आनीक कितलो तेंप फारपेट

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आतां मतभेद विसरून सगल्या अमेरिकी लोकप्रतिनिधींनी एकठांय येवचें आनी बंदुक नियंत्रण कायदो हाडचो. लोकांचे सहनशक्तीचो अंत कितलो काळ पळयतले?

मनशा कडेन भरपूर पयसो आसलो, ताचे घराणें, वाडो, गांव, तालुको, राज्य कितलेंय गिरेस्त आसलें, तरीय तो मनीस सुसंस्कृत आसतलोच अशें ना. पयशांनी विकत मेळटात, तीं सगलीं सुखां ताच्या पायां कडेन लोळ्ळीं, तरीय तो राकेसाक सोब सारकें कृत्य करपाक शकता. संवसारांत घडटात, तातूंतल्या हिंसाचाराच्या, गुन्यांवांच्या घडणुकांनी संबंदीत दुबावीत गिरेस्त, उच्च शिक्षित आशिल्ल्याचेंय दिसून आयलां. दोन विमानां वापरून अमेरिकेचीं वर्ल्ड ट्रेड सेंटरां मातये भरवण करपी आतंकवादी उंचेलें शिक्षण घेतिल्ले आशिल्ले. अमेरिका हो संवसारांतलो सगल्यांत गिरेस्त देश. जायते जाण ताका धरतरे वयलो सर्गूच म्हणटात. जिणेंत एकदां तरी थंय वच्चें, अशें दरेकल्याचें सपन आसता. अशा ह्या देशांत गरीब, दुबळे, गुन्यांवकार नात, अशें कोणाकूय दिसुये, पूण प्रत्यक्षांत परिस्थिती वेगळी आसा. सपनां फाटल्यान धांवतना अपेस आयिल्ले कांय तरणाटे थंय वाकडे वाटेर चलपाक लागल्यात. बेकारी, नशा अशा साबार कारणांक लागून गिरेस्त, गरीब केन्ना तिडकत सांगपाक येना. काल अमेरिकेंतल्या टेक्सास राज्यांतले शाळेंत जें कितें जालें, तें हेच तरेचें. पुलीस तपासा उपरांत गजाली आनीक स्पश्ट जातल्यो. फारपेट करून 19 सान भुरग्यां सयत 21 जााणांक मारपी अर्दवट तकलेचो 19 वर्सांचो साल्वादोर रामोस नांवाचो तरणाटोय हातूंतलोच एक. घडये नशेखोर आसतलो वा नेर्व्हांचो. अमेरिकन लोकसंख्येच्या एका घटकाक मानसिक दुयेंसाची लागण जाल्या, अशें म्हणपा सारकी थंय परिस्थिती आसा. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेनान आज गन कल्चरा आड कृती करपाचो वेळ आयला, अशें सांगलें. कितेंय करचें, पूण हातांत मोबायल फोन घेवन भोंवचो तशे थंय लोक पिस्तुलां घेवन भोवतात तें बंद जावचें.
अंदूंच्या पांच म्हयन्यांनी अमेरिकेंत फारपेटीच्यो कितल्यो घडणुको जाल्यो आसतल्यो? वाचीत जाल्यार 99 टक्के वाचक म्हणटले, ही फेक न्यूज.
2022 तल्या पयल्या 19 सप्तकांनी 199 सामूहिक फारपेटीच्यो घडणुको घडल्यात. (म्हणल्यार दर सप्तकाक 10) तातूंतल्यो 27 शाळांनी. 140 वयर भुरगीं मेल्ल्यांत. जखमी जाल्यात ते वेगळे. घरांनी बी कोणे कोणाक मारल्यात जाल्यार त्यो घडणुको वेगळ्यो. 2021 त 250 लोकांचेर हल्लेखोरांनी फार मारले. तातूंतले 103 मेले. 2020 परस 2021 च्यो घडणुको 50 टक्के चड आसल्यो….. आनी 2017 तले परस दुपेट.
जाणकारांच्या मतान, हालींच्या कांय वर्सांनी अमेरिकेंत गाडयांचो अपघात जावन तरणाटे मरतात, ताचे परस चड फारपेटांच्या घडणुकांनी मरतात. डेमाॅक्रेट्स बंदूक नियंत्रण विधेयक हाडपाक दितले, अशें दिसना. उरफाटे ते आपलो राजकी अजेंडा पुराय करपाक रिपब्लिकन्साचेर हे घडणुके वयल्यान टिका करतले, असो आरोप पयलीं रिपब्लिकन्स करताले. आतां ते स्वता कितें करतात, तें पळोवया. मात ह्या बोवाळांत दुसरे, तिसरे यत्तेंत शिकपी निश्पाप भुरगीं मरपाक लागल्यांत. जपानांत भुंयकांप जाल्यार कितें करपाचें तें सांगतात, तशे आतां फारपेट जाल्यार कितें करपाचें तें अमेरिकेंतल्या शाळांनी भुरग्यांक शिकोवपाक लागल्यात. एकमेकांचेर आरोप करचे परस अमेरिकन काँग्रेसीन (संसद) बंदुको बाळगुपाक सरसकट बंदी घालची. थंय थारावीक प्रकाराच्या बंदुकांक परवानो काडचो पडना. ती सवलतूय बंद करची. दर अर्द्या आदेसांत एक फारपेटीची घडणूक म्हणल्यार अतीच जालें. पुलीस पसून इतल्यो गुळयो वापरीनात आसतले!
चडशा घडणुकांनी पुलिसांनी हल्लो करप्यांक मारल्यात. काल त्या भुरग्यांक आत्महत्या केली. तकली घुंविल्ले हे हल्लेखोर भुरग्यांकूच कित्याक मारतात, ताचो अभ्यास मानसोपचार शास्त्रज्ञांनी करपाक जाय. सात वर्सां पयलीं पाकिस्तानांतल्या पेशावरांतूय अशीच घडणूक जाल्ली. थंय 141 भुरग्यांक शाळेंत घुसून आतंकवाद्यांनी मारिल्ले. शास्त्रज्ञांच्या मतान, गरिबी, वर्णा वयल्यान थोमणे (आमच्या देशांत जाती, धर्म, विचारसरणी वयल्यान थोमणें मारतात.) आयकून कांय तरणाटे उबगतात आनी मागीर आक्रमक जातात. फुडली पिळगीच सोंपोवया अशें तांकां दिसता आसतलें. तरीय फारपेट करून दुसऱ्यांचो जीव घेवपाचें समर्थन जावपाक शकना. बरें, मनःशांती खातीर अमेरिकन कांय करीनात, अशेंय म्हणपाक मेळचें ना. कारण कितलेय फुडारिल्ले आसले तरी चुकनासतना देवदेव करपी हे लोक. अर्थिक नदरेनूय सगले गिरेस्त. शिक्षणांतूय मुखार. सगलेच गुन्यांव भायल्यान येवन स्थायिक जाल्ले लोक करतात? ना. आतां मतभेद विसरून सगल्या अमेरिकी लोकप्रतिनिधींनी एकठांय येवचें आनी बंदुक नियंत्रण कायदो हाडचो. लोकांचे सहनशक्तीचो अंत कितलो काळ पळयतले?