आदारभूत मोल मेळूंक नाशिल्ल्यान सत्तरींतले दूद उत्पादक हुस्क्यांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः सत्तरींतल्या दूद उत्पादकांक गोरवां सांबाळ खात्या कडल्यान फाटल्या आठ म्हयन्यां सावन दूदाचें आदारभूत मोल मेळूंक नाशिल्ल्यान तांचे सामकार अर्थीक समस्या उबी रावल्या. ते  खातीर ते हुस्क्यांत आसात.
गोंय सरकारान कामधेनू येवजणे खाला राज्यातलें दूद उत्पादन वाडचें हे खातीर शेतकारांक दूदाचेर आदारभूत मोल दिवपाचें जाहीर केल्लें. शेतकारांनी ते खातीर व्हडा प्रमाणांत गायो विकत्यो घेतल्यात.
सध्या दूदाक मेळपी मोल सध्याचे म्हारगायेंत परवडपा सारकें ना. तातूंत आदारभूत मोल मेळना देखून अर्थीक समस्या उबी जाल्या अशें एका दूद उत्पादकान सांगलें. पावसाच्या दिसांनी गोरवांक खावड घेवपा खातीर पयशांची गरज आसता.  पयशे ना जाल्यार ती खंयच्यान हाडपाची अशें प्रस्न ताणे केलो.
गोंय सरकारा कडल्यान गायो घेवपाक अनुदान मेळता म्हणून सत्तरींतल्या शेतकारांनी दूद उत्पादन वेवसाय सुरू केल्लो. खाजगी डॅरी सुरू करून दूद उत्पादन वाडोवपाक सहकार्य केलें. मात शध्या परिस्थिती बिकट जाल्या. गायो घेवपाक बँकां कडल्यान घेतिल्ल्या कर्जाचे हप्ते भरपाची सद्या ताची तांक ना. आदारभूत मोलाचे पयशें बेगीन दिवपाची वेवस्था करपाची मागणी तांणी सरकारा कडेन केल्या.