आतां तरी गोंय खड्डेमुक्त जातलें ?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पयल्याच पावसांत रस्तो व्हांवन गेल्यार त्याच कंत्राटदाराक तो रस्तो आपल्याच पयशांनी सारको करूंक लायलो जाल्यारच रस्ते बांदतना जें सामान लागता तें मिस्तूर करतना जण एक कंत्राटदार धा फावटीं तरी विचार करतलो.

गोंयांत 1 नोव्हेंबर मेरेन एकूय खड्डो उरचो ना हें उतर म्हजें’ अशें मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभा वेंचणुके आदीं
सांगिल्लें आनी ‘सब्र करो, अच्छे दिन आनेवाले है’ अशें म्हणून मनाक समजायत, दिसा उजवाडेच सुखाचीं सपनां रंगयतल्या आनी आतां तरी आमकां गुळगुळीत, सुळसुळीत रस्ते मेळटले हे अपेक्षेन दीस सारतल्या दरेका गोंयकाराक मुख्यमंत्र्यांचें उतर खरेंच दिशिल्लें. आतां आमचे रस्ते चकचकीत जातले, हेर देशांनी आमच्या रस्त्यांचो आदर्श घेवचो अशें आमी आतां तांकां हड्डें मुखार करून अभिमानान सांगूंक शकतले अशेंय मांडे आमी खाताले, पूण पयल्याच पावसान मुख्यमंत्र्यांचें उतर उदकांत भरसून गेलें. नाय म्हणल्यार पावसाळ्या आदीं रस्त्या वयल्या फोंडकुलांचेर कपयो मारपाचीं कामां झुजा पांवड्यार केल्लीं खरीं, तरीय पावसान फोंडकुलांच्यो तकल्यो वयर काडल्योच. त्या वेळा वयले विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत हांणी रस्त्यां वांगडा आपले फोटे काडून तें सोशल मिडियाचेर घाल्ल्यान आनी ते व्हायरल जाल्ल्यान सरकाराचेर टिकेचो शिंवर जाल्लो आनी तिडकी भरशीं मुख्यमंत्र्यांनी ती घोशणा केल्ली हें मागीर आमकां कळ्ळें. तिडकीन उलयिल्लें उतर मनार घेवपाचें नासता, हाचो दिश्टावो आमकां जालो, पूण खूब उसरां.
आयज गोंयांत खड्डो वा फोंडकूल नासतना एकूय रस्तो ना. कांय कडेन जाल्यार रस्तो खंयचो आनी फोंडकुलां खंयचीं तेंच कळना. इतली गोंयच्या रस्त्यांची दशा जाल्या. कोणाचो पायपोस कोणाक ना अशी परिस्थिती जाल्या आनी कोणाक पडलां ही प्रवृत्ती वाडल्या. रस्त्यांचेर घाल्लें डांबर एकाच पावसान कशें व्हांवन वता असो प्रस्न केल्यार जण एकलो एकामेकांक बोट दाखयता, पूण जापसालदारकी घेवंक मात कोण तयार ना. त्या मानान भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांची तोखणाय करुंकूच जाय.
ताळगांव, पणजेचो रस्तो बांदपी कंत्राटदाराचो परवानो दोन वर्सां खातीर निलंबीत करपाचें धाडस काब्राल हांणी केलें. देखून तांचें अभिनंदन! तांकां वालोर! कारण हाचे आदीं एक्काय मंत्र्यान कंत्राटदाराक हात लावपाची वा तांचेर कारवाय करपाची कापाझदाद दाखोवंक नासली. लोकांच्या जिवा कडेन खेळपी अश्या कंत्राटदारांचेर केन्ना ना केन्ना तरी बडी पडुंकूच जाय आसली, पूण काब्रालबाबान इतल्यारूच थांबूंक जायना. जे -जे कंत्राटदार कामां कडेन अप्रामाणीक आसात, जे कामां कडेन हयगय करतात, जे घाळपणां करतात, जे कामा कडेन दुर्लक्ष करतात आनी आमच्या पयशांची उधळपट्टी करून आपली तिजोरी भरतात त्या सगल्या कंत्राटदारांचेर कारवाय जावंकूच जाय. कारण ते पयशे आमच्या घामाचे, कश्टाचे, परिश्रमाचे.
हो प्रस्न फकत पणजे पुरतो सिमीत ना. गोंयच्या सगल्याच रस्त्यांची हीच आवतिकाय जाल्या. पावसा आदीं रस्त्याक डांबर घालप आनी पावस पडलो की हें डांबर व्हांवून वचप हें आतां सदचेंच जालां. दरेका गोंयकारांचेंय तें आंगवळणी पडलां. देखुनूच वाहन चलोवपी (मागीर तें दुचाकी जावं वा चारचाकी) दरेक मनीस फोंडकुलां चुकोवन वाहन चलोवपांत धन्यताय मानता, मनांतल्या मनांत रस्तो बांदपी कंत्राटदाराक, अभियंत्र्यांक वा सरकाराकूय दुशण दिता, पूण तोंडान मात ब्र काडिना. कारण उलोवन कांयच फायदो ना हें तो जाणां आनी म्हणुनूच पावसाचें उदक भरिल्ल्या फोंडकुलांतल्यानूच तो गाडी तोंड धांपून व्हरता आनी सुखरूप घरा पावलो हो देवाचो उपकार म्हणून हुसकार सोडटा.
अंदूं पणजी बुडची ना अशी पावस सुरू जावचे आदीं शेखी मिरोवपी लोकप्रतिनिधी पयल्याच पावसान पणजी बुडिल्ली पळोवन हताश जातात. दर वर्सा पणजी बुडटा. कदंब बसस्टॅण्डा वयल्या फोंडकुलांनी उदक सांचता. पाटो सर्कला कडेन उदक भरता. मिरामारचो रस्तो न्हंयेचें रुप घेता. हें दर वर्सा कित्याक घडटा? कशें घडटा? हाका उपाय ना? डांबरीकरण केल्ल्या रस्त्यांक एकाच पावसांत व्हडलीं व्हडलीं फोंडकुलां कशीं पडटात? हाका कोण जापसालदार? कंत्राटदार? अभियंते? सरकार? काय आमीच? ह्या प्रस्नांची जाप सोदूंक वता आसतनाच मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेंत उलयतना खड्डे पडून खराब जाल्ल्या रस्त्यांचीं कामां संबंदीत कंत्राटदारां कडल्यानूच मुफत करून घेतले अशें जाहीर केलें. आयकून जिवाक खूब बरें दिसलें. हे घोशणे खातीर मुख्यमंत्र्यांची तोखणाय करूंक जाय. आपणें बांदिल्लो रस्तो व्हांवन गेलो जाल्यार त्या संबंदीत कंत्राटदारान तो खऱ्यांनीच आपल्या पयशांनी मुफत परत आसा तसो करून दिलो जाल्यार त्या कंत्राटदाराचेंय कवतूक जावंक जाय. पूण खऱ्यांनीच अशें जालें जाल्यारूच लोकप्रतिनिधी फकत टाळ्यो घेवपा खातिरूच घोशणा करिनात जाल्यार ताची अंमलबजावणीय करतात हाची खात्री आमकां पटट्ली. पेड्डेर रस्ते बांदपी कंत्राटदार स्वता जावन रस्त्या वयलीं फोंडकुलां पुरयतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलां खरें, पूण जे कंत्राटदार तशे करचे नात तांचेर कारवाय करतले काय ना हें मात तांणी सांगूंक ना. कांय कंत्राटदार व्हडल्या- व्हडल्या रस्त्यांचीं कोट्यांनी रुपयांचीं कामां घेतात, तीं वेळार जावचीं म्हणून निकृश्ट म्हाल वापरतात आनी म्हणुनूच पयल्याच पावसांत रस्त्या वयलें डांबर व्हांवन वता, रस्त्यांक फोंडकुलां पडटात आनी रोड टॅक्स भरपी वाहनचालक त्याच फोंडकुलांतल्यान पिरंगून पिरंगून गाडयो व्हरतात.
पयल्याच पावसांत रस्तो व्हांवन गेल्यार त्याच कंत्राटदाराक तो रस्तो आपल्याच पयशांनी सारको करूंक लायलो जाल्यारच रस्ते बांदतना जें सामान लागता तें मिस्तूर करतना जण एक कंत्राटदार धा फावटीं तरी विचार करतलो. पूण, जर तशें कांयच जालें ना तर मात कंत्राटदार आपणाक जाय तें करतले, जाय तशे वागतले आनी पावसाचे एकेच दडकेन फोंडकुलां पडिल्ल्या रस्त्यां वयल्यान वाहनचालक गाडयो व्हरतना कशे द्राविडी प्राणायाम करतात, हें तोखणायेन पळयतले.

अतुल र. पंडित
9623269013