आमदार राजेश फळदेसायान केली दिवाडे आमोंय बांदाची पळोवणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पतिनिधी
माशेलः कुमारजुव्यांचो आमदार राजेश फळदेसाय हांणी दिवाडेच्या आमोंय खाजन बांदा सारको करपाचें काम सुरू आसा ताची पळोवणी करून नियाळ घेतलो. काम जाता तितल्या बेगीन करपाक तांणी कंत्राटदार सुनील ज्ल्मी हांका सांगलां.
वीस दिसां पयलीं उदकास्रोत खात्यान बांदाच्या दुरुस्तीचें काम सुरू केल्लें. ते सध्या निमण्या पांवड्यार पावलां, अशें फळदेसाय हांणी सांगलें. वेंचणुके वेळार आपणे सारके नाशिल्ले बांद आनी मानशीच्या दुरुस्तीचें काम करपाक प्राधान्य दितलों अशें सांगिल्लें. सध्या तें काम आपणे हातांत घेतलां अशें तांणी पत्रकारांक सांगलें. बांदांची दुरुस्ती करपाची गरज आसल्यार शेतकारांनी तें सांगचें अशें आवाहन तांणी केलां.
पावसाच्या दिसांनी दिवाडी जुंव्या वयल्या लोकांक सुरक्षीतपणान प्रवास करपाक मेळना. उटंगाराचो पावस पडल्यार फेरी धक्क्यार फेरीबोट लावपाक मेळना. हुंवार येवचो न्हय हे खातीर बांदांची दुरुस्ती जाता तितल्या बेगीन करपाक आपणे सांगलां. पावसाच्या दिसांनी ताकां खावटीं पडची न्हय म्हणून उपाय येवजण करपाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें.
दिवाडी आनी कुमारजुवें मतदारसंघातली शेत जमीन लागवडी खाला हाडपा खातीर शेतकारां मदीं जाग्रुताय करपाची गरज आसा. तरणाट्यांनी शेतां कसपाक लक्ष घातल्यार बेरोजगारीचो प्रश्न सुटावो जावपाक शकता अशें फळदेसाय हांणी सांगलें.