आडवेळ्या पावसाक लागून बार्देसांत 29 झाडां पडलीं

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दुचाकीचालक जखमी, वीज खात्याचें व्हड लुकसाण

म्हापशें: वादळी वाऱ्या सयत सोमारा पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून बार्देस म्हालांत व्हड प्रमाणांत झाडां पडलीं. वट्ट 29 झाडां पडपाची नोंद उजो पालोवपी दळा कडेन जाल्या. आल्तीन म्हापश्यां वीज खांब्या सकयल सांपडिल्ल्यान क्रीश नायक (धुळेर) हो दुचाकीचालक किरकोळ जखमी जालो. राण्याचें जुंवें हांगा घराचेर माड पडून 90 हजारांचें लुकसाण जालें.

सोमारा रातीं 10 वरांच्या सुमाराक विजेच्या गडगडाटान आनी वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराच्या आडवेळ्या पावसान बार्देस म्हालाक शेंपडायलो. म्हापशें, पिळर्ण आनी पर्वरी उजो पालोवपी दळा कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आल्तीन म्हापशें, खोर्ली, करासवाडो, हळदोणें, कालवी, थिवी, शिरसय, कोलवाळ, पिर्ण, राण्याचें जुंवें नादोडें, बस्तोडें, हणजूण, वागातोर, कळंगूट, हडफडें, पैठण, साल्वादोर द मुंद, शिवोली ह्या सुवातांनी झाडां पडलीं.

राण्याचें जुंवें नादोड्यां रेश्मा हळदणकार हांच्या घराचेर माड पडलो. ताका लागून तांच्या नळ्याच्या घराची मोडतोड जावन सुमार 90 हजारांचें लुकसाण जालें. थिये शशिकांत नायक हांच्या घराचेर झाड पडून 20 हजारांचें, जाल्यार करासवाड्यार एका घराचेंय 20 हजारांचें लुकसाण जालें. बस्तोडें आनी शिवोले झाडां पडिल्ल्यान कांय घरांचें लुकसाण जालां. हेर झाडां लायटीच्या सरयांचेर आनी रस्त्यार पडलीं. ही सगलीं झाडां कापून उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी कुशीक काडलीं.

आल्तीन म्हापश्यां डॉ. गांवस हांच्या घरा मुखार गुलमोहराचें झाड लायटीच्या खांब्यार पडलें. ह्याच वेळार कोर्ट जंक्शना कडल्यान धुळेरा वचपी डीओ स्कूटर ही वीज खांब्या खाला सांपडली. दुचाकीचालक क्रीश नायक हो किरकोळ जखमी जावन सुदैवान वाटावलो. ताचेर जिल्हो हॉस्पिटलांत उपचार केले. पावसाक लागून वीज पुरवण खंडीत जाल्ल्यान व्हड दुर्घटना टळ्ळी.

आडवेळ्या पावसाक लागून सोमारा रातीं खूबसो वेळ आल्तीन, धुळेर आनी दत्तवाडी वाठारांतली वीज पुरवण खंडीत जाल्ली. वीज, आनी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी झाडां कापून कुशीक काडलीं. पूण विजेचो खांब रस्त्यार पडिल्लो. ताका लागून धुळेर ते कोर्ट जंक्शना वटेन येरादारी घुंवडायली.

मंगळारा दनपारां वीज कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यार पडिल्लो खांब कुशीक काडून येरादारी खातीर रस्तो मेकळो केलो आनी वीज पुरवण सुरळीत केली. म्हापश्यां कांय सुवातांनी वीज खांब्यार विजेच्यो ठिणग्यो पडपाचोय प्रकार घडलो. पूण कोणाकूच दुखापत जाली ना. हे पडझडींत वीज खात्याचे व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें. कांय सुवातांनी 10 ते 12 वरांनी वीज पुरवण सुरळीत जाली.