आमोणेचो गोसांय उत्सव म्हळ्यार फुलांचो उत्सव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शिगामोत्सव, शिगमो वा गुलालोत्सव म्हणात, हो १४ दिसांचो वसंत ऋतूचो उत्सव फाल्गून म्हयन्यांत गोंयांत मनयतात. गोंयांत रंगांचो उत्सव म्हळ्यार शिगमोत्सव. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी तो विवीध तरेन मनयतात. विंगड विंगड भेस धारण करून गोंयकार तो उमेदीन मनयतात. असोच ह्याच काळांत जावपी एक उत्सव म्हळ्यार दिवचल म्हालांतल्या आमोण्यां गांवांतलो ‘गोसांय’ हो फुलांचो उत्सव. हो उत्सव आमोण्यां भक्तीभावान मनयतात. आयज ह्या उत्सवा विशीं जाणून घेवया.

आमोण्या गांवांत गोसांय हो उत्सव शिमग्याच्या काळांत मनयतात. पुडवें न्हेंसून, गळ्यांत फुलांचे हार घालून, गांवभर भोंवून घरांघरांनी देवाचो कौल दितात ताका गोसांय म्हणटात. गोसांयाक फुलांचो उत्सव अशेंय म्हणटात. ह्या गोसांया भितर दोन प्रकार आसतात. आदले आनी नवे गोसांय. सकाळीं हे आदले आनी नवे गोसांय आमोण्यां तारीर संवळें न्हेंसून, गळ्यांत फुलांचे हार घालून एकठांय येतात. उपरांत सावतांची कमिटी सगळ्या गोसांयांच्या कपलाक सुके शेणयांचो पिठो लायता. श्री भुतनाथाच्या देवळा कडेन घाडी गाराणें घालता. गाराणें घालतना कुचे (मोड) घेवन आशिल्ल्या गोसांयांचेर देवाचो भार येता.
भारार गोसांय सरळ महादेवाच्या देवळा कडेन वतात. थंय देवळा भायल्यानूच मान दिवन अमरावती, आमोणेच्या श्री शांतादुर्गा रवळनाथाच्या देवळा कडेन येतात. देवळा भायल्यानूच देवीक मान म्हळ्यार कौल दिवन देवळा मुखार आशिल्ल्या देसायाच्या घरांत गोसांय भितर सरतात. ह्या घरान कौल दिवन मागीर शेणवी आमोणकराच्या घरांत वतात. हांगा कौल दिवन चार कुळांक कौल दिवपाची प्रथा आसा. फडट्याचें देवूळ, गांवसाचें देवूळ, परबांचें देवूळ आनी सिनार्यांचें देवूळ. ह्या चारूय कुळांक कौल दिले उपरांत शिरपान चडटा. शिरपान चडप म्हळ्यार शिमेर वचून गाराणें घालप. शिरपानाचें गाराणें घाले उपरांत आमोणच्या दरेका घरांनी कौल दिवपाक गोसांय भायर सरतात. दरेका घरांनी ते मोड घेवन वतात. घराघरांनी ह्या मोडांची पुजा जाता. उपरांत दरेका घराघरांनी दीस आनी रात भोंवून आशिर्वाद आनी कौल दितात.

भोंवता भोंवतां आनी कौलां दितां दितां म्हणसर दुसरो दीस उजवाडटा. दुसर्‍या दिसा दनपरां हे गोसांय परत तारीर पावतात. हांगा भुतनाथाच्या देवळा कडेन भंडारो जाता. मागीर जे कोण नवे गोसांय जातात तांचे घरचे तारीर आशिल्ल्या सगळ्यांक पुरी आनी चण्या रोस खावपाक दितात. नवे गोसांय सुरू जाल्यात, हें सांगपाची ही तांच्या घरच्यांची एक पद्धत. हें जाल्या उपरांत परत एक फावट कुचे घेवन गोसांय महादेवाच्या देवळा कडेन वतात. थंय मागीर सायबिणीक, वेताळाच्या तरंगांक आनी दोनूय कुच्यांक गुलाल घालता. गुलाल मारून आमोण्यां गांवचे धुळवटीक सुरवात जाता. पुराय गांवचे लोक धुळवट मनयतात.