आमदार विरेश बोरकार हांची आदल्याआमदाराच्या भावा आड पुलीस कागाळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः सान्तआंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हांणी आदलो आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा हाचो भाव बॅनी सिल्वेरा हाचे आड आगशी पुलीस श्टेशनांत धमकी दिल्ल्याची कागाळ केल्या. आदल्या आमदाराच्या 30 समर्थकांनी बेकायदेशीर जमाव करून धमकी दिल्ल्याचीय कागाळ केल्या.
आगशी पुलीस स्टेशनाचो निरीक्षक तुळशीदास नायक हाचे कडेन बुधवारा तांणी ही कागाळ दिल्या. वरिश्ठा कडेन उलोवन ह्या प्रकरणां फावो ती कारवाय करपाचें उतर नायक हांणी बोरकार हांका दिलां. पिलार जंक्शना कडेन सुरू केल्ल्या गाड्याक लागून ह्या वाठारांत येरादारीची कोंयडी जाता हे खातीर आपणे आगशी ग्रामपंचायत, येरादारी पुलीस आनी आगशी पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केल्ली अशी म्हायती बिरेश बोरकार हांणी दिली.
पंचायतीन अजून मेरेन गाड्याचेर कावाय केली ना. सोमाराक राती आदलो आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा हाचें समर्थक आनी आगशीचो सरपंच झेवियर ग्रासियश हांणी हो गाडो दुसरे कडेन व्हरपाचे थारावन एक झाड हुमटून काडले अशी म्हायती  बोरकार हांणी दिली. बुधवाराक ताणी गाडो दुसरे कडेन व्हरपाचें काम सुरू केलें तेन्ना आपणे तांका प्रश्न विचारपाक सुरू केल्लें तेन्ना सरपंच ग्रासियश हाणे आपणाक गाळयो सोंवल्यो आनी आदल्या आमदाराचो भाव बॅनी आपल्या आंगार आयलो आनी आपल्याक गाळयो घातल्यो.  लोक प्रतिनिधीक ते अशी वागणूक दितात जाल्यार हे हेरांक कितें करतात ते समजून येता अशें अशी म्हायती बोरकार हांणी दिली. तांची ही दादागिरी आपूण मोडून उडयतलों अशेंय तांणी सांगलें.
म्हजा मतदारसंघातल्या लोकाक भिरांत मुक्त करपा खातीर आपूण हें प्रकरण पुलीस म्हासंचालक, राज्यपाल आनी मुख्यमंत्र्यां मेरेन व्हरतलो. आगशी वाठारांत गाडे चलोवपा खातीर आदलो आमदाराचे लोक आनी आगशीचो सरपंच स्थलांतरीतांक तेंको दितात आनी थळाव्या लोकांक आडायतात असो आरोप तांणे केला. मोटरसायकल पायलट पार्किंगा खातीर सुवात वापरतात थंय गाडो व्हरून दवोरला अशी म्हायती तांणे दिली.
मजगतीं बिरेश बोरकार हांका धमकी दिल्ल्याची म्हायती रिल्वोल्युशनरी गोवन्साच्या वावुरप्यांक कळटकूच तांणी बुधवारा सांजे आगशी पुलीस स्टेशनांत येवपाक सुरवात केली. बिरेश बोरकार हांणी तांकां तशें करचें न्हय अशी विनवणी केली. पुलिसांनी बोरकार हांच्या घरा वचून तांच्या समर्थकांक समजावपाची विनवणी तांका केली.