… आनी ती मडें घेवन आयली बँकेंत : ब्राझिलांतली घडणूक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

रियो द जानेरियो, खबरां संस्था : पयशांची गरज सगळ्यांकूच आसता. ताका लागून जायते लोक बँकेंतल्यान रीण घेतात. मात तें घेतना बँकेक फटोवपाचो कांय जाण यत्न करतात. अशाच एका प्रकरणांत एक बायल बँकेंत सरळ मेल्ली कूड घेवन आयली. इतलेंच न्हय ताचे कडल्यान आपल्या नांवाचेर रीण मेळोवपाचोय यत्न तिणें केलो. बँक कर्मचार्‍यांक व्हिलचॅरा वयल्या मनशाक पळोवन मात्सो दुबाव आयलो. ताचो रंग कसो बदल्ला, असो प्रस्नूय बँकेच्या कर्मचार्‍यांनी ते बायलेक केलो. ब्राझिलांत ही घडणूक.
बँकेंत मडें घेवन आयले उपरांत ती बायल मड्या कडेन गजाली मारताली. ते कुडीची तकली परत परत सकयल पडिल्ल्यान ती बायल तकली धरून राविल्ली. तशेंच, ‘अंकल, तुमी आयकता? तुमकां हाचेर सय करपाक जाय. हांव तुमचे खातीर सय करपाक शकना.’ अशें ती बायल मेल्ल्या मनशाक सांगताली. बँक कर्मचार्‍यांक दुबाव आयिल्ल्या तांणी मोबायलांतल्या व्हिडीओ रेकॉर्ड करपाक सुरू केलें. तशेंच ऍम्ब्युलन्स आनी पुलिसांकूय फोन केलो.
व्हिडीओंत ती बायल मरण आयिल्ले व्यक्तीक पेन वेवस्थीत धरपाक आनी कागदाचेर सय करपाक सांगतना दिसता. ह्या वेळार तिणें पेन उखलून कुडीच्या हातांत दवरलें. तेन्ना थंय हाजीर आशिल्लो एक बँक कर्मचारी ते बायलेक, ‘हें कायदेशीर न्हय. ताका बरें दिसना. तो सामको थकला आनी ताचो रंगूय बदल्ला.’ अशें म्हणटना व्हिडिओंत दिसता.
तेन्ना ती कर्मचार्‍याक म्हणटा, ‘तो पयलींच्यानूच तसो.’ अशें म्हणीत ती कुडी कडेन पळयत म्हणटा, ‘जर तुमकां बरें दिसना जाल्यार हांव तुमकां हॉस्पिटलांत व्हरतां. तुमकां परत हॉस्पिटलांत व्हरूं?’ व्हिडीओंत मरण आयिल्ले व्यक्तीची तकली परत परत फाटल्यान पडटना दिसता.
मजगती, डॉक्टरांनी येवन जेन्ना ६८ वर्सां पिरायेच्या पॉलो रॉबर्टो हाका कांय वरां पयलीं मरण आयिल्ल्याचें सांगलें तेन्ना ते बायलेक घडणुके सुवाते वयल्यान अटक केली. आपूण ताची सोयरी आशिल्ल्याचोय बायलेचो दावो आसा. फुडलो तपास पुलीस करतात.