आंगोदच्या बसस्टॉपां कडेन बांदकाम खात्याची आडनदर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः काणकोणांतल्या चडश्या चड बसस्टॉपांची देखरेख नाशिल्ल्यान अवतिकाय जाल्या. प्रवाश्याचे सुरक्षिते खातीर ते धोक्याचे  जाल्ले दिसतात. बांदकाम खात्याची तालुक्यांतले रस्ते तशेंच बसस्टॉपां कडेन आडनदर जाल्या.
अंतर्गत रस्त्या वयल्या बसस्टॉपांची नितळसाण जायना आनी रानटी झोपां आनी वेली वाडपाक लागल्यात.
पावसा पयलींचीं कामा म्हणून बांदकाम खात्याचे कर्मचारी रस्त्या कुशीकची गटांर तितलीं नितळ करपाचें काम करतात. आगोंदा एमडीआर-49 रस्त्याच्या बसस्टॉपां कडेन झोपां वाडल्यात. दोन बसस्टॉपा कडेन तर रान तयार जालां, ताका लागू प्रवासी तांचो वापर करनात. लोका तांकां भूतबंगला म्हणपाक लागल्यात.
पावसाच्या दिसांनी बसस्टॉपांचो लोक पावसा पसून भिजचें न्हय म्हणून करतात. मात झोपां वाडल्ल्यान तातूंत प्रवेश लेगीत करपाक मेळनात. तशेंच थंय जिवाण्यांचीय भिरांत आसता. तांचे पाखे गळटात आनी केन्ना तें पडटलें हें सांगपाक जायना अशें पान्ना हांगा बशी खातीर रावल्ल्या प्रवाश्यान सांगलें.
रस्ते आनी बसस्टॉपांची देखभाल करप हें बांदकाम खात्याचें काम, मात ताचे कडेन तांची आडनदर जाता. गटारां नीतळ केली म्हणटगीर पावसा पयलींचीं कामां जाली अशें तांकां दिसता अशें आगोंद पंचायत सरपंच बादल नायक गांवकारान सांगलें. गांवांतल्या रस्त्यां कडेन खात्याचे अधिकारी पळयनात. रस्त्या कुशीक आनी बसस्टॉपांनी झोपां वाडल्यांत ताकां हात लायनात अशें तांणे सांगलें.