आताफोंड- कालिझोर बांदाक खावटें

बांदाक खावटें पडिल्ल्यान शेतांत घुशिल्लें खारें उदक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: मयडेंच्या आताफोंड- कालिझोर बांदाक खावटें पडलें. हाका लागून न्हंयेचें खारें उदक शेतांत घुसलें. हाका लागून ओंपिल्लें शेत पेड्ड्यार जावपाची भिरांत शेतकारांनी उक्तायल्या. सरकारान हो बांद ताकतिकेन दुरुस्त करचो, अशीय तांणी मागणी केल्या.

न्हंयेचें खारें उदक शेतांत येवचें न्हय, हे खातीर हो सुमार तीन किलोमिटर अंतराचो बांद बांदला. पूण पोरणो जाल्ल्या ह्या बांदाक तीन दिसां आदीं व्वहड खावटें पडलें आनी पावसाक लागून उपाट व्हांवपी न्हंयेचें खारें उदक शेतांत घुसलें.

सध्या मयडेंच्या शेतकारांनी शेंतांत भात ओंपलां. खारें उदक शेतांत घुशिल्ल्यान शेताचें लुकसाण जालां. बांदाक खावटें पडचें न्हय, हे खातीर आताफोंड- कालिझोर टेनन्ट असोसिएशनान ह्या बांदाची दुरुस्ती केल्ली. तरी लेगीत बांदाक खावटें पडलें. शेतांत व्हड प्रमाणांत उदक घुशिल्ल्यान शेतकारांक शेतांत वचपाक लेगीत मेळना.

कूळ संघटणेचे अध्यक्ष फिलीप डिसोझा हांणी सांगलें, खूब खेपे बांदाक खावटें पडून शेतांत उदक घुसता. ह्या बांदाची दुरुस्ती करची अशी मागणी सरकारा कडेन 2015 सावन करतात. दुरुस्ती खातीर संबंदीत सरकारी खात्यां कडेन फाटपुरवण करतात, पूण सरकारा कडल्यान कसलोच प्रतिसाद मेळना. हाका लागून शेतकारांक लुकसाण सोंसचें पडटा. मजगतीं, हालींच खोर्जुव्यां आसनय खाजन मानशेचें दार मोडिल्लें. ताका लागून शेतांत खारें उदक घुसून शेताचें लुकसाण जालां. ते उपरांत हळदोणें मतदारसंघांतल्या शेतांत खारें उदक घुसपाचें हें दुसरें प्रकरण आसा.