आत्मनिर्भरतायेचो आदर्श….स्वयंपूर्णतायेचो ध्यास

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शेळपें-सत्तरींतल्या 18 शेतकारांनी पडंग आशिल्ले जमनींत सामुहीक शेती पद्दतीन केली भाजयेची लागवड

फाटल्या पंदरा वर्सां सावन पडंग आशिल्ले शेतजमनींत सामुहीक शेतीचो प्रयोग येसस्वी करून खोतोडें पंचायत क्षेत्रांतल्या शेळपें वाठारांतल्या वट्ट 20 शेतकारांनी सामुहीक शेती पद्दत येसस्वी करून दाखयल्या.
वाळपय विभागीय कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बरें प्रोत्साहन दिल्ल्यान आनी विश्वजीत राणे आनी दिव्या राणे हांणी सहकार्य दिल्ल्यान हो प्रयोग येसस्वी जावंक शकलो अशें शेतकारांनी सांगलें.
सामुहीक शेतीचो प्रयोग करपाचे नदरेंतल्यान सरकाराचे वतीन विंगडविंगड पांवड्यार यत्न सुरू आसात. सत्तरी म्हालांतल्या शेळपेंतल्या शेतकारांनी एकसंघ जावन हो प्रयोग येसस्वी करून दाखयला.
गोंयचें कृषी खातें सामुहीक शेतीची पद्दती विकसीत करपाचेर भर दिता. शेतकारांनी एकसंघ जावन आपले शेतजमनींत विंगडविंगड तरेचें उत्पादन घेवचें हे खातीर सरकाराचे वतीन अनुदानाची येवजण जाहीर केल्या. मात हे येवजणेचो लाव सध्या तरी गोंयांतल्या कांय मोजक्याच शेतकारांनी घेतला अशें चित्र आसा.


18 शेतकार एकसंघ

सत्तरी म्हालांतल्या शेळपें गांवांतल्या शेतकारांनी एकसंघ जावन फाटल्या 15 वर्सां सावन पडून आशिल्ले जमनींक कितलींशींच पिकां घेत हो प्रयोग येसस्वी करून दाखयला. फाटल्या कांय वर्सां सावन पडून आशिल्ले जमनींत साबार तरेचें उत्पादन घेवपाचे नदरेंतल्यान यत्न सुरू केल्ले. पूण ह्या यत्नांक येस येवंक नासलें. विभागीय कृषी अधिकारी विश्वनाथ गांवस आनी सहाय्यक कृषी अधिकारी रणजीत म्हापशेंकार आनी खात्याच्या विंगडविंगड कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य करतकच हे जमनींत पीक घेवपा विशीं शेतकारांनी म्हत्वाची बसका घेतली. हे बसकेंत सामुहीक शेतीचो प्रयोग येसस्वी करून ह्या गांवांत परत एक फावटीं विवीध स्वरूपाचें उत्पादन घेवपा विशीं पावलां मारतकच अळंसाद्याचें पीक घेवपाचेर एकमत जालें अशें हे विशींची म्हायती दितना शेतकार विठोबा गांवकार हांणी सांगलें. वट्ट् 18 शेतकारांनी 20 हजार चौखण मिटर जमीन एकठांय करून तांचे भोंवतणी सामुहीक शेती पद्द्तीचे वंय घालपाचे येवजणेचो लाव घेवन भोंवतणी सरयेची वंय घाली अशें तांणी सांगलें.


साबार तरांच्यो लागवडी
आमी आदीं जमनींत अळसांदे हें मुखेल पीक घेतलें. त्याच वांगडा तांबडी भाजी, मुळो, भेंडे, वाल आनी मक्याची लागवड केली. आतां मेरेन व्हडा प्रमाणांत अळसांद्याचें पीक गोंय फलोत्पादन महामंडळाच्या दालनांत विकलां. आमकां बरो फायदो जाला. येत्या त्या काळांत हे जमनींत बरे तरेचें पीक घेवपाचो आमचो हावेस आसा अशें विठोबा गांवकार हांणी सांगलें. मतदारसंघाचे आमदार विश्वजीत राणे आनी दिव्या राणे हांणी अर्थीक पांवड्यार खूब सहकार्य केलें. ताका लागून हो प्रयोग येसस्वी जाल्ल्याची माहिती शेतकार आनी पंचाय़तीचे सरपंच संतोष गांवकार हांणी सांगलें. सामुहीक शेतीचो प्रयोग येसस्वी करतना अर्थीक अडचण निर्माण जाल्ली. ती तांकांच लागून पयस जाली अशेंय तांणी सांगलें. एका तेंपार ह्या गांवांत व्हडा प्रमाणांत भाताचें उत्पादन घेताले. मदल्या काळांत हाचेर दुर्लक्ष जालें. हे जमनींत आतां भाताचें उत्पादन सुरू करपाचे नदरेंतल्यान यत्न सुरू आसात अशें सगुण गांवकार हांणी सांगलें.


उदकाचो सांठो भरपूर
हे जमनींत फावो त्या प्रमाणांत उदकाचो सांठो उपलब्ध आसा. हे खातीर उदकाच्या सांठ्याची विशेश तजवीज केल्या. येता त्या काळांत उदका शिंपणें आनी कृषी खात्याच्या माध्यमांतल्यान उदकाचो सांठो करून हे जमनींत विंगडविंगड स्वरूपाचीं उत्पादनां घेवन गोंयांत वेगळे तरेचो आदर्श निर्माण करपाचो हावेस ह्या शेतकारांनी उक्तायला.
ह्या प्रयोगाच्या माध्यमांतल्यान शेळपें गांवांत अर्थीक पांवड्यार स्वावलंबी जावपाचे नदरेंतल्यान यत्न करतात. हेर शेतकारांनी शेतजमनींत अशे तरेचो प्रयोग करचो अशें शेतकारांनी आवाहन केलां.


रानवटी जनावरांचो उपद्रव आडायलो

ह्या गांवांत रानवटी जनावरांचो उपद्रव चालू आसता. खास करून गवे, रानदुकर ह्या वाठारांत मोट्या प्रमाणांत आसात. ते पिकांची नासधूस करतात. तांचेर नियंत्रण दवरपाचे नदरेन सरभोंवतणी सरयेची वंय घाल्या. ताका लागून हे जमनींत घेतिल्ल्या पिकांक कसले तरेचो धोको ना अशें विठोबा गांवकार हांणी सांगलें. हे खातीर विभागीय कृषी कार्यालया कडल्यान फावो तें अनुदान मेळ्ळां अशें तांणी सांगलें.