अवयव तस्करीचो गोरखधंदो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेंत भारत संवसारांत अमेरिके उपरांत दुसऱ्या क्रमांकाचो देश आसा. अवयव प्रत्यारोपण करपी हाॅस्पिटलांचेर कायदो पाळपाची जबाबदारी रद्द करपाची मागणी करपी याचिका न्यायालयांत आसा.

अवयव दान हें सर्वश्रेश्ठ दान अशें म्हणटात. दुयेंसांक लागून वा अपघाताक लागून अवयव वगडायिल्ल्या वा अवयव
निकामी जाल्ल्या व्यक्तींक तुमी तुमचें अवयव दान करून तांकां नवी जीण दिवंक शकतात.
फाटल्या कांय वर्सांत विंगडविंगड समाजीक संघटणांनी केल्ल्या यत्नांक लागून अवयव दानाची चळवळ नेट धरूंक लागल्या. लोकांकूय अवयव दानाचें म्हत्व पटूंक लागलां. लोक स्वता जावन अवयव दाना खातीर मुखार येवंक लागल्यात.
अवयव दाना विशीं आमचे कडेन कायदो आसा. कायद्या प्रमाण खंयचीय व्यक्ती स्वताचे इत्सेन अवयवन दान करूंक शकता. अर्थांत ते करुनूय ते व्यक्तीक निर्विधपणान जीण जगूंक मेळटली अश्याच अवयवांचें जितेपणी दान करूंक मेळटा. फाटल्या कांय वर्सांत मात जिते व्यक्तीच्या अवयव दानाचो धंदो जाल्ल्याची कागाळ वैजकी मळा वयल्या आनी समाजीक मळा वयल्या व्यक्तीं कडल्यान परतपरत जाता. देशांत अवयवांची तस्करी करपी मोटें रॅकेट कार्यरत आसा असोय आरोप जाता. आतां ह्या आरोपाक पुश्टी दिवपी घडणूक पुण्यां घडल्या.
पुण्यांतल्या एका मोट्या आनी नामनेक पाविल्ल्या एका हाॅस्पिटलांत एके बायलेक फटोवन तिचे कुडींतली किडनी काडून घेतली. जे बायलेची किडनी काडून घेतली ते बायलेक 15 लाख रुपया दिवपाचें उतर पाळ्ळें ना म्हणून ते बायलेन पुलिशेंत कागाळ केली. बायलेन पुलिशेंत कागाळ करतकच हें प्रकरण उक्ताडार आयलें आनी पुलिसांनी तपासचक्रां घुंवडायलीं. संबंदीत बायलेची किडनी जे व्यक्तीक दिली ती व्यक्ती ते बायलेचो घोव आशिल्ल्याचें भासोवन कायद्याक पाळो दिल्ल्याचो देखाव केलो. ते खातीर फटीचीं कागदपत्रां तयार केलीं. ह्या प्रकरणाच्या तपासा उपरांत पुलिसांनी हाॅस्पिटलाच्या ट्रस्टी सयत दोतोर, संबंदीत बायल, जे व्यक्तीक किडनी मेळ्ळी ती व्यक्ती आनी मध्यस्थ अश्या सगल्यांचेर गुन्यांव दाखल केल्यात. पुलीस ह्या प्रकरणाचो खोलायेन तपास करतात.
पुण्यांत घडिल्लें हें पयलें प्रकरण नासुये. कारण हे आदीं अशीं कितलींशींच प्रकरणां घडल्यांत. फकत पुण्यांतूच न्हय जाल्यार देशांतल्या कितल्याश्याच व्हड शारांतल्या नामनेच्या हाॅस्पिटलांनी अशे तरेचें रॅकेट चालू आशिल्ल्याची शक्यताय न्हयकारूंक नजं. अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेंत भारत संवसारांत अमेरिके उपरांत दुसऱ्या क्रमांकाचो देश आसा. अवयव प्रत्यारोपण करपी हाॅस्पिटलांचेर कायदो पाळपाची जबाबदारी रद्द करपाची मागणी करपी याचिका न्यायालयांत आसा.
दातो आनी दुयेंती हांचे मदीं जावपी अर्थीक वेव्हाराची जापसालदारकी हाॅस्पिटलाचेर घाली जाल्यार अवयव प्रत्यारोपण करपाक हाॅस्पिटलां मुखार येवचीं नात. ताका लागून दुयेंतीची अडचण जातली अशें हाॅस्पिटलांनी न्यायालयाक सांगलां. हें प्रकरण न्यायालयांत आसतनाच पुण्यांत ही घडणूक घडल्या. ताका लागून अवयव दानाचे चळवळीक ब्रेक लागपाची शक्यताय आसा. हे घडणुकेक लागून अवयव दानाचे चळवळीक ब्रेक लागचो न्हय, ही अपेक्षा.
मुदलांत ही चळवळ अवयव दानाची आसा. तें दान. जंय दान दितात थंय खंयच्याच पांवड्यार पयशांचो वेव्हार जायना. हांगा तर अवयवांची तस्करी जाता. अवयव तस्करीचें मोटें रॅकेट राज्यांत कार्यरत आसा. तातूंत व्हडले व्हडले लोक सामील आसपाची शक्यताय आसा. ह्या रॅकेटाचीं पाळांमुळां खणून काडूंक जाय आनी दोशींक खर ख्यास्त करूंक जाय नाजाल्यार अवयव तस्करीचो हो गोरखधंदो असोच सुरू उरतलो.

श्याम ठाणेदार
99225462895