आगरवाड्या वयलीं परंपरीक मिठागरां इतिहास जमा जावपाची शक्यताय; मीठ वेवसायिकांक हुस्को

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पेडणें: पेडणें म्हालांतल्या आगरवाडो पंचायत वाठारांत परंपरीक पद्दतीन मिठागरांतल्यान व्हड प्रमाणांत मीठ वेवसाय चलता. हो वेवसाय तिगोवन दवरपा खातीर आतां सरकारान फुडाकार घेवपाची गरज आसा. ह्या वेवसायांत तरणी पिळगी येनाशिल्ल्यान फुडारांत हो वेवसाय इतिहास जमा जावपाची भिरांत मीठ वेवसायिकांनी उक्तायल्या.

शापोरा न्हंयेदेगेर आदीं खूब मिठागरां आशिल्लीं. थळावे लोक त्या मिठागरांचेर आपलो घरसंवसार चलयताले. तीच परंपरा कांय प्रमाणांत आयजूय चलता. चार पिळग्यां सावन ह्या वेवसायांत आशिल्ल्या मीठ वेवसायिकांनी आयजूय हो वेवसाय तिगयला. पूण सध्याची पिळगी ह्या वेवसायांत येवपाक अनमनता. कारण एकाद्या वेळार सैमीक अरिश्ट आयलें वा आनीक कसलेंय संकश्ट आयलें जाल्यार मिठागरांक आनी हो वेवसाय करप्यांक कसलीच लुकसाण भरपाय मेळपाची तजवीज ना. ते भायर मिठागरा मेरेन वचपा खातीर पक्की पांयवाट नाशिल्ल्यान हो वेवसाय दिसान दीस अडचणीचो थारता. मिठागरांतल्यान तकलेचेर वा सायकली वयल्यान व्हड व्हड मिठाच्यो पोतयो घेवन मुख्य रस्त्या मेरेन येवचें पडटा.

आगरवाड्यार आदीं 12 परस अदीक मिठागरां आसिल्लीं. सध्या तातूंतली फक्त चार- पांचूच शिल्लक उरल्यांत. तातूंत मीठ उत्पादनाची प्रक्रिया चलता. मीठ वेवसाया खातीर उण्यांत उणे तीन म्हयने आगर तयार करचो पडटा. तातूंत चिखल करचो पडटा. मेरो घालून ल्हान ल्हान कुणगे तयार करचे पडटात. पावस बेगीन आयलो जाल्यार मिठाच्या उत्पादनाचेर वायट परिणाम जाता. फेब्रुवारीच्या पयल्या सप्तकांत धवें मीठ काडपा खातीर वेवसायीक तयारी करतात. मार्च- एप्रील मेरेन जर पावस पडूंक ना जाल्यार मीठ उत्पादनांत वाड जाता. अचकीत पावस आयलो जाल्यार मात वेवसायांत लुकसाण जाता. ह्या वेवसायाचेर वेवसायीक पुराय वर्स आपलो घरसंवसार चलयता. मजगतीं, केन्ना केन्ना शापोरा न्हंयेच्या बांदाक खांवटी पडटात. ताका लागून मिठागरांक धोको उप्रासता. कांय वाठारांतलीं मिठागरां पुरोवन दिल्लीच्या उद्देजकांनी थंय इमारती बांदपाची तयारी चलयल्या. सरकार मात हाची कसलीच दखल घेना, हे खातीर थळाव्या वेवसायिकांनी ह्या वेवसाय विशीं हुस्को उक्तायला. तरणी पिळगी सरकारी वा बऱ्या पगाराचे नोकरे फाटल्यान धांवतात. तांकां ह्या वेवसायांत फुडें काडचे खातीर सरकारान मीठ वेवसायाक अनुदान दिवपाची गरज आसा, अशें कांय वेवसायिकांचें म्हणणें आसा.

मिठागरां वयल्यान आगरवाडो नांव

मिठागरां वयल्यान ह्या गांवाक आगरवाडो अशें नांव पडलां. ह्या गांवांत धव्या मिठाची मिठागरां आसात. धव्या रंगाचें मीठ फक्त आगरवाड्या वयल्या मिठागरांनीच मेळटा. हें मीठ सैमीक आनी परंपरीक पद्दतीन तयार करतात. परंपरीक पद्दतीन वेवसाय करपी ह्या गांवांत खूबशे वेवसायीक आसात. ते केन्ना नोकरे फाटल्यान धांवूंक नात. जून लागलो म्हणटकच ह्या गांवांतले वेवसायीक शेताच्या वावराक लागतात तेच तरेन ते परंपरीक मिठाच्या वेवसायाक प्राधान्य दितात.

तरणाट्यांनी ह्या वेवसायांत येवचेः बगळी

मिठागरांत काम करतना कुडीक व्यायाम मेळटाच ते भायर भलायकी तंदुरुस्त उरता. 14 वर्सांचो आसतना ह्या वेवसायांत आयलो. आज्या उपरांत बापूय आनी आतां आपूण ह्या वेवसायांत देंवला. सुरवेक आपूण आगरांतलें मीठ काडून वयर सांठोवन दवरतालों. परांत मीठ कशें तयार करतात, भरते वेळार न्हंयेचें कितलें खारट उदक आगरांत घेवचें, हें बापाय कडल्यान शिकलों. बापूय, आपूण आनी भाव सुरवेक मीठ काडटाले, आतां आपूण आतां एकटोच आगर काडटा, पूण मीठ उत्पादन मात उणें करूंक ना. आयच्या तरणाट्यांनी ह्या वेवसायांत येवचें आनी आमचो पूर्वजांचो वेवसाय सांबाळून दवरचो, असो उलो आगरवाड्या वयले 40 वर्सां ह्या वेवसायांत आशिल्ले प्रवीण बगळी हांणी प्रतिनिधी कडेन उलयतना मारलो.