आधुनीक जिणेंत विजेचें म्हत्व

Household Appliances and Electronic Devices on brown background. vector illustration in flat style

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वीज हो आधुनीक जिणेंचो एक गरजेचो भाग… आनी ती आमकां जायत्या तरांनी आदार करता. हालींच्या काळांत बऱ्याच कामां खातीर विजेची गरज आसा. दिसपट्टे जिणेंतली एक म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार वीज. वीज आमकां उजवाड दिता.
विजेचे घरगुती वापर खूब तरेचे. पळोवपाक गेल्यार घरांतली जायती यंत्रणा विजेचेरुच चलता. वॉशिंग मशीन, गिझर, मिक्सर, टिव्ही, फॅन, एसी, फ्रीज, संगणक, मोबायल फोन आनी हेर. वीज ना तर हें सगळें शक्यच ना. पयलींच्या तेंपार ही सगलीं कामां हांतांनी जाताली. देखीक हातान आयणो घेवन वारो घेताले. फांतरीर वाट्टाले, कपडे हातांनी धुंवताले, टीव्हीच्या जाग्यार बॅटरेचेर चलपी रेडियो आसतालो. पयलींचो फोन रिचार्ज करचो पडनासलो. उदक तापोवपाक लांकडां वापरताले…. पूण जशीं- जशीं जिणेशैली बदलत गेली तशें- तशें तंत्रज्ञान बदल घडत गेले. आतां जायतीं कामां करपा खातीर तरेतरेचीं उपकरणां आयल्यांत. चपाती करपाचें मशीन, भाजी चिरपाचें मशीन आदीं मशिनां
विजेचेर चलता. ते भायर कपडे शिंवपाचें मशीन लेगीत आतां विजेचेर चलता. ओव्हन, टोस्ट करपाच्या उपकरणांकूय वीज जाय.
वैजकी मळाचेर तर वीज खूब गरजेची. कसलीय शस्त्रक्रिया करपाक वा भलायकी केंद्रांनी एक्स रे, सीटी स्कॅन, एमआरआय करपाकूय विजेची खूब गरज आसा. सद्याच्या काळांत विद्युत् यंत्रांचो वापर वाडलो आनी ताका लागून जायत्या वस्तूंचें उत्पादन वाडलें. व्हड वा ल्हान सगळ्याच उद्देगांत विजेचेर चलपी यंत्रणा वापरतात. ताका लागून उद्येग- धंद्यांत वाड जाली. लोक पोटाक लागले. वीज नाशिल्ली जाल्यार हें शक्य नासलें. तशें पळोवपाक गेल्यार बसी, दुचाकी गाडी (इलेक्ट्रीक) आता विजेचेर चलपी आयल्यात.
कांय वर्सा पयलींची परिस्थिती वेगळी आशिल्ली. फकत विजेच्या बाबतीत न्हय तर उदकाच्या, येरादारीच्या अश्या खूबश्या गजालींनी ल्हवू ल्हवू बदल जायत गेले. आयज ह्या 21 व्या शेंकड्यात संगणक, मिक्सर, मोबायल फोन, गिझर, वॉशिंग मशीन अशीं जायती उपकरणां विजेचेर चलतात. तशेंच कारखान्यांतली, दुकानांतली, कंपनींतली जायती यंत्रणा विजेचेर चलता. हालींच्या जिणेशैलीत इतलो बदल जाला की पयलीं हातांनी करताले तिंवूय कामां आता यंत्रां, उपकरणाचेर जावपाक लागल्यांत आनी ती यंत्रणा चलपाक विजेची खूब गरज आसा. घरांत, गांवात कसलीय कार्यावळ आसली की आमी घर, देवूळ रोशणाई करून सजयतात. विजे बगर हें शक्य तरी आसा? शेतां- भाटांक उदक जाय पडटा, तें लायटीचेर चलपी पंप आसल्या सोंपेपणी दिवपाक मेळटा.
पयलींच्या तेंपार वीज नाशिल्ली तेन्ना लोक दिवे लावन आपलीं कामा करताले. हें आमी जाणट्यांच्या तोंडातल्यान खूब फावटीं आयकतात. पूण, आतां विजेची इतली संवय जाल्या की ती ना तर आमचीं जायतीं कामां उरतात. दिसपट्टे व्यस्त जिणेंत, ह्या आधुनीक काळांत खरेंच वीज आनी विजेर चलपी उपकरणांचो मनीस जातीक खूब फायदो जाला. संवसारान उदरगत केल्या, तातूंत विजेचें खूब व्हडलें योगदान आसा.

प्राची गांवकार
सुर्ला-सत्तरी