आतां वजन, माप खात्याच्या परवान्यांचें दर वाडटले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

परवानाे, नुतनीकरण दरांत सुमारा भायर वाड करपाचो प्रस्ताव

दरवाडीचो मसुदो तयार

पणजी : पॅत्रोल, डिझेल हांचे दर वाडले उपरांत आतां विजेचे दर वाडपाचे आसात. गोवा डेरीचें दूद म्हारग जाल्ल्यान म्हारगाय तेंगशेर पावल्या. हे फांटभुयेर वजन आनी माप हांची निर्मिती आनी दुरुस्ती करपाचो परवानाे दर सुमारा भायर वाडोवपाचो प्रस्ताव आसा. वजन, माप हांची निर्मिती, दुरुस्ती, डिलरशीपचो परवानो तशेंच परवान्यांच्या नुतनीकरणाचे दर वीस पटीन वाडोवपाचो प्रस्ताव आसा. वजन आनी माप खात्यान हे विशींच्या प्रस्तावाचो मसुदो तयार करून ताचेर सुचोवण्यो मागयल्यात.

प्रस्तावीत दरवाडीच्या मसुद्याची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. लोकांनी 45 दिसां भितर सुचोवण्यो वा हरकती सादर करच्यो पडटल्यो.

वजनां आनी मापां तयार करपी कारखान्यां खातीर आतां 500 रुपया परवानाे शुल्क आसा. हें शुल्क 10 हजार रुपया जातलें. ही वाड वीस पटीन आसा. तशेंच वजनां आनी मापांच्या दुरुस्तीचें शुल्क सद्या 100 रुपया आसा. हें शुल्क 2 हजार रुपया करपाचो प्रस्ताव आसा. ही वाड वीस पटीन आसा. वजन आनी माप हांच्या डिलरशिपी खातीर सद्या 100 रुपया परवानाे शुल्क आसा. हें शुल्क 3 हजार रुपया जातलें. ही वाड 30 पटीन आसा.

परवान्यांत फेरफार करपाची आसली जाल्यार शुल्कांत 50 रुपयां वेल्यान 1 हजार रुपया वाड करपाचो प्रस्ताव आसा. डुप्लिकेट परवान्या खातीरचें शुल्क 10 रुपया वेल्यान 500 रुपया जातलें. ही वाड 50 पटीन आसा.

वजन आनी माप कायदो 2009च्या कलम 53 (1) (2) खाला गोंय वजन, माप नेम 2011 बदल करपाचो प्रस्ताव आसा. गोंय वजन माप नेमांत बदल करून शुल्क वाडोवपाचो प्रस्ताव आसा. उदकाची टांकी, अॅटोमेटीक वजन कांटो, मनशाचें वजन तपासपी कांटो, बीम स्केल, सर्वेयींग चेन, स्टील टेप, फोल्डींग स्केल ह्या सगल्यांचें शुल्क वाडोवपाचो प्रस्ताव आसा.

वजन, माप हांचें तपासणी शुल्क वाडटलें

एक कील, दोन कील, धा कील हीं जीं तरेकवार वजनां आसतात तांची थारावीक तेंपा उपरांत तपासणी करची पडटा. तपासणी शुल्क दुपेटीन वाडोवपाचो प्रस्ताव आसा. भांगर-रुपें, स्टील, लोखंड, पितूळ अशा तरेकवार धातुच्या वजना खातीर तपासणी शुल्क वेगळेंवेगळें आसा.

भांगर तशेंच रुपें मेजपी वजनाचे तपासणे खातीर (10 कील) 30 रुपया शुल्क आसा. हें शुल्क 60 रुपया जातलें. तशेंच 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम हांचें शुल्क 15 रुपया वेल्यान 30 रुपया जातलें.

पितुळच्या 1 कील वजन तपासणेचें शुल्क 10 रुपया वेल्यान 20 रुपया जातलें. हेर सगल्या वजनांचें शुल्क 5 रुपया वेल्यान 10 रुपया जातलें.

100 लिटर उदकाचे टांकये खातीर आतां 50 रुपया शुल्क आसा, तें 100 रुपया जातलें. फुडल्या दरेकी 100 लिटरा खातीर 12 रुपयान शुल्क वाडटलें. सद्या हें शुल्क 7 रुपया आसा.