अाडवेळ्या वादळी पावसाचो वीज खात्याक शॉक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वीज यंत्रणांचेर झाडां पडिल्ल्यान वीज सरयो, खांबे मोडले, व्हड लुकसाणी

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : सोमारा रातीं कडेन पडिल्ल्या अाडवेळ्या पावसाचो वीज खात्याक व्हड फटको बसला. वादळी वारो आनी पावसाक लागून वीज सरयांचेर झाडां पडिल्ल्यान वीज यंत्रणांचें व्हड लुकसाण जालां. सध्या सगल्या वाठारांतली वीज पुरवण सुरळीत केल्या, अशी म्हायती अधिक्षक अभियंते मयुर हेदे हांणी दिली.
झाडां पडिल्ल्यान उजो पालोवपी दळाक 48 कॉलां आयलीं. हातूंतलीं 36 कॉलां ही झाडां पडपा विशींचीं आशिल्लीं. पुराय राज्यांत 36 कडेन व्हड झाडां पडलीं. पेडणें, सत्तरी म्हालात विजेचें चड लुकसाण जालां. विजेचे खांबे पडले. झाडां पडून वीज सरयो तुटल्यो. 33 केव्ही लायन रातीं सुरळीत केली. 11 केव्ही लायनी सकाळीं सारक्यो जाल्यो. एलटी लायनी मंगळारा दनपारां मेरेन सुरळीत जाल्यो, अशी म्हायती अभियंत्यान दिली.अधिक्षक अभियंते मयुर हेदे हांणी दिली. त्या, त्या वाठारांनी खांबे घालून सरयो जोडल्यो, हाका लागून मोडिल्ल्या खांबांचो आंकडो खात्या कडेन ना. पेडणें म्हालांत वीज यंत्रणांची सगल्यांत चड लुकसाणी
जाल्या.
मजगतीं, उजो पालोवपी दळा कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पणजी – 3, पेडणें – 2 , म्हापशें – 3, पिळर्ण – 3, वास्को – 2, पर्वरी – 1, फोंडें – 2, दिवचल – 2, वाळपय – 1, मडगांव – 1, कुडतरी – 8, काणकोण – 4 आनी कुंडय – 2 झाडां पडिल्ल्यान लुकसाण जालें.
पेडणें म्हालांत 65.8 मि.मि. (अडेच इंच) पावसाची नोंद जाल्या. सगल्यांत चड पावस पेडण्यां पडलो. पेडणें उपरांत सांखळे 52.2 मि.मि. (दोन इंच) पावस पडलो. दाबोळी, म्हापश्यां लेगीत चड पावस पडला.
हवामान विभागान फुडले तीन दीस पावसाचो अदमास उक्तायला.