आतां जल्म- मरण नोंदणी कडेन आधार जोडटले: जिणे वांगडा आधारूय सोंपतलें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भारतीय नागरीक म्हणून वळख जाल्लें आधार आनी तांतली बायोमेट्रिक म्हायती सुरक्षीत उरपाचे नदरेन एक म्हत्वाची खबर मुखार आयल्या. राष्ट्रीय पांवड्यार जल्म, मरणाचे नोंदणीचो सुधारीत कायदो लागू जाला. ताका लागून मरण आयिल्ल्यांचो आधार डेटा निश्क्रीय जावपाचो मार्ग मेकळो जाला. म्हळ्यार मरण आयिल्ल्यांच्या डेटाचो आतां गैरवापर जावचो ना. तशेंच मतदान वळेरेंतल्यानूय मरण आयिल्ल्यांचें नांव डिलीट करपाक मजत जातली.

खरें म्हणल्यार मरण नोंदणी आनी आधार हांचे मदीं कसलोच संबंद नाशिल्ल्यान मरणा उपरांत आधार सोंपपाची कसलीच वेवस्था करूंक नाशिल्ली. अशा वेळार आधार कार्डाचो गैरवापर करून आडोवचो हो प्रस्न सरकारान आनी मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबा मुखार पडिल्लो. जल्म- मरण नोंदणी कायद्यांत बदलाचे दुरुस्ती विधेयक तयार करतना जनगणना रजिस्ट्रार जनरलान यूआयडीएआय कडल्यान सुचवण्यो मागयल्ल्यो. जल्म-मरण अधिनेम १९६९ त दुरुस्ती उपरांत आतां हे नोंदणेचो रेकॉर्ड रियल टायमांत केंद्रीय पांवड्यारूप अपडेट जातलो. जल्म प्रमाणपत्र आधारा कडेन जोडपाची वेवस्था २० राज्यांत लागू केल्या. आतां मरणाचें प्रमाणपत्र आधारा कडेन जोडिल्ल्यान मरण आयिल्ल्यांचो डेटा निश्क्रीय करपाक मेळटलो. देशांत आतां मेरेन १३६ कोटी आधार कार्ड जारी केल्यात. तांतले सुमार ६ कोटी आधारधारकांक मरण आयलां.

अतिरेकी कारवायेंतूय गैरवापर जावं येता

डेटाचो गैरवापर जावपाची शक्यताय सदांच आसता. हाचो परिणाम मरण आयिल्ल्या मनशाच्या कुटुंबांतल्या लोकांकूय भोगचो पडूं येता. हाका लागून त्या मनशाची वळख आनी पत्तो बेकायदेशीर कामां खातीर वापरूं येता. तातूंत अर्थीक फटवणूक जावं येता. तशेंच आधार कार्डा वरवीं फोन सिम कार्ड मेळोवंक मेळटा. अतिरेकी वावरांतूय ताचो बेकायदेशीर वापर करूं येता.