आयज पेडण्यां चलो बैलपार जलआंदोलन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

न्हंयेंत बसून करतले आंदोलन; निसुवार्थी मनान लड्याक तेंको दिवपाचो जन संघटणेचो उलो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पेडणें: पेडणें म्हालांत फुडारांत उदकाचें संकट उप्रासतलें, हाची सुलूस लागिल्ल्यान आनी बैलपार न्हंयेचें उदक दुसरे कडेन वळोवपाचो यत्न सुरू आशिल्ल्यान 1 मेक चलो बैलपारचो उलो मोपा विमानतळ पंचक्रोशी पिडेस्त संघटनेन मारला. 1 मेक सकाळीं 11 वरां सावन चल आंदोलन उबारतले आनी खूबशे आंदोलनकर्ते न्हंयेंत बसून आंदोलन करतले. ताका लागून व्हड संख्येन नागरिकांनी, पर्यावरण मोगींनी, सैम मोगींनी हाजीर रावचें, असो उलो मोपा विमानतळ पंचक्रोशी पिडेस्त जनसंघटनेचो अध्यक्ष भारत बागकार, सरचिटणीस बया वरक हांणी पत्रकार परिशदेंत मारलो.

बैलपार ही सरकारा आड लडाय नासून पेडणें म्हालांतल्या शेतकारांच्या आनी सर्वसामान्य लोकांच्या अस्तित्वाची लडाय आसा. ताका लागून पेडणेंच्या लोकांच्या जिवन मरणाची लडाय आसा. अशें समजून लोकांनी आनी पर्यावरण मोग्यांनी 1 मेक चलो बैलपार असो उलो मारून जल आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्या. पेडणें म्हालांतले सरपंच, पंच वांगडी, थळावे लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, जिल्हो पंचायत वांगडी आनी सर्वसामान्य लोकांनी व्हड संख्येन हाजीर रावून हो लडो येसस्वी करचो, असो उलो जन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मारला.

कासारवर्णे पंचायत वाठारांत बैलपार न्हंयेदेगेर शिंपणावळ विभाग 27 कोटी रुपया खर्च करून पंप हावस प्रकल्प बांदपाचो आसा. ह्या बांदकामाक विरोध करून सरपंच रमेश पालयेंकाराच्या फुडारपणा खाला पंचायत मंडळान हें बांदकाम बेकायदो आसा असो दावो करून बांदकाम बंद करपाची नोटीस दिल्ली. तरी लेगीत तें काम झुजां पांवड्याचेर नेटान चालू आसा. बैलपार न्हंयेचें उदक पंपा वरवीं ओडून तिळारी खाजनांतल्यान आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळ आनी त्या वाठारांत येवपी उद्देग वेवसायांक दिवपाची राज्य सरकाराची येवजण आसा. ताका लागून बैलपार वाठारांतल्या शेतकारांचेर आनी चांदेल उदका प्रकल्पाचेर ताचो वायट परिणाम जातलो, अशी भिरांत बागकारान उक्तायली.

फुडारांतले धोके वळखून लोकांनी आतां वगी बसचे न्हय. येवपी पिळगी आनी तांचे खातीर ही जिवनदायिनी आसा, हें वळखून उदक सांबाळून दवरपाची गरज आसा. तातूंत आमचो कसलोच सुवार्थ ना. निसुवार्थी मनान नागरिकांनी ह्या चलो बैलपार उल्याक आनी आंदोलनाक तेंको दिवचो, असो उलो कार्यकर्त्यांनी मारला.

पेडणें म्हाला खातीर चांदेल प्रकल्पांतल्यान वट्ट 20 पंचायती आनी एके नगरपालिकेक उदका पुरवण करतात. चांदेल प्रकल्पा खातीर हें बैलपार न्हंयेचें उदक ओडटात. हें उदक दुसरे कडेन वळयलें जाल्यार चांदेल प्रकल्पाक उदक मेळचें ना. ते भायर हे न्हंयेदेगेर दोनूय वटांनी शेंकड्यांनी बागायती, शेतां आसात. तीं हे न्हंयेच्या उदकाचेर अवलंबून आसात. तांकां उदक मेळ्ळें ना जाल्यार तीं करपून वतली, असो भंय शेतकारांनी उक्तायला.

रमेश पालयेंकाराचो सरपंचपदाचो राजिनामो

कासारवर्णेचो सरपंच रमेश पालयेंकारान आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान ह्या प्रकरणाक वेगळें वळण लागलां. पालयेंकार आतां जल आंदोलनांत वांटो घेता काय तें 1 मेक स्पश्ट जातलें. विधानसभा वेंचणुके आदीं शिंपणावळ विभागाच्या पंप हावस प्रकल्प बांदकामाचें उक्तावण तेन्नाचो उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगांवकार, थळावो सरपंच रमेश पालयेंकार आनी पंच वांगड्यांचे हाजिरेंत जाल्लो. त्या वेळार ह्या प्रकल्पाक हरकत आसतली अशें पंचायत मंडळान खंयच म्हणूंक नाशिल्लें. सरपंच पालयेंकारा कडेन संपर्क केल्यार तो सांगता, आमकां ह्या प्रकल्पा विशीं कांयच खबर नाशिल्ली. भौशीक कार्यावळ आशिल्ल्यान पंचायत मंडळ थंय गेल्लें. आमकां दिशिल्लें थंय बांद बांदतात म्हूण. ह्या प्रकल्पा खातीर शिंपणावळ विभागान कसलेच तरेचीं कागदपत्रां वा ना हरकत दाखलो पंचायती कडल्यान घेवंक ना. ताका लागून हें काम बंद दवरचें, अशी शिंपणावळ विभागाक नोटीस जारी केल्ली, अशें सरपंच पालयेंकारान सांगलें.