आयचो खीण, फाल्यांचो इतिहास

Documents and folders on shelves set vector illustration isolated on white background. Paperwork concept, files with data in stacked textbooks

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

…. हार्ड डिस्कां आसात. ताचो उपेग करून सरकारान गोंयची संस्कृताय, राजकी घडणुको, सैम आनी हेर म्हत्वाच्यो गजाली सांठोवन दवरपाक जाय.

पोरण्यां विधानसभेचें पर्वरे स्थलांतर करतना कामकाजाचो सगलो रेकाॅर्ड नश्ट जाला. हें कोणें आनी कित्याक केलां, तें खबर ना. आतां आदल्या फुडाऱ्यांचीं भाशणां आमकां आयकूपाक मेळचीं नात, अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. ही धपको दिवपी गजाल. गोंयच्या राजकी इतिहासाचें फाल्यां कोणाक डाॅक्युमेंटेशन करचें अशें दिसलें, जाल्यार ताका बरीच मेहनत घेवची पडटली. घडये म्हायती खातें, पीआयबी हांचे कडेन ताका सरकारी दस्तावेज मेळूं शकतात.
तशें पोरणें तें सगलेंच भांगर आसना. पूण इतिहासांतल्यो कांय गजाली सांबाळप गरजेचें. फुडल्या पिळग्यांक आमचो बरो इतिहास कळपाक जाय. म्हणटकच तांकां ताचे पसून स्फूर्त घेवपाक मेळटा. व्यक्तीमत्व सुदारपाक मेळटा. विधानसभेचे नेमके कसले दस्तावेज शेणल्यात वा कोयर समजून नश्ट केल्यात, तें अजून सामकार येवंक ना. मात पयले मुख्यमंत्री भाऊसायब बांदोडकार, डाॅ. काशिनाथ जल्मी हांचे सारक्या जायत्या फुडाऱ्यांचीं भाशणां आतां आयकुंक मेळचीं नात, अशें मुख्यमंत्री सावंत हांणी म्हणलां, ताचे वयल्यान आॅडियो, व्हिडियो टेपी ना जाल्या आसतल्यो. सामान्य लोकांक हाचें म्हत्व कळचें ना. मात अभ्यासकांक, संदर्भ सोदून साहित्य निर्मणी करपी साहित्यीकांक आमी नेमकें कितें वगडायलां, तें कळटलें. फाटलीं 22 वर्सां ही गजाल कोणे आनी कित्याक लिपोवन दवरली, हाचें स्पश्टीकरण सरकारांनी दिवपाक जाय. जांणी हें कर्म केलां, तांचेर कारवाय करपाक जाय, अशें आदले केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप हांणी म्हणलां. पूण, त्या मनशांक सोदतले कशे? आनी ते मेळ्ळे तरी पुरावे खंयच्यान हाडटले, होय प्रस्न आसाच. तरीय चूक केल्या ताका ख्यास्त मेळपाकूच जाय.
अंतराळांत मनीस आसात आनी ते उडट्यो तबकड्यो (युएफओ) घेवन केन्ना केन्ना पृथ्वीचेर येतात, असो दावो लोक करीत आयल्यात. अशे कोण मनीस खरेंच आसात जाल्यार तांकां पृथ्वी नांवाचो गिरो आसा, हें कळचें खातीर 1977 वर्सा नासान व्हाॅएजर 1 यान सोडिल्लें. तातूंत कार्ल सेगन हांणी तयार केल्ली सावंड आॅफ अर्थ ही तबकडी आसा. भितर संवसारांतल्या नामनेच्या गायकां वांगडा मूळ गोंयची गायिका सुरश्री केसरबाय केरकार हांचें ‘जात कहाँ हो अकेली, गोरी’ ही भैरवीय आसा. हे आवाज फाटलीं कितलींशींच वर्सां वयर भोंवतात, मुखारुय भोंवतले. सांगपाचें म्हणल्यार तंत्रज्ञानाक लागून आमकां घडणुको पुंजावप शक्य जालां, ज्यो येवपी काळांत इतिहास जातल्यो. विधानसभेंतले राजकी दस्तावेजूय मोलादीक आशिल्ले. भाऊसायबाक वचून फुडल्या वर्सा 50 वर्सां पुराय जातात. तांचो आवाज, व्हिडियो पळोवपाक लोकांक आवडपाचो. सरकारा कडेन नासलो तरी हेर कोणा कडेन तो आसपाक शकता. पयलीं केंद्र सरकार म्हायतीपट काडटालें. सिनेमा सुरू जावचे पयलीं ते दाखयताले. चडशांचें डिजीटायजेशन जालां. दूरदर्शना कडेन हे दस्तावेज आसतले. संत तुकाराम, शिवाजी महाराज हांच्या काळार आॅडियो, व्हिडियो नाशिल्ले. पूण, जर आशिल्ले जाल्यार ताका आयज कितलें म्हत्व येवपाचें हें कोणे सांगपाक नाका. गोंयांत मुक्ती लढो जालो, जनमत कौल, कोंकणी आंदोलन जालें. मात ताचे वेंचिक फोटो मेळटात. गोंय सरकारान पुर्तुगालांतल्यान गोंय कडेन संबंदीत सगलीं कागदां, आॅडियो बी हाडपाचें थारायलां. तें काम बेगीन चालीक
लागचें.
सध्या सोशल मिडिया, गुगल फोटो, ड्रायव्ह अश्यो साबार सुविधा आसात. शेंकड्यांनी जीबीचीं कागदां, फोटो, व्हिडियो सांठोवपाक मेळटले, असलीं हार्ड डिस्कां आसात. ताचो उपेग करून सरकारान गोंयची संस्कृताय, राजकी घडणुको, सैम आनी हेर म्हत्वाच्यो गजाली सांठोवन दवरपाक जाय. फाटल्या 20 वर्सांच्यो बऱ्योच घडामोडी डिजीटल जाल्यात. मात ताचे पयलीं जें कितें आशिल्लें तें हेवटेन तेवटेन शिंवरून पडलां. राजकी रेकाॅर्डांचें कितें जालें, तें वयर सांगलांच. 200 वर्सां उपरांतचे पिळगेक गोंयचो खरो इतिहास कळपाक जाय जाल्यार सगल्यांचें दस्तावेजीकरण जावंक फावो. तें करपाक जाणकार मंडळी नाका. दरेकल्याच्या हातांत मोबायल फोन आसा. ताचेर आॅडियो, व्हिडियो, फोटो सगलें कितें कैद करप सहज शक्य आसा. पद्दतशीरपणान ते सोशल मिडिया, ड्रायव्ह, हार्ड डिस्कार अपलोड करून दवरले जाल्यार गोंयचो इतिहास जगाच्या अंता मेरेन जिवो उरतलो.