आंगणवाडी सेविकांची भलायकी इबाडली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पावसाक लागून प्लास्टिकाचो घेवचो पडलो आदार

पणजी: काल (सोमारा) गोंयांत पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसांतूय आझाद मैदानार आंदोलन करपी आंगणवाडी सेविकांची भलायकी सामकीच इबाडल्या. पावसाच्या उदका पसून स्वताक वाटावपा खातीर ह्या सेविकांक प्लास्टिकाचो आदार घेवचो पडलो. आपले मागणे खातीर भर पावसंत उपोशण करपी ह्या सेविकां कडेन सरकारान पूर्णपणान फाट दाखयिल्ल्यान ह्या सेविकांची हालत इबाडल्या. ‘मरण आयल्यार लेगीत चलता, पूण सेवेंत घे मेरेन उपोशण सुरूच दवरतलीं’ अशें ह्या सेविकांचें म्हणणें आसा.

ह्यो सेविका फाटले 40 दीस आझाद मैदानार आंदोलन करतात. जाल्यार फाटले 20 दीस आमरण उपोशणाक सुरवात केल्या. इतले दीस आमरण उपोशण करून लेगीत ह्या सेविकां कडेन कोणूच लक्ष दिनात. आपल्या कुटुंबाक, भुरगींबाळांक सोडून भर पावसांत दीस-रात ह्यो सेविका आपल्या हक्का खातीर उपोशण करतात. सरकारी अधिकारी तशेंच सरकाराच्या खंयच्याच मंत्री, आमदारान तांची भेट घेवन विचारपूस केली ना. तशेंच खंयचेच बिगर सरकारी संस्थेनूय तांकां अजून मेरेन कसलीच मजत केल्ली ना.

आंदोलनाक प्रवृत्त केल्ल्याचें कारण सांगून ह्या सात सेविकांक सेवेंतल्यान बडतर्फ केल्यात. तांकां ह्या आंदोलनाक राजकी रंग दिवन भाजप सरकारान तांकां खूब त्रास दिल्यात. मुख्यमंत्री तशेंच बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्र्या कडल्यानूय तांची कसलीच दखल घेनात.

बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याच्या अधिकार्‍यां कडल्यान आंदोलन फाटीं घेवपाची धमकी येता, अशे स्थितींत ह्या सेविकांक मजतीची गरज आसा. पूण कोणूच तांकां तेंको दितना दिसून येनात