आमी मौनीबाबाच जावंया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमचो दक्षिणेचो खासदार तर आसा काय ना हेंच कळप कठीण आसलें. आतां वेंचणूक जाहीर जाली तेन्नाच ताका जाग आयली. फाटल्या जायत्या लेखांनी ताणें वेंचणुकेक राविल्लो तेन्ना कितें कितें सांगिल्लें आनी तांतलें कितलें केलें हाचेर प्रस्न करून ताका जागोवपाचो यत्न केला.

हुंदराक मारल्यार खंय गणपतीक दुखता म्हणपाचें आयकल्लें. पूण मौनीबाबा नाका म्हणल्यार सारस्वतांक कित्याक राग येवचो कळना. फाटल्या लेखांत आतां आमकां मौनीबाबा नाकात, संसदेंत गोंयच्या प्रस्नांचेर तोंड उगडपी खासदार जाय म्हणलें तर कांय जाणांक हो सारस्वतांक विरोध सो दिसलो. कित्याक काय? जांकां मौनीबाबा म्हणिल्लें ते काय सारस्वत नासले. तशे गोंय स्वतंत्र जाल्ल्याक गोंयच्यान चार ते पांच सारस्वत खासदार म्हणून गेल्यात. तांतल्या सुरवेच्या दोगांनी फक्त गोंय महाराष्ट्रांत वच्चेंं ह्या विशयाचेर उलोवंक तोंड उगडलां आनी आपणालें हांशें करून घेतलां. बाकीचे दोग-तीग जाण हालींचे तांणी कितें दिवे लायल्यात तें तेच सांगूक शकतले. दोगांक लोकांनीच घरा बसयल्यात तर एकल्याक पक्षान. आतां हांतल्या कोणाकूय राग आयल्यार समजूं येतालें. पूण तांकां तरी राग कित्याक येवंक जाय? आपूण मौनीबाबा नासले म्हणपाचें तांणी दाखोवन दिवंक जाय न्ही.
उत्तरेच्या सद्याच्या मौनीबाबान आपणांक तोंड कित्याक उगडूंक मेळ्ळें ना ताचें हालींच स्पश्टीकरण दिलां. आपूण मौनीबाबा आसलों हें एके तरेन ताणें मानून घेतलां. मंत्र्यांक संसदेंत प्रस्न विचारूंक मेळना ही गजाल खरी. पूण तोंड धांपुनूय जायत्यो गजाली करूंक जाताल्यो. केल्या व्हय त्यो ताणें? गोंयाक कसलो फायदो करून दिला? तशें विधानसभेंत सभापतीक प्रस्न विचारूंक मेळना वा ताका मंत्र्यां वरी काम करूंक मेळना. देखून खूबशे आमदार सभापती जावंक सोदिनात. पूण सद्याचो सभापती रमेश तवडकारान सभापतीपदार रावनूय जें काम केलां तें तोखणायेचें. सभापतीपदार रावनूय काम करूंक जाता म्हणपाचें ताणें दाखोवन दिलें. काम करपाचें मनांत आसूंक जाय तेन्नाच काम जाता. पूण जांचे कडेन ती तांकूच ना तांणी फक्त निमतांच सांगपाचीं.
आमचो दक्षिणेचो खासदार तर आसा काय ना हेंच कळप कठीण आसलें. आतां वेंचणूक जाहीर जाली तेन्नाच ताका जाग आयली. फाटल्या जायत्या लेखांनी ताणें वेंचणुकेक राविल्लो तेन्ना कितें कितें सांगिल्लें आनी तांतलें कितलें केलें हाचेर प्रस्न करून ताका जागोवपाचो यत्न केला. वास्को मुंबय ट्रेनी सुरू जायनात म्हणून ताणें रेल्वे रुळांचेर बसून आंदोलनूय केल्लें. पूण वेंचून येतकूच ताच्यान त्यो सुरू करूंक वा त्या प्रस्नाक वाचा फोडुंकूय जमलें ना. हाचेर बरयिल्लें वाचलें ना काय? मागीर ताचेर कोणेच कांय म्हणलें ना तें कशें? आनी आतांच कित्याक खटकलें हांकां? आनी तेंय बी सारस्वत विरोधी कित्याक दिसलें? हाचोच अर्थ लेखांत बरयलां तातूंत तथ्य आसा. कांय जाणांनी तर गोंयांत सारस्वताक पयलेच फावटी तिकेट मेळ्ळ्या अशेंय म्हणलां. हांकां गोंयचो इतिहास सारको बरो खबर नासुये. कारण आजवेर लोकसभेरूच चार सारस्वत खासदार गेल्यात. आतां ते सारस्वत म्हणून वेंचून येवंक ना ही गजाल वेगळी.
बरें, आतां ज्या उमेदवाराक तिकेट मेळ्ळ्या तिका तरी विरोध केला? हांणी फक्त वाचलां, अर्थ समजून घेवंक ना अशेंच जालें ना? बाबांनो तुमच्या मनांत पाल चुकचुकल्यार म्हज्यान कांयच करूंक जावचें ना. हांणी एकूच वाचलां आनी तें म्हणल्यार आमकां मौनीबाबा नाका तर तोंड उगडपी खासदार जाय. तर हांचें म्हणणें आमी मौनीबाबाच जावन रावुया. कित्याक तर सरदार पटेलाक सोळा मतां पडुनूय प्रधानमंत्री जावंक दिलो ना, 370 कलम आनी वक्फ बोर्ड केलो, तुम दो तुम्हारे दो लादलें तरी लेखक म्हणल्यार हांव मोनोच रावलों म्हणून आतां ते मौनीबाबा जातले खंय. आतां देश स्वतंत्र जालो 1947 त. गोंय तेन्ना पुतुगेझां कडेन आसलें. वयर सगळें सांगलां तें घडलें 1947 ते 1971 चे मदीं. कोणूय जल्माक आयलो म्हणजे ताका समज येवंक जाय तेन्नाच तो तोंड उगडटा, आनी जल्माक येवचे पयलींच वा बुद्द येवचे पयलींच लेखकान तोंड उगडपाचें अशी ह्या सारस्वताची अपेक्षा. कितलो बुदवंत मनीस हो. सामको तोखणाय करपा सारको.
हे लोक इतिहासाचे अभ्यासक पूण हांचो इतिहास हो मुसलमान, पुर्तुगेझ आनी मोडिल्लीं देवळां हांचे पुरतोच मर्यादीत. तातुंतूय खरें कितें आनी फट कितें तें हांकां खबर आसचें ना. म्हणुनूच फाटल्या साठ वर्सांत कांयच विकास जालो ना, जो विकास जाला तो फाटल्या चौदा वर्सांत अशेंच दिसता तांकां. तकलेंत भरलां न्ही तें. एकट्यान वॉट्सेपार कितेंय घालचें आनी हांणी तें फोरवर्ड करीत रावचें इतलेंच हांचें ज्ञान. ह्या असल्याच लोकांक लागून राज्याची आनी देशाची वाट लागता. सगळेच आपणाल्या फायद्याक लागून सत्तेक ल्हेंवत आसतात. कालूय तेंच करताले आनी आयजूय तेंच करतात. पूण अशें केलें म्हणून इतिहास बदलचो ना. फाटल्या साठ वर्सांत जर कांयच जालें ना. जाल्यार केंद्र सरकारान पयरूच जांकां भारत रत्न दिलें ते कोण आनी कित्याक दिलें तांकां भारत रत्न? एक अडवाणी सोडल्यार हेर सगळे खंयच्या पक्षाचे? ज्या पक्षान फाटलीं साठ वर्सां कांयच केलें ना म्हणून प्रचार चल्ला त्याच पक्षाचे मूं? मागीर तांचो हो मानसन्मान कित्याक?
पूण हें कोण विचारतलो? सद्याक सगळें बरें चल्लां म्हणटकूच आमी मौनीबाबा जावन रावपाचें. कर्नाटकाच्या विरोधी फुडाऱ्याक उदक दिवपाचें पत्र दिलें तेन्ना आमी मौनीबाबा जावन रावले. ताचे पानवळ आमी आतां भोगपाचे आसात. गोंयाक कोळश्याचें केंद्र केलें तरीय आमी मोनेच रावले ताचेय परिणाम रोखडेच दिसपाचे आसात. तुमी रावात मौनीबाबा जावन, हांव रावचो ना. हाचे पयलींय रावलों ना मुखारूय रावचो ना. खंयच्याय पक्षाचें सरकार आसूं, बरें केल्यार बरेंच म्हणटलों आनी चुकताशें दिसल्यार जाप विचारतलोंच, चूक दाखोवन दितलोंच. मागीर कितलोय खेपात तुमी.

अभयकुमार वेलींगकार
9423884687