आमचेय चुलीर कितें शिजता तें पळोवया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयांत सद्या गुन्यांव मोठ्या प्रमाणांत वाडल्यात. दर दिसा खून, बलात्कार, अपहरण, चोरयो, दरोडे हे सारकिल्ले भयंकर गुन्यांव दिसपट्टे जावपाक लागल्या. हे अशें कित्याक घटडा? हाका जबाबदार कोण? हाचेर आळबंद हाडप कसो? हें अशेंच चालू उरलें जाल्यार आमच्या गोंयची वळख कशी इबाडटली अशा साबार प्रस्नांचेर लोक मोठमोठ्यो चर्चा करपाक लागल्यात. सरकाराक, पुलिसांक दोश दिवपाक लागल्यात. मात, दुसऱ्यांक दोश दिवप कितलें योग्य? सरकार, पुलीस हांकां दोश दिवन हे प्रस्न सुटावे जातले काय? ना, अजिबात जावचे नात.
वाडट्या गुन्यांवांचेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उंचेल्या पुलीस अधिकाऱ्यां वांगडा खासा बसका घेतली. उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना तांणी सांगलें, जे गुन्यांव घडटात तातूंत गोंया भायल्या बिगर गोंयकार लोकांचो चड वांटो आसता. तांकां लागून गोंयांत चड गुन्यांव घडटात. मुख्यमंत्र्याचें हें विधान चुकीचें आसा अशें हांव म्हणचोना, मात तातूंय पुराय तथ्यूय आसा अशेंय ना.
गोंय हें देशांतलें सगल्यांत ल्हान राज्य. ल्हान राज्य आशिल्ल्यान आपसूक गोंयची उदरगत हेर व्हड राज्यां परस चड आसा. तशेच गोंय ही देशाची पर्यटन राजधानी. गोंयांतली गुन्यांवकारी फाटभूंय वा गुन्यांवांची विभागणी दोन वांट्यांनी करूं येता. एक म्हळ्यार सर्वसामान्य जीण जगतना समाजीक स्तराचेर घडपी गुन्यांव आनी दुसरी आसा ती गोंयच्या पर्यटन घटकां मदलो हाय प्रोफायल गुन्यांव. ह्या हाय प्रोफायल घटकां मदीं कसिनो, सेक्स रॅकेटां, ड्रग्स, डान्स बार, मसाज आनी स्पा सेंटर अश्या म्हत्वाच्या घटकांचो आस्पाव आसा.
समाजीक स्तराचेर जेन्ना जेन्ना गुन्यांव घडटात तेन्ना तेन्ना आमी पळयतात की पुलीस कितल्याशाच गुन्यांवकारांक रोखडेच धरतात. कितलेशेच फावट बिगर गोंयकार गुन्यांवकारांक भायल्या राज्यांनी वचून गोंयच्या पुलिसांनी तांकां धरल्यात. ह्या वावराक गोंयच्या पुलिसांक वालोर दिवपाकूच जाय. मात, गोंयांतले हायप्रोफायल गुन्यांवांचें कितें? ड्रग्स, सेक्स रॅकेटां, ल्हानशा गोंयांत विंगड विंगड गुंडांचे गॅंग तांचेर आळबंद केन्ना येतलो? जशे सामान्य जीण जगतना गोंयांतले हेर राज्यांतल्यान येवपी गुन्यांवकारांचेर आमी बोट दाखयता तशेच पर्यटन मळावेल्या हायप्रोफायल गुन्यांवांनी हेर राष्ट्रांतल्या लोकांचोय मोटो सहभाग आसा. हाचे पयलीं आमी गोंयांत नायजेरियनांचो हैदोस पळयला. गोंयच्या दर्यादेग वाठारांनी आजून ह्या नायजेरियनांच्या गटांची‌, रशियनांची ड्रग्स ट्रेड मोठ्या‌ प्रमाणांत सुरू आसा.
गुन्यांव हो गुन्यांव आसता. तो व्हड जांव वा ल्हान. ताचे कोण समर्थन करपाक शकना. मात गोंयचे बाबतींत ते आंतरराष्ट्रीय पर्यटन डेस्टीनेशन आसतना हांगा घडपी गुन्यावांचे प्रकार हे वेगवेगळे आसात. गोंयांत फकत बिगर गोंयकारूच येवन गुन्यांव करतात अशे ना. गोंयांत देशा भायलेय लोक पर्यटनाच्या नांवान गोंयांत येतात आनी गुन्यांव करतात. आतां ही अशी वस्तुस्थिती असताना ह्या सगळ्यांचेर नदर दवरपाची आसता वा ह्या सगळ्या घटकांतले गुन्यांव नियंत्रणांत दवरपाची जबाबदारी आसता ती गोंय पुलिसांची. मात आमचे गोंय पुलिस हे खातीर तितले तयार आसात व्हय? तांकां तशें प्रशिक्षण आनी गरजेच्यो आधुनीक तंत्रगिन्यान आनी हेर सोयीसुविधा उपलब्ध आसात व्हय?
गोंयांतलो आंतरराष्ट्रीय स्तरावेलो गुन्यांवांचो टक्को कमी करपाक आनी आंतरराष्ट्रीय गुन्यांवकाऱ्यांक धरपाक गोंय पुलिसांची मानसीक, शारिरीक, तंत्रज्ञानाचे बाबतींत सक्षम जाल्यात व्हय? ह्या सगळ्या गजालींचो अभ्यास जावपाक जाय. म्हाका दिसता गोंयच्या पर्यटन मळावेले हायप्रोफायल गुन्यांव मोडून काडपाक पुलिसांचो एक वेगळो फांटो करचो जांकां हेर पुलिसां परस वेगळे तरेचें ट्रेनींग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, तंत्रगिन्यान आनी वेगळे तरेची खास कार्यपद्धती आपणावप गरजेचें आसा. हें अशे जाले जाल्यार गोंयांतलो क्रायम रेट कमी जातलो आनी डिटेकक्शन रेट वाडटलो. खासा करून दर्यादेग वाठारांनी जंय अशे तरेचो हाय प्रोफायल गुन्यांव घडटात थंय तरी अशी पुलिसांची वेगळी वेवस्था सामकी गरजेची आसा.
दुसरे वटेन कांय पुलिसांच्या आशिर्वादानूय जायत्यो गजाली राज्यांत सुरू आसात. आतां हीच गजाल पळयात, मुख्यमंत्री कळंगुटे दर्यावेळेर गेल्ले कडेन तांणी सांगलें, बेकायदेशीर मसाज पार्लस चलपाक दिवचो ना. तांचेर पुलिसांक कारवाय करपाक लायतलो. मुख्यमंत्री ही घोशणा करता थंय आसा. दुसऱ्या दिसा सावन पुलिसांनी मसाज पार्लरांचेर धडाधड कारवाय सुरू केली. हाचो अर्थ मुख्यमंत्र्याक खूश करपाक ही कारवाय सुरू केली? पुलिसांक खबर नाशिल्ले की तांच्या वाठारांत कितलीं बेकायदेशीर मसाज पार्लरां सुरू आसात तीं? कांय प्रत्येक फावट मुख्यमंत्र्यान सांगपाक जाय आनी मागीरच पुलीस सिंघमगिरी दाखयतले? ह्या असल्या प्रकारांक लागून दर्यादेग वाठारांतल्या पुलिसांक लोक दुबावान पळयतात. मागीर तांकां हप्ते पावपाच्यो गजाली लोक उलोवंक सुरू करतात. लोकांची चूक ना.
आतां आनीक एक हुस्क्याची गजाल म्हळ्यार खुद्द गोंयकारां मदीं वाडपी गुन्यांवकारी वृत्ती. आमी फक्त गोंयांत बिगर गोंयकारूच गुन्यांव करतात अशें म्हणपाक शकनात. हय, बिगर गोंयकारांच्या गुन्यांवांचें प्रमाण गोंयकार गुन्यांवकारां परस चड आसा हाचो अर्थ गोंयकार गुन्यांव करिनात असो जायना. शांत, सुशेगाद, खावन- पिवन सुखी आशिल्ले गोंयकार आतां खून, बलात्कार, फटींगपणा अश्यो गजाली कित्याक करपाक लागले? हाचे फाटले कारण कितें? ह्या सगळ्याचो खोलायेन अभ्यास करुन ताचेर उपाय काडपाची गरज आसा. सरकारान ताचेरय भर दिवचो.
म्हज्या कोंतान गोंयकारां मदीं जे गुन्यांवकार वाडल्यात तातूंत साबार कारणा आसात. एक कारण, एकामेकां मदीं कमी जायत चलिल्लो संवाद. आनी खास करून फामिली मदीं. पयलीं तेंपार फामिली एकठांय रावताल्यो. एकामेकांचे अडीअडचणींचेर चर्चा जाताली. आदार दिवप जाताले. माता आतां हें सगळें सामके कमी जायत चल्लां. दुसरें एक कारण दिसता ते म्हळ्यार गोंयकारां मदीं खास करून तरणाट्यां मदीं सोरो, ड्रग्स घेवपाचें प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा. सरकारान सोरो आनी ड्रग्सा आड समाजा मदीं मोठी जागृताय घडोवन हाडपाक जाय, जी आयज मेरेन जाल्ली ना. कमी वेळान, कमी कश्टान गिरेस्त जावपाचोय हांवेस कांय जाणां मदीं दिसता.
एकंदरीत पळयत जाल्यार गोंयांतले गुन्यांव हे फक्त बिगर गोंयकारां पुरतेच मर्यादीत आसात वा फकत तांकांच टार्गेट करप हें योग्य न्ही. आमी आमचेय चुलीर कितें शिजता ताचो नियाळ घेवप गरजेचे. ताचेर गंभीरतायेन पावलां उखल्लीं जाल्यारूच फुडाराक ही परिस्थिती सुदारतली. ना जाल्यार ती हाता भायर वचपाक वेळ लागचो ना.

(लेखक पत्रकार आसात.)

विश्वनाथ नेने
9604039519