अल्वारा जमीन: प्रलंबीत खटल्यांचो सरकारान मागला अहवालः मोंसेरात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कायदो दुरुस्ती खातीर मुख्यमंत्र्यां कडेन जातली भासाभास

पणजी : गोंयांत खासा करून सत्तरी म्हालांत अल्वारा जमनींचे खूबशे खटले प्रलंबीत आसात. हाका लागून शेतकार तशेंच भुंयपुतांची बरीच गैरसोय जाता. हे खटले ताकतिकेन निकालांत काडपा विशीं सरकारान उपजिल्होधिकारी तशेंच मामलेदारां कडेन सध्य स्थिती तशेंच उपाय येवजणे विशीं अहवाल मागला. अहवाल येतकूच अल्वारा जमीन धनयां वेलो अन्याय पयस करपाची प्रक्रिया सुरू जातली. महसूल मंत्री बाबूश मोंसेरात हांणी ही म्हायती दिली.

पर्येंच्यो आमदार दिव्या राणे हांणी शुक्रारा महसूल मंत्री बाबूश मोंसेरात हांची भेट घेतली. पर्यें तशेंच वाळपय मतदारसंघातल्या अल्वारा जमीन मालकीचो प्रस्न सुटावो करपाची मागणी तांणी केली. मंत्री बाबूश मोंसेरात आनी आमदार दिव्या राणे हांचे मदीं अल्वारा प्रस्नाचेर चर्चा जाली.

पर्यें तशेंच वाळपय मतदारसंंघात अल्वारा जमनीचो प्रस्न जटील आसा. एक हजारां वयर खटले प्रलंबीत आसात. खटले प्रलंबीत आशिल्ल्या कारणान शेतकार तशेंच हेर लोकांची घरां नियमीत जायनात. हाका लागून अल्वारा जमनींत रावपी लोकां मदीं असुरक्षीतायेची भावना निर्माण जाल्या. अल्वारा जमनींत रावपी लोकांक न्याय मेळपाक जाय अशें आमदार दिव्या राणे हांंणी सांगलें. महसूल मंत्री बाबूश मोंसेरात हांचे कडेन आपणें ह्या विशयाचेर चर्चा केल्या.

अहवाल सादर करपाचे निर्देश

आमदार दिव्या राणे हांणी आपणा लागीं अल्वारा जमीन प्रस्नाचेर चर्चा केली. सत्तरी म्हालांत ही खर समस्या आसा. अल्वारा जमनी विशीं कितले खटले प्रलंबीत आसात? हे खटले कित्याक प्रलंबीत आसात? खटले ताकतिकेन निकालांत कशे काडप शक्य आसा, हे विशीं सरकारान अहवाल मागला. उपजिल्होधिकारी तशेंच मामलेदारांनी अहवाल दिले उपरांत प्रक्रिया सुरू जातली. महसूल मंत्री बाबूश मोंसेरात हांणी बसके उपरांत ही म्हायती दिली.

कूळ तशेच मुंडकारांचे खूबशे खटले प्रलंबीत आसात. हे खटले निकालांत काडपा खातीर खासा मामलेदारांची नेमणूक केल्या. अल्वारा खटल्यांची स्थिती जाणून घेवन उपाय काडटले अशें मोंसेरांत हांणी सांगलें.

अल्वारा जमीन तशेंच आफ्रामेत जमनीचेर विधानसभेंत लेगीत चर्चा जाल्या. आफ्रामेत जमनी मदीं गैरवेव्हार जाल्यात. ही गजाल दिगंबर कामत हांणी विधानसभेंत नदरेंत हाडिल्ली. अल्वारा जमनी मदीं लेगीत गैरवेव्हार जाल्यात अशें हाचेर उलयतना तेन्नाच्यो महसूल मंत्री जेनिफर मोंसेरात हांणी सांगिल्लें. अल्वारा जमीन प्रकरणाची चवकशी करपाचें आस्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्लें. विधानसभा वेंचणुके पयली जाल्ले विधानसभेंत अल्वारा जमनीचेर चर्चा जाली. हाचे उपरांत चवकशी मात अजून मेरेन जावंक ना.

विधानसभा वेंचणुके पयली सरकारान भुंयपूत विधेयक विधानसभेंत संमत केलें. हाका सगले कडल्यान विरोध जालो. विधेयकाचेर चर्चा करपा खातीर सत्तरी म्हालांतल्या शेतकारांची तेन्ना बसका जाल्ली. अॅड. गणपत गांवकार, रणजितसिंग राणे बसकेक हाजीर आशिल्ले. बसकेंत अल्वारा जमनीचो विशय आयिल्लो. अल्वारा जमिनीचे मालकी हक्क दिवपा खातीर 2500 अर्ज सरकाराक सादर केल्यात. बसकेंत ही म्हायती उक्ती जाल्ली. कागदपत्रांय सादर केल्लीं. ह्या अर्जांचेर अजून मेरन कसलोच निर्णय जावंक ना.

विधानसभा वेंचणुके उपरांत महसूल मंत्री बदलिल्लो आसलो तरी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतूच आसात.

गरज पडल्यार कायदो दुरुस्ती

न्यायालयांत न्याय मेळपाक खूब वेळ लागता. सरकारा कडेन न्याय मेळपाक उशीर लागपाक जायना. गरज पडली जाल्यार कायदो दुरुस्त करपाची तयारी आसा. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन हे विशीं हांव चर्चा करतलों. पयली सध्याची स्थिती आनी कित्याक लागून खटले प्रलंबीत आसात ताचीं कारणां कळपाक जाय. मामलेदारांनी पुराय वेळ दिवपाची गरज आसा. मामलेदारांचे कार्यपद्दतीचेर लेगीत खूबश्यो कागाळी आयल्यात अशें महसूल मंत्री बाबूश माेंसेरात हांणी सांगलें.