आदेवश, पेलेबाब !!

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेलेन ब्राझीलाच्या राष्ट्रीय पंगडा खातीर खेळपाक सुरवात केले उपरांत ब्राझील फुटबॉलाचें ‘शक्ती केंद्र’ म्हणून उबें रावलें. पेलेक लागून ब्राझीलान 1958, 1962 आनी 1970 वर्सा तीन फिफा विश्व करंड सर्ती जिखल्यो. ह्या तीन वर्ल्ड कपांत पेलेन एक आगळोच खेळ केलो.

फुटबॉलांतच न्हय तर संवसारीक खेळांतय जिती जिवी आख्यायिका जाल्लो फुटबॉल खेळगडो पेले बिरेस्तारा 29
ऑक्टोबराक पिरायेच्या 82 व्या वर्सा संवसाराक अंतरलो. फुटबॉल सम्राट पेले हो आतां मेरेनचो एक सगळ्यांत बरो फुटबॉल खेळगडो. फकत फुटबॉल खेळगड्यांक न्हय तर सगळ्या खेळांच्या खेळगड्यां खातीर तो देव आसलो. पेलेचें मूळ नांव एड्सन आरंतेस दो नासिमेंतो, पूण पेले ह्याच नांवान ताका संवसार वळखतालो आनी तांणी तेंच नांव अज्रंवर केलें.
ब्राझीलांतल्या ट्रेस कोराकोसा गांवांत 23 ऑक्टोबर 1940 दिसा एका गरीब कृष्णवर्णीय कुटुंबांत जल्मल्ल्या पेलेबाबाक ल्हानपणासावन फुटबॉलाची आवड. ताचो बापूय डोनिंडी न्हो हे थळाव्या क्लबा खातीर फुटबॉल खेळटाले. पेले भुरगेपणांत बापूय खेळटा तें पळयतालो आनी ताणें आपल्या बापाय भशेन फुटबॉल खेळपाचें थारायलें. ल्हान पिरायेचेर मन लावन फुटबॉल खेळपाक सुरवात केली. फुटबॉलांतली ताची प्रतिभा पळोवन ताका पिरायेच्या सोळाव्या वर्सा सेंटोसा क्लबा खातीर खेळपाची संद मेळ्ळी. हो ब्राझीलांतलो एक फामाद क्लब. ह्याच क्लबांत फुटबॉलच्या ह्या हिऱ्याक पैलू पडले. ह्या क्लबा वतीन खेळटना पेलेन इतली बरी कामगिरी केली की पिरायेच्या सोळाव्या वर्साच ताची संवसारभर वळख जाली. क्लब फुटबॉल गाजयिल्ल्यान ताची रोखडीच ब्राझीलाच्या राष्ट्रीय पंगडांत निवड जाली.
पेले सदांच फुडें (फाॅरवर्ड) खेळटालो. पेलेचे पांय आनी गोल हांचे कडेन नातें बरेंच जुळिल्लें. फुटबॉल पांयांक लागलो काय तो दोनूय पांयांनी धुकलीत, हरणाचे चपळायेन विरोधी पंगडाची राखण मोडून गोल बॉक्सांत धाडटालो. पेलेन ब्राझीलाच्या राष्ट्रीय पंगडा खातीर खेळपाक सुरवात केले उपरांत ब्राझील फुटबॉलाचें ‘शक्ती केंद्र’ म्हणून उबें रावलें. पेलेक लागून ब्राझीलान 1958, 1962 आनी 1970 वर्सा तीन फिफा विश्व करंड सर्ती जिखल्यो. ह्या तीन वर्ल्ड कप सर्तींनी पेलेन एक आगळोच खेळ केलो. फुटबाॅलांत बायसिकल किक सयत साबार तरांचे डावपेच, शाॅट वापरतात. हे भोवतेक प्रकार सगल्यांत पयलीं पेलेन सुरू केले, अशें जाणकार सांगतात.
पेलेच्या नांवार जायते विक्रम आसात. ताणें 77 आंतरराष्ट्रीय मॅचींनी 92 गोल केल्यात. हो संवसारीक विक्रम, जो अजून खंयच्याच खेळगड्यान मोडूंक ना. वर्ल्ड कपांत ताणें 14 गोल केल्यात. आपले पुराय कारकिर्दींत 775 परस चड गोल केल्यात. ताणें सगळ्या प्रकारच्या फुटबॉल सर्तींनी 1281 गोल केल्यात. ताच्या ह्या कामाची गीनीज बुक आॅफ वर्ल्ड रेकॉर्डांतय नोंद आसा.
1957 वर्सा आंतरराश्ट्रीय पदार्पण केल्ल्या पेलेन 1977 वर्सा निमाणी आंतरराष्ट्रीय मॅच खेळ्ळी. म्हणल्यार सुमार 20 वर्सां ताणें आंतरराश्ट्रीय फुटबॉलाचेर शेक गाजयलो. दोन दशकां फुटबॉलाचेर वर्चस्व गाजोवपी ह्या व्हड खेळगड्याक ‘विसाव्या शेंकड्यांतलो सगळ्यांत बरो खेळगडो’ म्हणून लोकांनी एका मतदाना वरवीं निवड केल्ली. ब्रिटनाचे राणयेन ‘सर’ हो किताब दिवन ताचो भोवमान केला. युनेस्कोन ताका शांततायेचो राजदूत म्हूण नेमिल्लो. ब्राझीलाच्या अध्यक्षान ताचें ‘ब्राझीलाचो मोलादीक खजिनो’ अशें वर्णन केलें. पूण फुटबॉल मोगी ताका ‘द किंग’ अशेंच म्हणटाले. हय, तो राजा आशिल्लो. फकत राजाच न्हय तर सम्राटय!. फुटबॉलचो सम्राट. ताच्या मरणाक लागून फकत फुटबॉलांत न्हय तर पुराय खेळां मळाचेर दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळां. फुटबॉलाच्या ह्या सम्राटाक भावपूर्ण आर्गां!

श्याम ठाणेदार
9922546295