आंगणवाडी सेविकांचें अन्न, उदकत्याग आंदोलन चालूच

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भलायकी इबाडिल्ल्यान दोग सेविकां हॉस्पिटलांत

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजीः फाटले 45 जावन गेले निलंबीत केल्ल्या सात आंगणवाडी सेविकांनी सेवेंत परतून घेवपा खातीर उपोशण सुरू केलां. आतां सेविकांनी अन्न, उदकत्याग उपोशणाक सुरवात केल्या. शेनवारा ​एका आंगणवाडी सेविकाची भलायकी इबाडिल्ल्यान तिका गोमॅकाँत उपचारा खातीर दाखल केल्या.
हेर आंगणवाडी सेविकांचीय भलायकी इबाडत आसा. उपोशण करपी सात आंगणवाडी सेविकांतल्यान सध्या दोगांक हॉस्पिटलांत दाखल केल्या.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तांकां परतून सेवेंत घेवपाक कांय अटी घातल्यात. ह्यो अटी सेविकांक मंजूर नात. अटी खेरीत आमकां परतून सेवेंत घेवचीं, अशी तांची मागणी आसा.
आंगणवाडी सेविकांनी आंदोलन फाटीं घेवचेंः दिपाली नायक
निलंबीत सात आंगणवाडी सेविकांक मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी लेखी हमी मागून आपली चूक मान्य करपाची एक संद दिल्या. पूण सेविकांक ही अट मान्य ना. सेविकां अन्न, उदकत्याग करून आंदोलन करून चुकीचे पद्दतीन आपल्यो मागण्यो मान्य करपाक सांगतात. अटी खेरीत सेविकांक सेवेंत परतून घेतल्यार तो एक पायंडो पडटलो. ताका लागून आंगणवाडी सेविकांनी आंदोलन फाटीं घेवन मुख्यमंत्र्यान घातिल्ली अट मान्य करून सेवेंत येवचे, अशें आवाहन महिला आनी बाल कल्याण खात्याच्यो संचालिका दिपाली नायक हिणें सांगलें.