आंबे-दाबाळ गांवांक जोडपी पांयपुलाचें आयज उक्तावण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

व्हड्याचो प्रवास जालो बंद; थळाव्यांनी सरकाराचे मानले उपकार; आंबे गांवांत खोशयेचें वातावरण

फोंडें: धारबांदोडें सावन अदमाशेक 6 ते 7 किलो मिटर अंतराचेर आशिल्ल्या आंबे गांवांतल्या लोकां खातीर सरकारान न्हंयचेर पांयपूल उबारिल्ल्यान पावसाच्या दिसांनी व्हड्यान प्रवास करप बंद जातलें. आंबे आनी दाबाळ गांवांक जोडिल्ल्या पांयपुलाक लागून पावसाच्या दिसांनी घरा बसपी ल्हान भुरग्यांक दाबाळ हांगासरल्या अंगणवाडींत हजेरी लावपाक मेळटली. लोकांचे मागणेची दखल घेतिल्ले खातीर थळावे लोक सरकाराचे उपकार मानतात. नव्यान बांदिल्ल्या पांयपुलाचें उक्तावण आयज (शुक्रारा) जावपाचें आशिल्ल्यान गांवांत उमेदीचें वातावरण पातळ्ळां.

आंबे गांवांतल्या लोकांक दर वर्सा पावसाच्या दिसांनी 200 ते 300 मिटर अंतराचेर आशिल्ल्या दाबाळ गांवांत वचपाक जीव मुठींत घेवन व्हड्यांततल्यान प्रवास करचो पडटा. नाजाल्यार मुखेल रस्त्या वयल्यान लोकांक दाबाळे वचपा खातीर 7 किलो मिटराचे अंतर हुपचे पडटा. पावसाच्या दिसांनी व्हड्याचो धोको वळखून गांवांतले लोक आपल्या भुरग्यांक शिक्षणा खातीर सोयऱ्यांच्या घरा धाडटात. तशेंच ल्हान भुरग्यांक पावसाच्या दिसांनी घराच दवरून स्वताच भुरग्यांक शिक्षण दितात. आंबे आनी दाबाळ गांवच्या मध्य भागांतल्यान वचपी दुदसागर न्हंयचेर पांयपूल बांदपाची मागणी फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन थळावे लोक करताले. लोकांचे मागणेची दखल घेवन न्हंयचेर बंदारो उबारून ताचेर पांयपूल उबारपाचे काम पुराय केलें.

पांयपूल उबारपा खातीर 2018 वर्साचे सांवड्डें मतदारसंघाचे आमदार दीपक पाऊसकार हांचे हस्तुकीं बुन्याद घाल्ली. पूण कोरोना म्हामारीक लागून पांयपुलाचें काम वेळार जावंक शकलें ना. सद्या पांयपुलाचें काम पुराय जालां आनी आयज दनपारां व्हड दबाज्यान उक्तावण जायत आशिल्ल्यान थळाव्यां मदीं खोस पातळ्ळ्या.

आंबे गांवांतले सगले लोक दाबाळ गांवांतले बागायतींत तशेंच हेर सुवातांनी दीसवड्याचेर काम करतात. ताका लागून पावसाच्या दिसांनी उलो मारपाच्या अंतराचेर आशिल्ल्या दाबाळ गांवांत व्हड्यांतल्यान वतना दुर्घटना घडपाची भिरांत दरेकाच्या मनांत येताली. आंबे आनी धुल्ल्य गांव धारबांदोडें पंचायत वाठारांत येता. दोनूय गांवांत बांदिल्लो पांयपूल उपेगी थारतलो. म्हत्वाचें म्हणल्यार पावसाच्या दिसांनी यो-वच करपा खातीर व्हड्यांतल्यान प्रवास करचो पडत आशिल्ल्यान दोनूय गांवांतल्या तरणाट्यांक लग्ना खातीर चलयो दिवपाक फाटी फुडे सरताले. ताका लागून कितलेशेच तरणाटे अजुनूय आंकवार आसात. सद्या पांयपूल उबारिल्ल्यान तरणाट्यांच्या चेर्‍याचेर हांसो फांकला.

गांवांतल्या दरेक मनशाक पावसाच्या दिसांनी जावपी त्रास आनी वापरतात तें व्हडें इतिहास जमा जालां. दर वर्सा जीव मुठींत घेवन हुंवार आयिल्ले न्हंयेंतल्यान व्हडें घेवन प्रवास करतना अपघात जावपाची भिरांत निर्माण जाताली. सरकारान पांयपूल उबारून गांवांतल्या लोकांची मागणी पुराय केल्या. फुडारांत गांवांतल्य भुरग्यांक शिक्षणा खातीर तशेंच हेर कामां खातीर पांयपूल उपेगी पडटलो अशें आंबे हांगासरली 75 वर्सां पिरायेची लिला गांवकार हे बायलेन सांगलें.

आंबे गांवांत पांयपूल उबारपाक पत्रकारांचो वांटो खूब मोटो आसा. दर वर्सा पांयपूल उबारपाची थळाव्यांची मागणी सरकारा मेरेन पत्रकारांनी पावयली. ताका लागून गांवांत पांयपूल जाता. गांवांतल्या लोकां खातीर व्हड्याचो आधार आतां इतिहास जमा जाला. जीव मुठींत घेवन न्हंय हुंपतना दिसपी भिरांत आतां सोंपल्या. व्हड्याच्या प्रवासाक लागून गांवांतल्या खूबशा भुरग्यांक हेर गांवांत रावन शिक्षण पुराय करपाची वेळ आयल्या. फुडारांत गांवांतल्या भुरग्यांक आपल्या घरा रावन शिक्षण घेवपाची संद मेळटली अशें राजू कुट्टीकार ह्या तरणाट्यान सांगलें.