आत्ममग्न सरकार, चिंतामग्न गोंयकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नळा वरवीं घराघरांनी मेळपी उदक, लायट हांचे भशेनूच आनीक एक वस्त जिणेगरजेची जाल्या. ती म्हणल्यार रांदपाचो गॅस. चुलीचेर रांदपी घरां आतां खूब उणीं जाल्यात. तशे रांदन, चुलीचेर रांदपी गरीब आसात. मध्यमवर्गीय कुटुंबांक न्हांवपाचें उदक तापोवपाक चूल, लाकडां लागतात. गोंया सारक्या सुखवस्तू राज्यांत दरेकाच्या घरांत गॅस शेगडेचेर रांदतात. भोवतेक कुटुंबांनी तर 2-2 गॅस कनेक्शनां आसात. मात इंधना प्रमाण गॅसाचें मोलूय दर देड- दोन म्हयन्यांनी वाडत आसता. आतां ते अधिकार पेट्रोलियम कंपनींक दिल्यात. म्हणटकच आंतरराष्ट्रीय बाजारांत मोल वाडलें काय आमच्या भारतातूंय ते वाडटा. हाचो फटको मध्यमवर्गीय कुटुंबांक चड बसता. म्हयनो कसो काडचो, हो हुस्को तांकां सतायत आसता.
दोन दिसां पयलीं रांदपाच्या घरगुती गॅस सिलिंडराचें मोल 50 रुपया वाडलें. तेवटेन घोशणा सोंपचे पयलीं देशभरांत सगल्या एजन्सींनी हें नवे दर सोमतेच लागू गेले. आतां सिलिंडर देशभरांत 1053 ते 1067 रुपयांचेर पावला. फाटल्या मे सावन जाल्ली ही तिसरी आनी वर्सांतली चवथी वाड. फाटल्या 36 दिसांत गॅस 244 रुपया म्हारग जाला. गॅस सिलिंडर ही गरजेची वस्त जाल्ल्यान ती विकत घेवचीच पडटा. रांदप, च्या, पिवपाचें उदक तापोवपाक सगले रांदपाचो गॅसूच वापरतात. तरीय आतां स्टोव्ह, इलेक्ट्रीक शेगडी. गिझराचोय वापर वाडपाक लागला.
रांदपाच्या गॅसाचें मोल वाडलें, अशें कोणूय म्हणीत जाल्यार थोड्यांक राग येता. तुमी दर म्हयन्याक बँकेंत येता ती सबसिडी घेनात, असो तिरकस प्रस्न ते करतात. मात, भोवतेक शारांनी मे 2020 सावन सिलिंडराचेर मेळटाली ती 200 रुपयांची सबसिडी मेळूंक ना. सरकार उज्ज्वला येवजणे खालाच ती दिता. कोरोनाच्या काळांत ती बंद केल्ली. म्हणटकच जें मूळ मोल आसा, तें फारीक करूनच गॅस सिलिंडर घेवचो पडटा. काटकसरीन जीण जगपी कुटुंबांक दर म्हयन्याक 1000 रुपया म्हणजे चडूच जाले. लायटीचें बिल पसून आतां हजारा वयरूच येता. गॅसाचें नवें कनेक्शन घेतना आतां साडेसातशीं रुपया चड फारीक करचे पडटात. रेग्युलेटर, गॅस पायप हांचेय दर दोन- अडेचशें रुपया वाडल्यात. तातूंत कांय शारांनी जांकां 25 दीस सिलिंडर येतालो, तो 17 ते 18 दिसूच येता. चड रांदिल्ल्यान हें जाता काय सिलिंडरांत गॅस कमी आसता? सिलिंडर घेतना जोखून घेवचो अशें सरकार सांगता. मात सगल्यांकूच हें शक्य जायना.
इंधनाचें मोल वयर- सकयल जायत आसता. हे खेप घरगुती गॅस वाडला, तर 19 किलांचो वेवसायीक सिलिंडराचें मोल साडेआठ रुपया देंवयलां. पॅत्राॅल देंवयले, तेवटेन गॅस वाडयलो. खावपाचें तेल सवाय जालें, तेन्नाच डिझेल वाडलें. ह्या मोलाच्या नाचांत सामान्य मनशाचो मात पखवाज जाता. हेवटेन थाकाय मेळ्ळी जाल्यार तेवटेन बोल्साक खार…. निमणो हिशोब एकूच. डिझेलाचे दर वाडले काय भाजीपालो, फळां, कड्डणां सगलेंच वाडटा वा वाडयतात. डिझेल वाडलां, अशें गिरायकाक सांगलें, काय तो थंड. आदल्या तेंपार गॅस, पॅत्राॅल वाडलें काय बायलांची व्हडलीं आंदोलनां जातालीं, मात हालींच्या कांय वर्सांनी एकलीय बायल गॅसवाडीचो विशय घेवन रस्त्यार देंविल्ली दिसना. घडये तांकांय परिस्थिती बदलचीना हाची खात्री पटल्या आसतली.
गांवांनी शेणी, केरोसीन, लाकडां वापरून रांदतात. धुंवराक लागून बायलो आनी भुरग्यांचे भलायकेचेर परिणाम जाता. देखून प्रधानमंत्री उज्ज्वला येवजण सुरू केल्ली. बीपीएल म्हणल्यार दळडीर रेशे सकयल्या लोकांक तिचो लाव मेळटालो. 30 सप्टेंबर 2020 उपरांत तिका वर्सभर मुजत वाड मेळिल्ली. मजगतीं, सिलिंडराचेर मेळपी अनुदानाचो त्याग करपाचें आवाहन केंद्र सरकारान केल्लें. मात चडश्यांनी तो त्याग केलो ना, तें सोडात. गोंय सरकारान सगल्यांक वर्साक तीन जादा सिलींडर दिवपाची घोशणा केल्ली. मात ती येवजण अजून सुरू जावंक ना. हेर राज्यां परस गोंयांत जिणेगरजेच्यो सगल्योच वस्तू म्हारग. मागीर ती भाजी जांव वा कड्डण, फळां. हांगाचें राहणीमानूय हेरां परस उंचेलें. तरीय म्हारगायेचो हुलोप ताका बसता. गॅस, लायट, पॅत्राॅलाचें मोल वाडिल्ल्यान चिंतामग्न जाल्ल्या गोंयकारांक सरकारान बेगीन थाकाय दिवची.