आमकां खऱ्यांनीच कोंकणीची उदरगत जाल्ली जाय ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

हे फावट विधानसभेचें अधिवेशन कसलोच बोवाळ नासतना जाता. खर्‍यांनीच बरी गजाल ही. सभाघरांत सगळे तरेच्या प्रश्नांचेर चर्चा जाल्ली पळोवंक मेळ्ळी. गोंयकारांक म्हारगायेंतल्यान कशी थाकाय मेळूं येता ताचेर चर्चा जाली. भाजये पासून नुस्त्या मेरेन सगळे विशय सभाघरांत आयले. म्हजी नदर आसली गोंयचे राजभाशेचेर कितेंय भासाभास जाता काय, राजभाशेची उदरगत जावची म्हणून सरकार कितेंय उपाय येवजण जाहीर बी करता काय हाचेर. पूण कोणेच ताचेर प्रश्न काडिल्लो दिसलो ना. तश्यो सरकारान भाशेचे उदरगती खातीर तीन- तीन अकादेमी स्थापन केल्यात. दोन कोंकणी आनी एक मराठी. आतां ह्या अकादेमींक लागून भाशेची खर्‍यांनीच उदरगत जाता काय हो एक व्हड प्रश्न. तशें पळोवंक गेल्यार कोणाचीं तरी तोंडां बंद करचीं म्हणून ह्यो अकादेमी स्थापल्या आसुंये असो दुबाव मारले बगर रावना. हें घेयात आनी वोगी बसात. बसल्यात आमीय वोगी.
गोवा कोंकणी अकादेमीचेर नदर मारल्यार हांव सांगता तें खरें काय फट तें कळटलें. जंय सद्याक गोवा कोंकणी अकादेमीची कचेरी आसा ती वास्तू केन्ना घालून घेत सांगूक जावचें ना. इतलीं वर्सां जालीं तरी ‘गोकोंअ’क एक प्रसन्न अशी वास्तू उबी करून दिवपाची वासना सरकाराक जावंक ना. अकादेमीचे जे वांगडी आसात तांकांय सरकाराच्या गोमटेर बसून तें काम करून घेवंक जमूंक ना. जर काम करून घेवंक जमना तर अकादेमीक विळखो घालून कित्याक बसल्यात काय हे लोक? अकादेमींत कितें चल्लां आनी कितें चलूंक जाय हाचेर ह्या वांगड्यांची नदर आसा व्हय? हांगचें वेवस्थापन सारकें चल्लां? हांगचें वाचनालय चलोवंक कोणूय मनीस आसा? कोणाय विद्यार्थ्याक एकादें पुस्तक जाय जाल्यार तें मेळटा? हांगा येता तांकां सारकी माहिती मेळटा? ज्या उद्येशान अकादेमी सुरू केल्ली तो उद्देश सफळ जाता?
हालीं तर ते वास्तूंत भितर सरूंकूय भंय दिसूंक लागला. थंय खंय कांय सोरोप राबितो करून रावल्यात. वांगडी पदाक हांचो विळखो आनी फायलींक तांचो. कर्मचार्‍यांक खंयचेय फायलीक हात घालूंक भंय दिसता. केन्ना फणा दाखयत नेम ना. देखून म्हजे सारको मडगांवच्यान फोन आयलो म्हणून वर- देड वर ट्राफिकांत जाम जावन कसोतरी पणजे वता आनी काम जायना, फायल मेळना म्हणून दीस पिड्ड्यार करून परतो येता. खंय गेल्लो खंय ना, कितें हाडलें कांय ना अशी परिस्थिती. कोणेतरी हाचेर
जाप काडूंक नाका आसली? जे गोंय आनी गोंयकारपणाचेर उलयतात तांकां ही परिस्थिती खबर ना तर? कोणेच तांच्या कानार हें घालें ना काय कोणाक पडून गेल्लें ना? काय ही इमारत पडपाची बी सरकार वाट पळेता?
गोंयच्या राजपाटणांत आशिल्ले गोंय राजभाशेची उदरगत करूंक स्थापन जाल्ले अकादेमीचेर अशी पाळी येवप हाचे सारकें दुर्दैव ना म्हणपाचें? तातूंत हांगा कोणाचो पांयपोस कोणाच्या पांयांपोंदा ना म्हणपा सारकी परिस्थिती. आमी कोंकणी लोक तर पयलीं सावन पेज. म्हणटकूच हाचेर कोणूय पेटून उठ्ठलो आनी आवाज काडटलो हें विसरपाचें. पयर मडगांवां कोर्टाची इमारत पेंवता म्हणून सगळे आदवोगाद पेटून उठले आनी मंत्र्याक धांवत धांवत थंय वचचें पडलें तशें हांगा जावप कठीण. हांगा तशें कशें जातलें? हांगा कोणूय मंत्र्याक मेळटलो तो फकत आपणाक अध्यक्ष कर म्हणून ताचेर दडपण हाडपा पुरतोच.
सद्याचे पिडब्ल्यूडी मंत्री आनी अकादेमीचे उपाध्यक्ष एकाच वाठारांतले. उपाध्यक्षाच्यान फुडाकार घेवन मंत्र्या कडेन उलोवप करूं येतालें. जाय जाल्यार आमकांय आफोवं येतालें. कोंकणी मोगान येवपाचे आमी. तशे आमचे कांय जाण उलोवपाक हुशार. जंय कले खातीर ताज उबो करपाचें एक मंत्री सपन पळेता आनी निविदे बगर काम दिता थंय साहित्या खातीर मठी ना? साहित्या बगर कला पूर्ण जातली?
कोंकणीच्याच नांवान स्थापन जाल्ली दुसरी अकादेमी म्हणल्यार दाल्गाद कोंकणी अकादेमी जी रोमी लिपीतल्या साहित्या खातीर वावुरता. पूण तांचो वावर पळेल्यार हे रोमीची उदरगत करूंक सोदतात काय रोमी सोपोवंक सोदतात तेंच कळना. हांगा तर सगळीच मनमानी चल्ल्या म्हणपाचें आयकूंक येता. कोणेय तांचे स्किमी खाला पुस्तकाक पालोव मागलो तर तो मेळूंक सात ते आठ वर्सां वतात. नव्या बरोवप्यांक तर थंय स्थानूच ना. नव्या लेखकांचें साहित्य तांचे नदरेन कोयर. नव्यांक मार्गदर्शन करचे सोडून तांकां हिणसायले तर नवे लेखक, कवी तयार जातले? काय नवे लोक हांकां नाकाच? नव्यानूच कविता करतल्याक तुजे कवितेंत काव्य आसा असो प्रश्न केल्यार कशें जावपाचें? तुमी आज मुखार पावल्यात गा, पूण नवे आसतना तुमची तोखणायूच केल्ली काय तुमकांय अशेच हिणसायल्ले? विचार करून पळेयात.
नवोदिताक कवितेंत काव्य आसा काय
म्हूण प्रश्न करप्याक हांव सांगन, साहित्य अकादेचीचे पुरस्कार मेळिल्ले कवितां झेले वाच आनी तातूंत कितलें काव्य आसा ताचो सोद घे. मागीर कवितेंत काव्य जायच काय कितें हाचेर भासाभास करूं येता.
हें सगळें पळेतकूच एक प्रश्न मुखार उबो रावता, आमकां खर्‍यांनीच कोंकणीची उदरगत जाल्ली जाय काय फकत आपणालेंच सादयल्लें जाय? हालींच वोट्सअॅपार कोणेतरी एक मेसेज घाला. तातूंत तो म्हणटा, एके संस्थेन नागरिवाल्यांक हाडून तांकां रोमी
केले आनी तांचो भोवमान केलो. नागरीवाल्यांच्या हातांत रोमी पावल्यार आमचो फुडार कितें? ही मेसेज खूब कितें सांगून वता. ह्यो संस्था, ह्यो अकादेमी कित्याक तेंय कळटा. सारकें न्ही?

अभयकुमार वेलिंगकार
9423884687