आंगोदच्या लोकांमदीं बिबट्याची भिरांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय प्रतिनिधी
काणकोणः बेतुलवाडो- आंगोद हांका हालीसाराक बिबट्यांचो वावर वाडिल्ल्यान लोकां मदीं भिरातीचें वातावरण पातळ्ळां. गांवातल्या पाळल्ल्या कुत्र्यांक हे बिबटे भक्ष करपाक लागल्यात. फाटल्या आयतारा फातोडेर ह्या बिबट्यानीं आंगोद हांगच्या एक घरांतल्या पाळल्ल्या कुत्र्याक धरपाचो यत्न केलो. सीसीटीव्हींत ही घडणूक चित्रीत जाल्या.
पाळल्लो कुत्रो डॉग हावसांत आशिल्ल्यान तो दोग बिबट्याचें तावडींत सापडलो ना. बिबट्यांक पळोवन तो नेटान भोकपाक लागलो. कुत्रो मेळना हें पळोवन दोनूय बिबटे रस्त्यान चलत फुडें गेले. हे बिबटे गांवातले कुत्रे, दुकर आनी कोंबड्याचेर हल्लो करतात.
बिबटे लोकांच्या व्हरांडातं रात बसतात आनी दीस उजाट्टकीर वतात हे कांय लोकांनी पळयलां. बिबटे लोकांचेर हल्लो करपाची शक्यताय आशिल्ल्यान तांचो बंदोबस्त करपाची मागणी गांवच्या लोकांनी रानां खात्या कडेन केल्या.