकां खोस भोगता. सुशासन ते खेळां, कला आनी संस्कृती, पर्यटन, शिक्षण, भलायकी सेवा आनी हेर साबार मळांचेर जाल्ली सुदारणा आनी तातूंत जाल्ली वाड ह्या उत्सवांत दिसता. गोवा@60 हो चडांत चड पर्यटक आनी गुंतवणूकदारांक आकर्शीत करपी एक उपक्रम आसा. जाका लागून मुळाव्यो सुविधा, कृशी, पर्यटन, येरादारी, आयटी, सुरक्षा आनी सुरक्षितता ह्या सयत हेर गजालींक उर्बा मेळटली आनी ते वरवीं गोंयकारांची जिणे शैली सुदारतली. हे वरवीं गोंयाक संवसाराच्या नकाशाचेर हाडपाची आमची मोख आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां.