आयआयटी विरोधक राजधानींत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मंत्री सुभाष फळदेसाय जमनी विशीं दिता चुकीची म्हायती

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी/सांगें : सांंगेंच्या शेतकारांंनी काल पणजे आझाद मैदानार येवन आयआयटीक खर विरोध केलो. सरकार सांंग्यार जबरदस्तीन आयआयटी हाडपाक सोदता. आयआयटीक आमचो विरोध आसा. सरकारान आयआयटी फर्मागुडी वा सांंकवाळ व्हरची, अशी मागणी शेतकारांंनी केली.

सांंग्यार आयआयटी जमनी विशीं मंंत्री सुभाष फळदेसाय चुकीची म्हायती दितात. ही जमीन कोमुनिदादीची, सरकाराची न्हय. मुख्यमंंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत हांंणी सांंग्यार भेट दिवन जमनीची पळोवणी करची, अशी मागणी सांंगेंच्या शेतकारांंनी केल्या.
सांग्यार जे जमनींत सरकार आयआयटी करपाक सोदता, थंय शेतांं आसात. बागायत तशेंच काजू लागवड आसा. दोंगराचेर हजारांंनी झाडा आसात. आयआयटी खातीर ही जमीन योग्य ना, अशें कोस्तासियो मास्करेन्हस हांंणी सांंगलें. हे जमनीचेर 200 वयर शेतकारांचो संवसार निंबून आसा.
आयआयटी खातीर निवड जाल्ली जमीन सरकाराची न्हय. ती कोमुनिदादीची. एक चौदाच्या उताऱ्याचेर चुकीचे पद्दतीन सरकाराचें नांव लागलां. तशेंच ही जमीन पडींग आसा, अशी चुकीची म्हायती मंंत्री आनी सांंगेंचे आमदार सुभाष फळदेसाय दितात. हाचे पयलीं आदले आमदार प्रसाद गांवकार हांंणी सांंग्यार आयआयटी हाडपाचे यत्न केल्ले. विरोधाक लागून आयआयटीचो प्रस्ताव रद्द जालो, अशेंय तांंणी सांंगलें.
हे जमनींत हजारांंनी झाडांं आसात. सरकार दादागिरी करून आयआयटी हाडपाक सोदता. पणजे येतना काकोड्यां आमची बस पुलिसांनी आडायली, अशें मारिया वाज हिणें सांंगलें.

नागव्यां सांगें पुलिसांनी आडायली बस
सांग्यार आयआयटी हाडपाचो सरकार यत्न करता. पूण आमकां आयआयटी नाका. आमच्यो जमनी आमकां जाय. आमचेर जाल्लो अन्याय पयस करपाक आमी पणजे आझाद मैदानाचेर आमचे म्हणणें मांडपाक भायर सरले, पूण सांगें पुलिसांनी केपें म्हालांतल्या नागव्यां आमची बस आडायली. हो खंयचो न्याय. आमकां अामच्या हक्का खातीर झगडपाचो हक्क ना? असो प्रस्न शेतकार कोस्तांव मास्कारेन्हास हांणी आझाद मैदानाचेर आंदोलना वेळार केलो. सरकारान आमचो आवाज चेपपाचो यत्न केलो तरी निमाण्या श्वासा मेरेन आमी झगडटले. सरकार लोकशाय काबार करून हुकूमशाय गाजयता. हे आमी कशेच सोंसून घेवचे नात. जमनीचो बाजार बंद करून आयआयटी प्रकल्प परत धाडचो, अशी शेतकारांची मागणी आसा.