असो जालो अणकार दीस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शुक्रारा 29 सप्टेंबराक संवसारीक अणकार दीस मनयलो. ते निमतान माशेलांतल्या सरकारी महाविद्यालयाच्या हिंदी विभागान दोन दिसांची खास कार्यावळ घडोवन हाडली. उक्तावण करपाक म्हाका आपयल्लो. आयोजकांनी ‘रेडीयो खबरांचे अणकार’ ह्या विशयाचेर म्हजें व्याख्यान दवरिल्लें. ह्या विभागान अणकार विशयाचेर पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम अनूच्यान सुरू केला. अणकार विशयाचेर कोर्स सुरू करपी माशेलांतलें कॉलेज हें गोंयांतलें पयलें महाविद्यालय. तांकां शाबासकी फावता.
प्राचार्य डॉ पूर्णकला सामंत, हिंदी विभागाच्यो मुखेली डॉ आशा गेहलोत आनी डॉ सपना पेळपकर हांणी जें आयोजन आनी नियोजन केल्लें, तें देखदिणें. जें अपुरबायेचें आदरातिथ्य तांणी दाखयलें ती रीत, नीत, शिस्त, संस्कार आऩी मुल्यां कोणेय शिकचीं. हालींसराक सपसप अशीं कांटेकोर आंखणी आशिल्लीं आयोजनां वखदाक लेगीत मेळनात. सद्या नवरात्रां चलतात. देवीची उपासना. ह्या तीन देवींनी प्रोग्राम सुंदर करपाक जी शिस्त हुशारी दाखयली तें पळोवन खोस जाली.
पयलो घटक ह्या प्राध्यापकांचो आवडलो ती तांची नमळाय. पद्धतशीर अप्रोच. वेवस्थीत फोनार आदीं उलोवन अधिकृतपणान ईमेल धाडलो. फोनाचेर लेगीत आर्जवान, आदरान कशें उलोवचें तेंवूय तांचे कडल्यान शिकूं येता. रफ, ताठो घेवन उलयल्यार कोणूच भीक घालिना. विद्वान प्राध्यापक हीं. तांच्या विशयांत उंच थरार पाविल्लीं. पूण मनीसपणाच्या सुगंधाचें अत्तर शिंपडावपी. गेटीर येवकार दिवपाक रावप, गाडी अमूक कडेन पार्क कर म्हूण सांगप, जातकच थंय पावोवपाक येवप, वेळार सुरू करप, कितें जाय नाका तें विचारप सगळें कितें अकृत्रीम. नाटक आनी अभिनय न्हय. फक्त ह्यो देवी पिरायेन ल्हान म्हूण पांयां पडलोंना इतलेंच. ज्ञान पदव्यो आसल्यो म्हूण बरो वागत हाची खात्री दिवं नजो. बरो वागप ह्या विशयाचेरूच एक कोर्स सुरू करपाची गरज आसा. रखरखपी गिमांत हुलपतकच सरसरीत थंड शीतळ दडक येवची तशें ह्या अणकार दिसा घडलें. भुरग्यांक वरभर हांवें वेव्हारीक पांवड्यार अणकारा विशीं सांगलें. विनोदी पद्धतीन समजावन सांगतकच तांकां तें आवडलें. कोविडाच्या 2 वर्सांच्या बंदखणींतल्यान भुरगीं भायर आयल्यांत, तांचीय मानसिकताय समजुपाची गरज आसा.
अनुवाद कला हें कौशल्य. साहित्य प्रकारांचो अणकार मातसो कठीण आसता. बातम्यो, तकनिकी मजकूर हांचो अणकार त्या मानान सोंपो. अनुवादकाक शब्दकोश चाळपाची आवड जाय. उतरांची गोडी जाय. उतरांचें मर्म, सभाव आनी भाव समजुपा खातीर तांचेर प्रेम करप गरजेचें.
वेगवेगळे शब्दकोश अनुवादकान मेजार दवरूंक जाय. ते नेमान चाळूंक जाय. उतरां कडेन खेळूंक जाय. खबरांपत्रां, पुस्तकां वाचतना कठीण इंग्लीश उतरां लागलीं जाल्यार रोखडोच शब्दकोशाचो आदार घेवंक जाय. अनुवादकाच्या हाता कडेन समांतर कोश म्हळ्यार थिसॉरस जाय. जितली संवकळ चड तितली अणकाराची गती चड. बातम्यांच्या माध्यमांत ही गती आनी अचूकताय जाय पडटा.
अनुवादकांक करिअर घडोवपाक खंय- खंय संदी आसात ते विशीं हांव सदांच माहिती दितां. छापील आनी इलॅक्ट्रॉनिक मिडियांत दर दिसा बातम्यो अणकारीत करच्यो पडटात. हे खातीर डॅस्कार अनुवादक आनी संपादकीय संस्कार करपी वृत्त संपादक लागतात. ह्या दोगांकूय बातम्यांची, घडणुकांची बरी जाण आसची पडटा. बातम्यो गतीन अणकारीत करच्यो पडटात. वेळ उणो आसता. थळावे भाशेंत बेगोबेग इंग्लीशींत बातमी अणकारीत करून ती ट्वीट करपाची आसता वा सोशल मिडियाचेर घालपाची आसता. अणकार अशुद्ध आसून चलना. शुद्धलेखन आनी व्याकरण लेगीत जितलें शुद्ध आसता तितली ताची विश्वासार्हता चड. अनुवादकाक दोनूय भाशांचेर प्रभुत्व जाय.
आकाशवाणी, दूरदर्शन, खाजगी टीव्ही वाहिन्यो हातूंत बातम्यांच्या विभागांत अनुवादक लागतात. जाका अनुवादाचें आंग आनी आवड आसा तांणी कॉलेजांत आसतनाच ते दिशेन अभ्यास करचो. दूरदर्शन, आकाशवाणी हांचे वॅबसायट आसात तांच्या वयल्यो बातम्यांचे अनुवाद करून सराव करूं येता.
विधानसभेंत, संसदेंत अनुवादकाची गरज लागता. खासदारान वा आमदारान सभाघरांत जर आपले भाशेंत वा इंग्लीशींत प्रस्न विचारलो जाल्यार ताचो तात्काळ जाय ते भाशेंत अणकार करचो पडटा. न्यायालयांत वा न्यायीक प्रक्रियेंत खूब खेपे अणकार लागता. न्यायालयाक खटल्या संदर्भांत पुरावो दिलो आनी तो थळावे भाशेंत आसलो जाल्यार इंग्लीश अणकार दिवचो पडटा. मरण पत्र कोंकणींत करून आवय बापायक वाचून दाखयतना खूब खेपे वकील अनुवादकाचो आदार घेता. बँकांनी अनुवाद जाय पडटा. आरोपपत्र जर एका कर्मचाऱ्याक दिलें जाल्यार इंग्लीश नोटिशे वांगडा ताचो थळावे भाशेंतलो अणकार दिवचो पडटा. गोंयांत माहिती आनी प्रसिद्धी खातें आनी राजभास संचालनालय हातूंत पूर्ण वेळ अनुवादक आसात.
अणकाराची आवड आसल्यार ताचें शिक्षण घेवं येता. इग्नू ह्या मुक्त विद्यापिठांत अणकाराचे अभ्यासक्रम आसात. अणकार विशयांत मास्टर पदवी आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा करूं येता. गोंयांत माशेलांत महाविद्यालयांत पदव्युत्तर पदविका कोर्स जाला ही समाधानाची गजाल.
इच्छुक तरणाट्यांनी कुशळ मार्गदर्शकांचो सल्लो, कश्ट, वावर, चिकाटी हे वरवीं संदींचो लाव घेवन तांकीवंत अनुवादक जावचें.

मुकेश थळी
फोंडें